KSTT 11 Co 454/2014 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSTT 11 Co 454/2014

KS v Trnave, dátum 29.05.2015, sp.zn. KSTT 11 Co 454/2014

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/454/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2213203623 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Silvia Hýbelová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2213203623.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Slovensko s.r.o, so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, zastúpený advokátom: TOMÁŠ KUŠNÍR s.r.o, Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: proti odporcovi: W. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. XXX/XX, T. J., zastúpený opatrovníčkou: E. X., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. č. XX, T. J., o zaplatenie sumy 515,42 eur s príslušenstvom, o odvolaní opatrovníčky odporcu proti rozsudku Okresného súdu Dunajská Streda, zo dňa 28. novembra 2013, č. k. 10C/69/2013-38, takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd odvolacie konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom napadnutým odvolaním určil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 157,76 eur s 9 % ročným úrokom z omeškania od 01.06.2010 do zaplatenia, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, vo zvyšku návrh zamietol. O náhrade trov konania rozhodol tak, že žiadny z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku súdu prvého stupňa podala odvolanie opatrovníčka odporcu. Uviedla, že odmieta vyhovieť zaplateniu určenej sumy z dôvodu, že zmluvu o pôžičke zo dňa 29.12.2009, č. 1914553 pokladá za neplatnú a irelevantnú, vzhľadom na zdravotný, spoločenský a sociálny stav odporcu, ktorý je od roku 2004 poberateľom sociálnych dávok.

Súd prvého stupňa vyzval opatrovníčku, aby sa vyjadrila, či jej podanie vo veci je odvolaním.

Opatrovníčka listom doručeným súdu prvého stupňa dňa 10.06.2014 oznámila, že uhradila predmetnú čiastku dňa 08.04.2014 na účet spol. EOS KSI Slovensko s.r.o. Z toho dôvodu jej podanie zo dňa 24.01.2014 nech súd považuje za bezpredmetné.

Krajský súd v Trnave ako súd odvolací po zistení, že bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu, proti ktorému je tento opravný prostriedok prípustný, prejednal vec postupom bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., keď dospel k záveru, že je potrebné zastaviť odvolacie konanie, z dôvodu späťvzatia odvolania.

Podľa § 207 ods. 2 O.s.p., dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté možno ho vziať späť. Podľa ods. 3, ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté vzalo späť odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Odvolací súd podanie opatrovníčky odporcu zo dňa 24.01.2014, doručené súdu prvého stupňa dňa 27.01.2014 podľa obsahu považoval za odvolanie, keď opatrovníčka namietala určenie povinnosti odporcovi zaplatiť žalovanú istinu. Ďalšie podanie opatrovníčky, doručené súdu prvého súdu dňa 10.06.2014 odvolací súd podľa obsahu vyhodnotil ako späťvzatie odvolania, keď opatrovníčka uviedla, že jej podanie má súd považovať za bezpredmetné, keďže pohľadávku zaplatila, z čoho vyplýva, že na ňom netrvá.

Pretože opatrovníčka zobrala svoje odvolanie späť, bolo potrebné odvolacie konanie zastaviť. Na účinnosť späťvzatia odvolania nie je potrebný súhlas súdu ani iného subjektu. Zastavením odvolacieho konania sa účastníci dostávajú do postavenia, ako keby odvolanie nebolo podané.

O práve na náhradu trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. s prihliadnutím na ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá na ich náhradu právo.

Uvedené uznesenie bolo v senáte prijaté pomerom hlasov 3:0, teda jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.