KSTT 11 Co 479/2013 - iSpis

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/479/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2612210775 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Silvia Hýbelová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2612210775.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Silvie Hýbelovej a sudcov: Mgr. Fedora Benku a Mgr. Renáty Gavalcovej, v právnej veci navrhovateľa: G. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom J. X/X, XXX XX C., zastúpený: Mgr. Štefanom Balážom - advokátom, Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica, proti odporcom: 1/ Mgr. Ing. I. J., nar. XX.XX.XXXX, O. XXX/X, XXX XX D., zastúpený: JUDr. Petrom Kubinom - advokátom, SNP 15, Bratislava, 2/ X. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. XXX/X, XXX XX C., zastúpená: JUDr. Dušanom Krivským - advokátom, Sasinkova 24, 909 01 Skalica, o zaplatenie istiny 33.193,92 eur s príslušenstvom, o odvolaniach navrhovateľa a odporcu 1/ proti rozsudku Okresného súdu Senica, zo dňa 17. septembra 2013, č. k. 7C/265/2012-193, takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa mení tak, že odporca 1/ a odporkyňa 2/ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť navrhovateľovi sumu 33.193,92 eur s 9 % ročným úrokom z omeškania od 24.01.2012 do zaplatenia, do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Odporcovia 1/, 2/ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov tohto konania v sume 7.507,05 eur z toho 3.983,- eur za súdne poplatky do rúk navrhovateľa a 3.524,05 eur za trovy právneho zastúpenia do rúk Mgr. Štefana Baláža, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.

Odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o poplatkovej povinnosti navrhovateľa ruší.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom napadnutým odvolaním určil odporcovi 1/ povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 33.193,92 eur s 9 % ročným úrokom z omeškania od 24.01.2012 do zaplatenia, voči odporkyni 2/ návrh zamietol. Navrhovateľovi určil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odpor odporkyni 2/ v sume 1.991,50 eur a náhradu trov právneho zastúpenia v sume 2.551,50 eur a odporcovi 1/ určil povinnosť zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov právneho zastúpenia 2.470,14 eur a iné trovy 1.991,50 eur. Z odôvodnenia rozsudku vyplynulo, že navrhovateľ sa návrhom podaným na súd prvého stupňa domáhal určenia odporcom1/,2/ spoločne a nerozdielne povinnosti zaplatiť mu sumu 33.193,92 eur s príslušenstvom, titulom vydania bezdôvodného obohatenia z neplatnej kúpnej zmluvy. Súd po vykonanom dokazovaní vec právne posúdil podľa § 451, § 457, § 107 Občianskeho zákonníka a dospel k záveru, že návrh bol podaný dôvodne, len v časti a to voči odporcovi 1/, voči odporkyni 2/ súd návrh zamietol ako nedôvodný pre nedostatok pasívnej legitimácie. Mal preukázané, že navrhovateľ a odporca 1/ uzatvorili dňa 06.11.2006 kúpnu zmluvu, ktorou sa odporca 1/ zaviazal previesť na navrhovateľa vlastnícke právo k nehnuteľnostiam tam špecifikovaným a navrhovateľ sa zaviazal zaplatiť odporcovi 1/ kúpnu cenu 33.193,92 eur v dvoch splátkach, prvú v sume 6.638,78 eur pri podpise zmluvy v hotovosti a druhú v sume 26.555,14 eur do 31.01.2007 prevodom na účet odporcu 1/. Kúpna cena z dotknutej kúpnej zmluvy bola zaplatená vo výške 13.277,57 eur započítaním, ako to vyplýva z potvrdenia zo dňa 12.12.2006 a zostatok v sume 19.916,35 eur vyplatil navrhovateľ odporcovi dňa 12.12.2006 v

hotovosti. Odporkyňa 2/ bola v tom čase manželkou odporcu 1/ a nehnuteľnosti prevádzané dotknutou kúpnou zmluvou boli v bezpodielovom spoluvlastníctve odporcu 1/ a odporkyne 2/, ktorá však nebola účastníčkou zmluvy, dovolala sa jej relatívnej neplatnosti. Dovolanie sa neplatnosti bolo doručené navrhovateľovi dňa 27.02.2007 a odporcovi 1/ dňa 28.02.2007. Následne Okresný súd Nové Mesto nad Váhom rozsudkom, č. k. 6C/47/2008-136 zo dňa 07.05.2009, právoplatným dňa 16.01.2009 určil, že nehnuteľnosti prevádzané dotknutou kúpnou zmluvou sú v bezpodielovom spoluvlastníctve odporcu 1/ a odporkyne 2/. V prejednávanej veci tak nebolo sporu o tom, že dotknutá kúpna zmluva zo dňa 06.11.2006 je neplatná, ani o tom, že odporca 1/ prevzal kúpnu cenu a že odporca 1/ na rozdiel od navrhovateľa nesplnil si svoju reštitučnú povinnosť a nevrátil navrhovateľovi zaplatenú kúpnu cenu 33.193,92 eur, čím došlo na jeho strane k dôvodnému obohateniu. Spornou bola otázka, či navrhovateľ má právo domáhať sa vydania plnenia bezdôvodného obohatenia aj od odporkyne 2/. Podstatou bezdôvodného obohatenia je zákonom stanovená povinnosť toho, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, toto obohatenie vydať tomu, na úkor koho bol predmet bezdôvodného obohatenia získaný. V danej veci navrhovateľ sa domáhal vydania bezdôvodného obohatenia z relatívne neplatného právneho úkonu, ktorého neplatnosti sa dovolala odporkyňa 2/. Zákon v § 457 O.z. uvádza, že vzájomnú reštitučnú povinnosť majú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy. Odporkyňa 2/ nebola účastníčkou dotknutej kúpnej zmluvy, nikdy fyzicky neprevzala ani časť plnenia z kúpnej ceny, čo súhlasne dosvedčil navrhovateľ a odporca 1/, naviac odporkyňa 2/, ako vyplýva z rozvodového spisu s odporcom 1/ nehospodárila od roku 2005. Je teda zrejmé, že medzi odporkyňou 2/ a navrhovateľom nevznikol záväzkovo právny vzťah z bezdôvodného obohatenia z neplatnej zmluvy a preto táto nie je pasívne legitimovanou osobou v spore. Odporkyňa 2/ v konaní vzniesla námietku premlčania. Subjektívna premlčacia doba začala plynúť dňom 27.02.2007 a uplynula dňa 27.02.2009 a objektívna doba začala plynúť dňa 27.02.2007 a uplynula dňa 27.02.2010. Ak by bola odporkyňa 2/ osoba, ktorá sa obohatila na úkor navrhovateľa z neplatnej zmluvy nemohol by s poukazom na § 107 ods. 3 O.z. prihliadnuť súd na jej námietku premlčania, keďže navrhovateľ splnil si už reštitučnú povinnosť z neplatnej kúpnej zmluvy a teda nemohol by tiež namietať premlčanie. O práve na náhradu trov konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a uložil navrhovateľovi povinnosť zaplatiť úspešnej odporkyni 2/ náhradu trov konania a určil tiež odporcovi 1/ povinnosť zaplatiť navrhovateľovi trovy konania a tiež trovy štátu na súdnom poplatku za odpor, ktorý zaplatila odporkyňa 2/.

Proti tomuto rozsudku súdu prvého stupňa v zákonom určenej lehote podal odvolanie odporca 1/. Uviedol, že neexistuje žiaden právny ani iný dôvod na to, aby odporkyňa 2/ bola oslobodená od povinnosti vydať bezdôvodné obohatenie spoločne a nerozdielne s odporcom 1/ tak, že odporkyňa 2/ fyzicky neprevzala kúpnu cenu, ani jej časť na základe kúpnej zmluvy od navrhovateľa a je pre posúdenie bezdôvodného obohatenia irelevantný. Kúpna cena bola zaplatená navrhovateľom počas trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov - odporcov 1/, 2/. Odporca 1/ a odporkyňa 2/ sú bezpodielovými spoluvlastníkmi prevádzaných nehnuteľností. Keď boli na základe kúpnej zmluvy prevedené nehnuteľnosti z bezpodielového spoluvlastníctva manželov do vlastníctva navrhovateľa, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pribudla čiastka kúpnej ceny. Uzavretím kúpnej zmluvy sa teda z bezpodielového spoluvlastníctva manželov odporcu 1/ a odporkyne 2/ žiadna hodnota nestratila iba jeden druh majetku - nehnuteľnosti bol vymenený za iný druh majetku - peniaze. Keďže vlastnícke právo k nehnuteľnostiam sa vrátilo do rúk oboch odporcov ako bezpodielových spoluvlastníkov musia byť spoločne a nerozdielne zaviazaní aj na vydanie bezdôvodného obohatenia spočívajúceho v prijatej odplate za prevod nehnuteľnosti. Hoci kúpnu zmluvu podpísali iba navrhovateľ a odporca 1/ majetkový prospech, ktorý bol vyplatený z kúpnej zmluvy odporcovi 1/ patril do BSM odporcu 1/ a odporkyne 2/, z prijatej kúpnej ceny teda mali prospech obaja odporcovia. Spoločné práva a povinnosti manželov k veciam, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastníctve a teda aj ich spoločné právo tieto veci užívať a spoločná povinnosť uhrádzať náklady na ne trvajú aj v prípade, keď manželia zrušili spoločnú domácnosť. Právne predpisy nepodmieňujú trvanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a spoločných a nerozdielnych práv a záväzkov súvisiacich s majetkom tvoriacim bezpodielové spoluvlastníctvo manželov existenciou spoločnej domácnosti. Vzhľadom k týmto skutočnostiam navrhol odporca 1/ rozsudok súdu prvého stupňa zmeniť a určiť odporcovi 1/ a odporkyni 2/ povinnosť spoločne a nerozdielne vydať navrhovateľovi bezdôvodné obohatenie v zmysle žaloby alternatívne, rozsudok súdu prvého stupňa zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie.

V zákonom určenej lehote podal odvolanie aj navrhovateľ, ktorého vecné a právne argumenty uvedené v odvolaní sú totožné ako v odvolaní odporcu 1/. Okrem týchto namietal ešte povinnosť, ktorá mu

bola určená a to zaplatiť štátu súdny poplatok za odpor, keďže súd nesprávne priznal odporkyni 2/ oslobodenie od súdnych poplatkov.

Odporkyňa 2/ v písomnom vyjadrení k odvolaniam navrhovateľa a odporcu 1/ uviedla, že je zrejmé, že nie je v žiadnom právnom vzťahu s navrhovateľom. Obe odvolania ekvilibristicky narábajú s ust. § 451 O.z., už menej ich zaujíma ust. § 457 O.z.. Odporkyňa 2/ sa nijako na úkor navrhovateľa neobohatila, sám odporca 1/ na pojednávaní 17.09.2013 uviedol, že odporkyni 2/ peniaze ani len neukázal. Obe odvolania operujú inými tvrdeniami o tom, že časť kúpnej ceny v sume 13.277,56 eur bola uhradená započítaním oproti skôr existujúcemu spoločnému záväzku oboch odporcov. Odvolateľov zo lži usvedčuje kúpna zmluva V2679/06 zo dňa 06.11.2006, ktorú odporkyňa 2/ ani nevidela. V bode III. Zmluvy sa jasne uvádza, ako bude odporcovi 1/ uhradená kúpna cena a to prvá splátka 200.000,- Sk po podpise zmluvy v hotovosti a druhá splátka 800.000,- Sk prevodom na účet odporcu 1/. Odvolanie navrhovateľa cituje pôvodnú dôvodovú správu k občianskemu zákonníku: BSM sa vzťahuje na všetky veci ktoré, niektorý z manželov za trvania manželstva akýmkoľvek oprávneným spôsobom nadobudol. Zrejme navrhovateľ považuje nadobudnutie peňazí odporcom 1/ na základe neplatnej kúpnej zmluvy za oprávnené, ale potom nemá dôvodo pýtať ich späť. Rozsudok súdu prvého stupňa považuje za vecne správny a navrhla ho potvrdiť.

Krajský súd v Trnave ako súd odvolací po zistení, že boli v zákonom určenej lehote podané oprávnenými osobami - účastníkmi konania odvolania proti rozhodnutiu, proti ktorému je odvolanie prípustné, preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v medziach daných rozsahom a dôvodmi odvolania, podľa § 212 ods. 1 O.s.p., postupom podľa ust. § 214 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že rozsudok súdu prvého stupňa nie je vecne správny.

Predmetom konania vedeného na súde prvého stupňa pod sp. zn. 7C/265/2012 je určenie povinnosti odporcom 1/, 2/ spoločne a nerozdielne zaplatiť navrhovateľovi sumu 33.193,92 eur s 9 % ročným úrokom z omeškania od 24.01.2012 do zaplatenia. predmetom odvolacieho konania je posúdenie správnosti postupu a rozhodnutia súdu prvého stupňa, ktorým súd prvého stupňa určil odporcovi 1/ povinnosť zaplatiť navrhovateľovi žalovanú sumu 33.193,92 eur s príslušenstvom a voči odporkyni 2/ návrh zamietol.

Z obsahu spisu vyplynulo, že odporca 1/, ako predávajúci uzavrel s navrhovateľom ako kupujúcim dňa 06.11.2006 kúpnu zmluvu ohľadne nehnuteľností zapísaných Správou katastra Nové Mesto nad Váhom na LV č. XXXX pre kat. úz. D. P. pod B1 v podiele 1/1, ako rodinný dom č. súp. XXXX na parc. č. 10782/2, parc. č. 10782/1 - záhrada, parc. č. 10782/2 - zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 10805 - orná pôda. Prevod vlastníckeho práva v prospech navrhovateľa z predmetnej kúpnej zmluvy bol povolený Správou katastra Nové Mesto nad Váhom pod č. V2679/06 dňa 12.12.2006. Z kúpnej zmluvy ďalej vyplýva, že bola dohodnutá kúpna cena 1.000 000,- Sk , ktorá bude uhradená v dvoch splátkach a to vo výške 200.000,- Sk pri podpise zmluvy v hotovosti a druhá splátka vo výške 800.000,- Sk do 31.03.2007 prevodom na účet s názvom I. J.. V čase uzavretia tejto kúpnej zmluvy bol predávajúci - odporca 1/ ženatý s odporkyňou 2/, ktorá sa dovolala relatívnej neplatnosti kúpnej zmluvy. V konaní vedenom na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 6C/47/2008 súd rozsudkom zo dňa 07.05.2009 rozhodol, že odporkyňa 2/ X. G., predtým J., rod. G. a odporca 1/ I. J. sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností zapísaných na LV č. XXXX pre kat. úz. D. P.. V odôvodnení rozsudku súd poukázal na skutočnosť, že nehnuteľnosti, ktoré boli predmetom kúpnej zmluvy zo dňa 06.11.2006 patrili do BSM, preto nebolo možné ich bez súhlasu oboch manželov previesť na tretie osoby t.j. na navrhovateľa G. O.. Keďže manželka - odporkyňa 2/ nedala súhlas k uvedenej kúpnej zmluve táto je relatívne neplatným právnym úkonom, ktorej relatívne neplatnosti sa odporkyňa 2/ dovolala. Správa katastra Nové Mesto nad Váhom zapísala odporcu 1/ a odporkyňu 2/ ako bezpodielových spoluvlastníkov nehnuteľností vedených na LV č. XXXX pre kat. úz. D. P.. V súčasnosti odporcovia 1/, 2/ sú rozvedení na základe rozsudku Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, č. k. 9C/52/2008-144 zo dňa 26.08.2008 právoplatným dňa 09.09.2008. Podľa § 451 O.z., kto sa na úkor druhého bezdôvodne obohatí musí obohatenie vydať. Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

Podľa § 457 O.z. ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.

Vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že navrhovateľ na základe kúpnej zmluvy zaplatil odporcovi 1/ kúpnu cenu vo výške 33.193,92 eur s príslušenstvom. Potom, ako sa odporkyňa 2/ dovolala relatívnej neplatnosti a súd rozhodol, že nehnuteľnosti patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov tieto boli aj správou katastra opätovne zapísané na liste vlastníctva do bezpodielového spoluvlastníctva odporcov 1/, 2/, takže navrhovateľ zaplatil kúpnu cenu a nehnuteľnosti zostali naďalej vo vlastníctve odporcov 1/, 2/, ako manželov. Súd prvého stupňa skonštatoval, že spornou v predmetnom konaní bola len otázka, či navrhovateľ má právo domáhať sa vydania plnenia bezdôvodného obohatenia odporcu 1/, s ktorým bol v zmluvnom vzťahu a ktorý od neho prevzal finančné prostriedky predstavujúce kúpnu cenu alebo aj od odporkyne 2/ spolu s odporcom 1/, z dôvodu, že táto bola manželkou odporcu 1/. Súd prvého stupňa skonštatoval, že v zmysle § 457 O.z. vzájomnú reštitučnú povinnosť majú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy, pričom odporkyňa 2/ účastníčkou zmluvy nebola a navyše nikdy fyzicky neprevzala ani časť plnenia z kúpnej ceny, čo súdu vlastne dosvedčil navrhovateľ aj odporca 1/. Navyše v čase prevzatia kúpnej ceny odporkyňa 2/ s odporcom 1/ neviedli spoločnú domácnosť.

Odvolací súd dospel k záveru, že záver súdu prvého stupňa nie je správny a to z dôvodu, že § 457 O.z. upravuje vzájomnú reštitučnú povinnosť účastníkov neplatnej alebo zrušenej zmluvy. V danom prípade však prevádzané nehnuteľnosti boli v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, pričom bezpodielové spoluvlastníctvo manželov má osobitný režim. Odvolací súd má za to, že majetková hodnota poskytnutá navrhovateľom ako kupujúcim z titulu plnenia na základe kúpnej zmluvy uzavretej len s odporcom 1/ ako jedným z manželov za trvania manželstva sa stáva súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva, takže kúpna cena, ktorú navrhovateľ vyplatil sa aj napriek tomu, že zmluvu uzavrel len odporca 1/ stala súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva odporcov 1/, 2/, preto pri zrušení zmluvy na strane druhého manžela, teda v danom prípade odporkyni 2/ tiež vzniká bezdôvodné obohatenie na úkor kupujúceho, ktoré je povinná odporkyňa 2/ vydať podľa § 451 O.z., lebo zo zákona nadobudla majetkovú hodnotu, ktorú na základe zmluvného vzťahu, ktorého účastníkom bol jej manžel navrhovateľ poskytol, na rozdiel od odporcu 1/, ktorý bol účastníkom zmluvy a ktorému v tomto prípade vzniká reštitučná povinnosť podľa § 457 O.z.. Pokiaľ kúpna zmluva na prevod nehnuteľností patriacich do BSM bola uzavretá len jedným manželom počas trvania manželstva majetková hodnota poskytnutého plnenia kúpnej ceny sa stala vlastníctvom nielen odporcu 1/, ako účastníka predmetnej zmluvy, ale v súlade s ust. § 143 O.z. aj súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva odporcu 1/ a jeho manželky - odporkyne 2/. Napriek tomu, že odporkyňa 2/ nebola účastníčkou predmetnej kúpnej zmluvy vzniklo na jej strane takisto bezdôvodné obohatenie, ktoré je povinná vydať. Majetková hodnota tohto plnenia poskytnutého v prospech odporkyne 2/ by sa rovnako stala bezdôvodným obohatením, pretože v dôsledku zrušenej predmetnej zmluvy stratilo toto plnenie právny dôvod. Keďže teda navrhovateľ poskytol plnenie za trvania manželstva sú na strane odporkyne 2/, ako manželky splnené znaky skutkovej podstaty bezdôvodného obohatenia, ktoré by na jej strane vzniklo plnením z právneho dôvodu, ktorý dodatočne odpadol.

Vzhľadom k týmto skutočnostiam mal odvolací súd za to, že súd prvého stupňa nerozhodol správne, keď určil povinnosť zaplatiť kúpnu cenu len odporcovi 1/, nakoľko odporcovia 1/ a 2/ boli v čase uzavretia kúpnej zmluvy a v čase prijatia kúpnej ceny manželmi, stále majú vo svojom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov aj predmetné nehnuteľnosti, za ktoré navrhovateľ zaplatil kúpnu cenu, preto obom vznikla povinnosť vrátiť navrhovateľovi bezdôvodné obohatenie spoločne a nerozdielne. Odvolací súd preto napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil a určil odporcovi 1/ a odporkyni 2/ spoločne a nerozdielne zaplatiť navrhovateľovi sumu 33.193,92 eur s 9 % ročným úrokom z omeškania od 24.01.2012 do zaplatenia (úrok z omeškania je v správnej zákonnej výške v súlade s ust. § 517 ods. 1,2 O.z. a § 3 nar.vl. SR č. 87/1995Z.z. ).

O práve na náhradu trov tohto konania rozhodol odvolací súd podľa ust. § 224 ods. 2 O.s.p. za použitia ust. § 142 ods. 1 O.s.p., keď v konaní bol úspešný v celom rozsahu navrhovateľ, preto mu priznal náhradu trov konania spočívajúcu v zaplatených súdnych poplatkoch a v trovách právneho zastúpenia v súlade s vyúčtovaním. Trovy prvostupňového konania predstavujú sumu 4.461,64 eur, z toho je 1991,50 eur za súdny poplatok z návrhu a 2.470,14 eur za trovy právneho zastúpenia, ktoré boli vyčíslené v súlade s ustanoveniami §10 ods.1,2, § 16 ods.1, §17 ods.1 vyhl. MS SR č.655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov pri tarifnej odmene za 1 úkon 486,29 eur (5 úkonov pr. služby: prevzatie, návrh a 3xúčasť na pojednávaniach 18.6., 9.7., 17.9.2013 po 486,29 eur, 2xrežijný paušál po7,63 eur a 3x po 7,81 eur) .Trovy odvolacieho konania predstavujú sumu 3.045,41 eur, z toho je 1991,50 eur za súdny

poplatok za odvolanie a 1.053,91eur za trovy právneho zastúpenia ( 2 úkony pr.služby: odvolanie a účasť na pojednávaní 28.1.2015 po 486.29 eur, režijný paušál 1x á7,81 eur a 1x á 8,39 eur, náhrada za stratu času za 3 začaté polhodiny po 13,98 eur a cestovné náhrady 23,19 eur / Senica- Trnava a späť-86 km, základná sadzba 15,74 eur a spotrebované PHM 7,54 eur/) .

Pokiaľ sa týka výroku rozsudku, ktorým bola určená navrhovateľovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odpor odporkyne 2/, ktorá bola oslobodená od súdnych poplatkov tak v tejto časti odvolací súd rozsudok podľa ust. § 221 ods.1 O.s.p. zrušil ako nesprávny, nakoľko navrhovateľ bol v konaní plne úspešný, takže nie je možná aplikácia ust. § 2 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch.

Uvedený rozsudok bol v senáte prijatý pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie.