KSTT 12 C 4/2015 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSTT 12 C 4/2015

KS v Trnave, dátum 07.07.2015, sp.zn. KSTT 12 C 4/2015

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 12C/4/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2015200464 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Holič ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2015200464.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: PCA Slovakia, s.r.o., so sídlom Automobilová ulica 1, Trnava, IČO: 36 256 013, proti odporcovi: Základná organizácia Odborového zväzu KOVO PCA Slovakia, so sídlom Automobilová ulica 1, Trnava, IČO: 30 80 40 78/049, o nariadenie predbežného opatrenia a zabezpečenie dôkazu, takto

r o z h o d o l :

Súd konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á p r á v o na náhradu trov konania.

Navrhovateľovi sa v r a c i a súdny poplatok vo výške 26,30 Eur, prostredníctvom prevádzkovateľa systému E-KOLOK.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ svojím návrhom na nariadenie predbežného opatrenia zo dňa 24.06.2015 navrhol, aby súd v zmysle § 74 a nasl. a § 76 ods. 1 písm. f) O.s.p. nariadil odporcovi, aby sa zdržal výkonu práva na štrajk v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním Dodatku č. 1 KZ, a to až do právoplatného rozhodnutia súdu vo veci samej, alebo uložil odporcovi prerušiť štrajk podľa Oznámenia odporcu o vyhlásení a začatí štrajku zo dňa 23.06.2015, a to až do právoplatného rozhodnutia súdu vo veci samej, nakoľko je potrebné, aby boli dočasne upravené pomery účastníkov, z dôvodu predchádzania veľkým hospodárskym škodám, spôsobeným zastavením výroby u navrhovateľa v dôsledku nezákonného štrajku. Navrhovateľ zároveň žiadal, aby súd podľa § 78 a nasl. O.s.p. zabezpečil dôkaz - hlasovacie lístky, na ktorých sú zachytené podpisy zamestnancov vyjadrujúce účasť na hlasovaní o štrajku a vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu so štrajkom a zápisnicu o výsledku hlasovania, nakoľko je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať vôbec.

Podaním zo dňa 29.06.2015 doručeným súdu dňa 01.07.2015 navrhovateľ vzal návrh na nariadenie predbežného opatrenia a zabezpečenie dôkazu v celom rozsahu späť a konanie žiadal zastaviť. Náhradu trov konania si neuplatnil. Späťvzatie odôvodnil tým, že navrhovateľ a odporca sa dohodli na urovnaní vzájomných vzťahov Dohodou o obnovení sociálneho zmieru zo dňa 26.06.2015. Dňa 26.06.2015 odporca oznámil ukončenie vyhláseného štrajku.

Podľa § 96 ods. 1 a 2 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní.

Späťvzatie návrhu je oprávnením navrhovateľa disponovať so svojím návrhom. Ak vezme účastník svoj návrh na začatie konania späť, ide o procesný úkon voči súdu, ktorým prejavuje vôľu, aby sa nekonalo a vo veci meritórne nerozhodovalo. Uplatnený nárok však späťvzatím návrhu nezaniká, a možno ho uplatniť znovu. Rozhodnutie súdu o zastavení konania nie je rozhodnutím vo veci samej, a preto s týmto rozhodnutím nie je možné spájať hmotnoprávne a procesnoprávne účinky meritórneho rozhodnutia. Späťvzatie návrhu je len dispozícia s konaním, nie s nárokom samým a navrhovateľ sa týmto prejavom vzdáva iba práva, aby súd v tomto konaní o jeho právach rozhodoval.

Vzhľadom na účinné späťvzatie návrhu pred prvým pojednávaním, súd rozhodol o zastavení konania tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Súd si nevyžiadal vyjadrenie odporcu k späťvzatiu návrhu, nakoľko jeho prípadný nesúhlas by bol neúčinný, keďže vo veci ešte nebolo začaté ani jedno pojednávanie.

O trovách konania rozhodol súd v zmysle ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov, ak konanie bolo zastavené. V danom štádiu konania súd nemal možnosť ustáliť, či bol návrh podaný dôvodne, resp. či jeho späťvzatie bolo zavinené konaním odporcu, preto na rozhodnutie o trovách nepoužil ust. § 146 ods. 2 O.s.p.

O vrátení súdneho poplatku súd rozhodol podľa § 11 ods. 3, 4 a 6 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, keď navrhovateľ vzal návrh späť pred prvým pojednávaním, súdny poplatok zaplatený vo výške 33,- Eur sa vracia krátený o 6,70 Eur, t.j. vo výške 26,30 Eur, prostredníctvom prevádzkovateľa systému E-KOLOK.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom podpísaného súdu na Najvyšší súd SR.

Náležitosti odvolania (§ 42 ods. 3, § 205 ods. 1 O.s.p.) : z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha, musí byť podpísané a datované. Odvolanie s prípadnými prílohami treba predložiť dvojmo.