KSTT 14 S 19/2014 - iSpis

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 14S/19/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2014200082 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Laczo ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2014200082.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu: I. G., nar. XX.X.XXXX, bytom D. X. XX, XXX XX U., právne zastúpený: Mgr. Peter Odehnal, advokát, Hlavná 42, 917 01 Trnava, proti žalovanému: Personálny úrad Ozbrojených síl Slovenskej republiky Liptovský Mikuláš, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného číslo 11 130 zo dňa 05.12.2013 takto

r o z h o d o l :

Súd napadnuté rozhodnutie žalovaného - Personálny rozkaz Riaditeľa personálneho úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky číslo 11 130 zo dňa 05.12.2013 z r u š u j e podľa § 250j ods. 2 písm. d, e, O.s.p. a vec mu vracia na ďalšie konanie.

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania, ktoré spočívajú v trovách právneho zastúpenia vo výške 432,30 Eur na účet právneho zástupcu žalobcu Mgr. Petra Odehnala, vedený v Q., a.s., číslo účtu:XXXXXXXXXX/XXXX; IBAN:G XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX; SWIFT: X., do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou podanou dňa 07.02.2014 sa žalobca prostredníctvom svojho právneho zástupcu domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného - personálneho rozkazu číslo 11 130 zo dňa 05.12.2013, ktorým riaditeľ Personálneho úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky Liptovský Mikuláš podľa § 58 ods. 1 písm. a) zák. č. 346/2005 Z.z. odvolal žalobcu dňom 31.12.2013 z funkcie mladší pomocník /skupina padákovej, výsadkovej a záchrannej služby/ prápor zabezpečenia leteckej prevádzky/ Dopravné krídlo Kuchyňa / Vzdušné sily / Ozbrojené sily SR a podľa § 57 ods. 1 zák. č. 346/2005 Z.z. bolo žalobcovi zmenené miesto výkonu štátnej služby od 1.1.2014 z miesta Kuchyňa do miesta výkonu štátnej služby Michalovce. Zároveň bol týmto rozhodnutím žalobca podľa § 53 ods. 1 písm. b) zák.č.346/2005 Z.z. dňom 1.1.2014 ustanovený do funkcie strelec - operátor /Mechanizované družstvo/ Mechanizovaná čata/ 3. mechanizovaná rota/ Bojové jednotky/ 22.mechanizovaný prápor/2.mechanizovaná brigáda/ Pozemné sily/ Ozbrojené sily SR.

Žalobca v žalobe uviedol, že napadnuté rozhodnutie považuje za nezákonné, nedostatočne odôvodnené a nepreskúmateľné, založené len na fiktívnom a neurčitom deklarovaní zákonného dôvodu premiestnenia a vydaniu napadnutého rozhodnutia vychádzal nesprávny postup žalovaného. Namietal, že postupom žalovaného došlo k porušeniu ust. § 82 ods. 8 zák.č.346/2005 Z.z., pretože žalobca bol oboznámený pred rozhodnutím o tom, že bude odvolaný z funkcie a bude mu zmenené miesto výkonu štátnej služby len faxovou správou a v tomto oboznámení absentujú dôvody na vydanie Personálneho rozkazu. Oboznámenie je v danom prípade iba formalitou, neobsahuje akékoľvek odôvodnenie pre ktoré

bude rozhodnutie vydané. Okrem toho poukázal na to, že nebol premiestnený pre potreby služobného úradu ako to tvrdí žalovaný, keďže v predchádzajúcom mieste výkonu štátnej služby v Kuchyni patril pod vzdušné sily, na čo bol vyškolený a vycvičený a mal na túto funkciu patričnú odbornosť, v minulosti nebol nikdy zaradený na danú techniku (bojové vozidlo pechoty) , na ktoré bol zaradený napadnutým rozhodnutím. Uviedol, že ani potreba stabilizácie personálu tak ako to tvrdí žalovaný nebola podľa jeho názoru dôvodná, pretože na funkcii do ktorej bol ustanovený v mieste výkonu štátnej služby Michalovce je plánovaná hodnosť desiatnik a túto funkciu zastával iný profesionálny vojak, ktorý vykonával túto funkciu približne tri roky. Tento vojak bol proti svojej vôli odvolaný z tejto funkcie a premiestnený do Trebišova a to len z toho dôvodu, aby sa uvoľnila funkcia potrebná na premiestnenie žalobcu. Tieto skutočnosti sú v rozpore s deklarovanou potrebou stabilizácie personálu, pretože konaním žalovaného bol umelo a účelovo vytvorený predpoklad na uvoľnenie funkcie a následné konštatovanie potreby túto funkciu obsadiť. Záverom žalobca uviedol, že napadnuté rozhodnutie je neodôvodnené, čo je v rozpore s ust. § 82 ods. 5 písm. g) zák.č.346/2005 Z.z..

Žalovaný vo svojom vyjadrení zo dňa 13.3.2014 uviedol, že svoj postup pri vydaní rozhodnutia považuje za zákonný, s dôvodmi na vydanie napadnutého Personálneho rozkazu bol žalobca oboznámený dňa 3.12.2013 veliteľom VÚ 1201 Kuchyňa, čím bola splnená podmienka podľa § 82 ods. 8 zák.č.346/2005 Z.z.. Personálny rozkaz bol žalobcovi doručený dňa 11.12.2013. Žalobca sa k oboznámeniu o príprave napadnutého personálneho rozkazu žiadnym spôsobom nevyjadril. Pri určovaní funkcie do ktorej bol žalobca ustanovený vychádzal riaditeľ Personálneho úradu Ozbrojených síl SR výlučne z potrieb Ozbrojených síl SR, ktoré sú definované vo výcvikovej smernici Ozbrojených síl SR na roky 2014-2015. V zmysle uvedenej smernice je stabilizácia personálu 22. mechanizovaného práporu ako certifikovanej jednotky na plnenie úloh v rámci NATO prioritnou úlohou, pričom úlohou vedúceho služobného úradu je predovšetkým dopĺňať tieto jednotky. Dôvodom na premiestnenie žalobcu bola jednoznačne skutočnosť, že žalobca na funkciu do ktorej bol ustanovený do 31.12.2013 nespĺňal podmienku vzdelania a nová funkcia spolu s miestom výkonu štátnej služby do ktorej bol napadnutým rozhodnutím žalobca ustanovený je plne v záujme služobného úradu v zmysle § 57 ods. 1 zák.č.346/2005 Z.z..

Z napadnutého rozhodnutia súd zistil, že žalobca bol odvolaný z funkcie, bolo mu zmenené miesto výkonu štátnej služby a bol ustanovený do funkcie strelec - operátor, pričom žalovaný ako dôvod uviedol doslova: odvolanie z doterajšej funkcie a následné ustanovenie do inej funkcie sa vykonáva na základe splnenia podmienok na ustanovenie do funkcie a dosiahnutia hodnosti ktorá je na funkciu plánovaná. Zmena miesta výkonu štátnej služby sa vykonáva v súlade s potrebami Ozbrojených síl SR a z dôvodu, že 22.mechanizovaný prápor Michalovce je certifikovanou deklarovanou jednotkou, od 1.1.2014 v pohotovosti (STAND-BY fáze) pre plnenie úloh cieľa síl L0035 a stabilizácia personálu v 22.mpr patrí medzi prioritné úlohy Pozemných síl OS SR vo výcvikovom období 2014 .

Krajský súd predmetnú vec prejednal na pojednávaní v zmysle § 244 a nasl. O.s.p., v spojení s § 247 a nasl. O.s.p., pričom dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie je nedostatočne odôvodnené a vydaniu rozhodnutia predchádzala procesná chyba a z tohto dôvodu napadnuté rozhodnutie zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. d, e, O.s.p. a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Právny zástupca žalobcu na pojednávaní konanom dňa 26.3.2015 uviedol, že v celom rozsahu trvá na dôvodoch uvedených v žalobe a na margo stabilizácie personálu poukazuje na tú skutočnosť, že nemohlo ísť zo strany žalobcu o také opatrenie, ktoré by smerovalo k stabilizácii personálu, pretože najskôr bol niekto z funkcie prevelený a následne na toto miesto bol prevelený žalobca. Poukázal na to, že žalobca mal úplne inú odbornosť na ktorú bol preradený. Uviedol, že žalobca nebol pred vydaním personálneho rozkazu riadne oboznámený s dôvodmi pre ktoré dôjde k jeho preveleniu a nebola mu daná možnosť vyjadriť sa k tejto skutočnosti.

Žalobca doplnil vyjadrenie právneho zástupcu o skutočnosť, že si zisťoval v Michalovciach čo sa tam stalo, pričom zistil, že už v lete 2013 došiel pravdepodobne z personálneho úradu, aby sa uvoľnilo práve to miesto, na ktoré bol následne prevelený. Ešte v čase keď bolo vedené trestné stíhanie pre prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny voči jeho osobe, riaditeľ Personálneho úradu medzi štyrmi očami sa mu mal vyhrážať, že ho preradí na východ.

Poverený zástupca žalovaného na pojednávaní uviedol, že sa v plnej miere pridržiava písomného vyjadrenia k žalobe zo dňa 13.3.2014. K preradeniu žalobcu došlo s potrebami Ozbrojených síl SR a v súlade so zák.č.346/2005 Z.z..

Podľa § 244 ods. 1,2,3 O.s.p. v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

V správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ako aj fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy (ďalej len "rozhodnutie a postup správneho orgánu") .

Rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté. Postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť.

Podľa § 247 ods. 1, 2 a 3 O.s.p. podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu. Pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa tejto hlavy, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť. Predmetom preskúmania môže byť za podmienok ustanovených v odsekoch 1 a 2 aj rozhodnutie, proti ktorému zákon nepripúšťa opravný prostriedok, ak sa stalo právoplatným.

Podľa § 57 ods. 1 zák. č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl

Zmena miesta výkonu štátnej služby

(1) Profesionálnemu vojakovi možno, ak je to v záujme služobného úradu, zmeniť miesto výkonu štátnej služby (ďalej len premiestnenie ) .

Podľa § 58 ods. 1 písm. a) zák. č. 346/2005 Z.z.

Odvolanie z funkcie

(1) Vedúci služobného úradu odvolá profesionálneho vojaka z funkcie odo dňa, ktorý predchádza dňu jeho

a) ustanovenia alebo vymenovania do inej funkcie,

Podľa § 82 ods. 2, ods. 5 a ods. 8 zák. č. 346/2005 Z.z.

(2) Rozhodnutím je aj

a) personálny rozkaz ministra alebo vedúceho služobného úradu,

b) disciplinárny rozkaz vedúceho služobného úradu alebo veliteľa vo veciach disciplinárnych opatrení, vo veciach zahladenia disciplinárneho opatrenia a vo veciach disciplinárnych odmien v prípadoch uvedených v § 125, 133 a § 134 ods. 1.

(5) Personálny rozkaz podľa odseku 3 písm. b) obsahuje

a) označenie vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal,

b) výrok vo veci s uvedením ustanovenia tohto zákona, podľa ktorého sa personálny rozkaz vydal,

c) hodnosť, titul, meno a priezvisko profesionálneho vojaka,

d) dátum a miesto narodenia profesionálneho vojaka,

e) funkciu a miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka,

f) údaje potrebné na spracúvanie číselnej a menovitej evidencie,

g) odôvodnenie,

h) poučenie o tom, že personálny rozkaz je konečný a nemožno sa proti nemu odvolať (podať rozklad) ,

i) poučenie o tom, že personálny rozkaz je preskúmateľný súdom na základe podanej žaloby,

j) dátum vydania.

(8) S dôvodmi na vydanie personálneho rozkazu podľa odseku 3 písm. b) musí veliteľ profesionálneho vojaka vopred oboznámiť.

Preskúmaním žalobných dôvodov krajský súd zistil, že pred vydaním napadnutého rozhodnutia došlo zo strany žalovaného k vážnemu procesnému pochybeniu spočívajúcom v porušení ust. § 82 ods. 8 zák.č.346/2005 Z.z.. Z uvedeného ust. totiž vyplýva, že s dôvodmi na vydanie personálneho rozkazu musí veliteľ profesionálneho vojaka vopred oboznámiť. Žalovaný považuje za dostatočné oboznámenie žalobcu s takýmito dôvodmi faxovú správu nachádzajúcej sa v spisovom materiáli na č.l.9. Žalobca síce potvrdil, že s touto faxovou správou bol oboznámený, avšak namieta, že v tomto oboznámení absentujú dôvody pre ktoré má prísť k vydaniu personálneho rozkazu. Súd sa s touto námietkou stotožňuje, pretože uvedená faxová správa obsahuje len citáciu § 58 ods. 1 písm. a) a § 57 ods. 1 zák.č.346/2005 Z.z. ako dôvod pre ktorý má byť následne vydaný personálny rozkaz, na základe ktorého bude žalobca odvolaný z funkcie a bude mu zmenené miesto výkonu štátnej služby. V oboznámení absentujú konkrétne skutočnosti ktoré viedli riaditeľa personálneho úradu k rozhodnutiu, že žalobca bude odvolaný zo svojej funkcie a premiestnený na iné miesto výkonu štátnej služby. Účelom ust. § 82 ods. 8 je umožniť vojakovi vopred poznať dôvody ktoré vedú jeho veliteľa k tomu, aby vydal určité rozhodnutie s uvedením dôvodov pre ktoré bude toto rozhodnutie vydané. V oboznámení ktoré malo byť podkladom pre vydanie personálneho rozkazu absentujú konkrétne dôvody pre ktoré má dôjsť u žalobcu k odvolaniu z funkcie a k zmene miesta výkonu štátnej služby. Samotná citácia ust. zák.č.346/2005 Z.z. je v danom smere nepostačujúca. Súd zastáva názor, že nezáleží na tom, že žalobca sa po oboznámení s faxovou správou k tejto nevyjadril, dôležitá je skutočnosť, že žalovaný nepreukázal splnenie podmienok ust. § 82 ods. 8 zák.č.346/2005 Z.z., t.j. že veliteľ profesionálneho vojaka pred vydaním rozhodnutia s týmto profesionálnym vojakom hovoril o dôvodoch jeho odvolania a premiestnenia, navyše keď na uvedenej listine chýba aj podpis profesionálneho vojaka s tým, že s takýmito dôvodmi bol skutočne oboznámený. V danom smere ide teda o vážnu procesnú chybu, spočívajúcu v nesprávnom postupe žalovaného, ktorá je porušením ustanovenia § 82 ods. 8 zák.č.346/2005 Z.z..

V súvislosti s nedostatočným odôvodnením napadnutého rozhodnutia súd poukazuje na to čo už bolo vyššie uvedené, že odôvodnenie rozhodnutia je príliš stručné a nie je presvedčivé, hlavne v tom, že vyvoláva pochybnosti o správnosti postupu žalovaného a o zákonnosti jeho rozhodnutia. Absentujú v ňom akékoľvek skutkové okolnosti ktoré boli zo strany žalovaného zistené a vyhodnotenie ich právneho významu z hľadiska potreby vydania rozhodnutia, ktorým došlo u žalobcu k zrušeniu funkcie a k zmene miesta výkonu štátnej služby. Rozhodnutie síce obsahuje odvolanie sa na konkrétny právny predpis resp. príslušné ustanovenie právneho predpisu, avšak v danom prípade nestačí len citácia príslušného ustanovenia, ale je žiaduce, aby sa vyložil aj jej obsah, aby žalobca pochopil vzťah medzi skutkovými zisteniami a právnym posúdením veci.

O náhrade trov konania súd rozhodol v zmysle ustanovenia § 250k O.s.p., keď procesne úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania spočívajúcich v trovách právneho zastúpenia za nasledovné právne úkony: prevzatie a príprava obhajoby- 134,00 Eur plus režijný paušál 8,04 Eur, vypracovanie žaloby - 134,00 Eur plus režijný paušál 8,04 Eur, účasť na pojednávaní 26.3.2015 - 139,83 Eur plus režijný paušál 8,39 Eur, spolu 432,30 Eur, ktoré trovy je povinný žalovaný zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu Mgr. Petra Odehnala vedený v Q., a.s., číslo účtu:XXXXXXXXXX/XXXX; IBAN:G. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX; SWIFT: X., do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti súd rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku.

Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Trnave prijal pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods.9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení zákona č. 33/2011 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia prostredníctvom tohto súdu na Najvyšší súd SR.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.