KSTT 14 S 225/2014 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSTT 14 S 225/2014

KS v Trnave, dátum 09.03.2015, sp.zn. KSTT 14 S 225/2014

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 14S/225/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2014200854 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2014200854.2

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu: RAC spol. s r.o., so sídlom P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, IČO: 36 600 245, právne zastúpený: Prosman a Pavlovič, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Hlavná 31, 917 01 Trnava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu č. 1100304/1/347350/2014 zo dňa 30.07.2014, o žiadosti žalobcu o odklad vykonateľnosti, takto

r o z h o d o l :

Súd odkladá vykonateľnosť rozhodnutia žalovaného č. 1100304/1/347350/2014 zo dňa 30.07.2014 do právoplatného rozhodnutia súdu vo veci vedenej na Krajskom súde v Trnave pod sp.zn.14S/225/2014.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou podanou tunajšiemu súdu dňa 19.11.2014, sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100304/1/347350/2014 zo dňa 30.07.2014, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Nitra č. 9401401/5/3055955/2014 zo dňa 24.06.2014, ktorým bol žalobcovi podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vyrubený rozdiel dane z pridanej hodnoty v sume 15 174,40 Eur za zdaňovacie obdobie december 2011.

Žalobca zároveň požiadal o odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia žalovaného.

Žiadosť odôvodnil tým, že nepriznaním odkladu vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia by boli vo vysokej miere dotknuté práva a oprávnené záujmy žalobcu, čím by vznikla na strane žalobcu závažná ujma. Ďalej poukázal na to, že vyrubený rozdiel dane z pridanej hodnoty v sume 15 174,40 eur je vzhľadom na veľkosť podniku žalobcu a rozsah jeho činnosti značne vysoká suma. V závere žalobca odkázal na samotné skutočnosti uvedené v predmetnej žalobe, ktoré podľa jeho vyjadrenia dostatočne odôvodňujú zrušenie napadnutého rozhodnutia pre jeho rozpor so zákonom.

Podľa § 250c zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) , žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma. Ak predseda senátu nevyhovie žiadosti, upovedomí o tom účastníka.

Súd na základe dôvodov uvedených v žalobcom podanej žiadosti o odklad vykonateľnosti dospel k záveru, že v danom prípade sú splnené podmienky pre odklad vykonateľnosti preskúmavaného rozhodnutia podľa § 250c ods. 1 O.s.p. a rozhodnutie žalovaného možno bez ďalšieho považovať za rozhodnutie okamžitým výkonom, ktorého by žalobcovi hrozila závažná ujma predpokladaná procesným predpisom, preto žiadosti žalobcu vyhovel tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.