KSTT 14 S 68/2014 - iSpis

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 14S/68/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2014200298 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Benczová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2014200298.2

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu: K. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. Z. XX, XXX XX J., t.č. ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, PS 72/OBR, 918 65 Hrnčiarovce nad Parnou, proti žalovanému: ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, Priečinok 72, 918 65 Hrnčiarovce nad Parnou, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. ÚVTOS - 145/11-2014 zo dňa 28.04.2014 t a k t o

r o z h o d o l :

Súd konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 29.04.2014 sa žalobca domáhal, aby súd preskúmal a zrušil napadnuté rozhodnutie žalovaného č. ÚVTOS - 145/11-2014 zo dňa 28.04.2014, týkajúce sa nesprístupnenia informácií, konkrétne vyhotovenia z príslušného spisového materiálu fotokópie Návrhu na prevedenie žalobcu do SSS , pričom uviedol, že tento materiál považuje za potrebný na svoju zákonnú obhajobu pred súdom a má za to, že má právo na informácie o svojej osobe buď podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo iného (nešpecifikovaného) zákona. Považuje za nesprávny postup žalovaného, ktorý zamietol jeho žiadosť s nedostatočným odôvodnením a s použitím jednej vety vytrhnutej z kontextu. Žiadal, aby súd v celom rozsahu zrušil rozhodnutie žalovaného o zamietnutí Žiadosti o poskytnutie informácií v podobe fotokópie návrhu o prevedenie žalobcu do SSS a vrátil vec na ďalšie konanie.

Z obsahu žalobného návrhu bolo vyvodené, že žalobca sa domáha preskúmania rozhodnutia orgánu verejnej správy vydaného konaní vedenom na základe právnej úpravy zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Žalovaný vo svojom vyjadrení k návrhu uviedol, že napadnuté rozhodnutie nebolo vydané v konaní podľa zák. č. 211/2000 Z.z. a žalobu považuje za nedôvodnú.

Podľa § 244 O.s.p.

(1) V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

(2) V správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ako aj

fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy (ďalej len "rozhodnutie správneho orgánu") .

Podľa § 247 O.s.p.

(1) Podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu.

(2) Pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa tejto hlavy, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť.

Podľa § 246c prvá veta O.s.p.

Pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti, sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona.

Podľa § 250a O.s.p.

Žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen) , ktorý zaňho na súde koná; to neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie rozhodnutia a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu, poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo veciach priestupkov a vo veciach azylu a doplnkovej ochrany.

Podľa § 43 ods. 1 O.s.p.

Sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú určí, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní. V uznesení uvedie, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p.

Súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Podaním zo dňa 21.10.2014 Centrum právnej pomoci, kancelária Hlohovec, požiadala súd o súčinnosť v súvislosti so žiadosťou žalobcu zo dňa 09.07.2014 o poskytnutie právnej pomoci žalobcovi v danej veci. Centrum právnej pomoci rozhodnutím zo dňa 09.12.2014 nepriznalo žalobcovi nárok na poskytovanie právnej pomoci, pričom toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2014.

Uznesením č.k. 1 S/68/2014 zo dňa 12.02.2015, právoplatným dňa 07.03.2015 súd vyzval žalobcu postupom v zmysle § 43 ods. 1 O.s.p. na odstránenie nedostatku návrhu spočívajúceho v nepredložení dokladu o zastúpení právnym zástupcom, čo je podmienkou pre ďalšie vedenie konania v zmysle § 250a O.s.p..

Až do rozhodnutia súdu žalobca nedostatok návrhu neodstránil.

Vzhľadom na to, že žalobca nie je v konaní, v ktorom sa domáha preskúmania rozhodnutia na základe zák. č. 211/2000 Z.z. právne zastúpený (§ 250a O.s.p.) , čo je nevyhnutná podmienka ďalšieho postupu v konaní, tento nedostatok neodstránil ani na základe výzvy súdu, súd postupom v zmysle ust. § 250d O.s.p. konanie zastavil.

O trovách konania súd rozhodol postupom v zmysle ust. § 246c O.s.p v spojení s ust. § 146 ods. 2 písm. c) O.s.p. tak, že žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na ich náhradu.

Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Trnave prijal pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Trnave.