KSTT 20 Sd 28/2015 - iSpis

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 20Sd/28/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2015200470 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Róbert Foltán ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2015200470.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: A. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XX, XXX XX M. F., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne, t a k t o

r o z h o d o l :

Súd konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ svojim návrhom zo dňa 01.05.2015, doručeným odporkyni dňa 05.05.2015, žiadal o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 23.03.2015, ktorým táto postupom podľa ust. § 70 ods. 1, § 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov navrhovateľovi priznala invalidný dôchodok od 26.08.2014 v sume 279,90 eur mesačne.

Na základe opravného prostriedku navrhovateľa bol jeho zdravotný stav opakovane preskúmaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava, dňa 01.06.2015, so záverom, že navrhovateľ je invalidný, nakoľko pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola u navrhovateľa stanovená na 50 %.

Navrhovateľ po oboznámení sa s týmto záverom, podaním zo dňa 08.06.2015, adresovaným Sociálnej poisťovni, ústredie, vzal späť opravný prostriedok podaný proti vyššie menovanému rozhodnutiu číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 23.03.2015, nakoľko zo strany Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava došlo k znovuposúdeniu jeho zdravotného stavu (Lekárska správa zo dňa 01.06.2015) a s uvedeným znovuposúdením navrhovateľ vyjadril súhlas. Zároveň navrhovateľ (na základe výzvy tunajšieho súdu zo dňa 02.07.2015, doručenej navrhovateľovi dňa 07.07.2015) podaním osobne doručeným súdu dňa 08.07.2015 požiadal o zastavenie predmetného konania aj vo vzťahu k súdu.

Krajský súd v Trnave príslušný na konanie vo veci prejednal vec bez nariadenia pojednávania (podľa § 244 ods. 1, 2 O.s.p. a § 250l O.s.p.) a zistil, že sú splnené podmienky na zastavenie konania o preskúmaní napadnutého rozhodnutia odporkyne v dôsledku späťvzatia návrhu na jeho preskúmanie.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250h ods. 1, 2 O.s.p., až do rozhodnutia súdu môže žalobca (navrhovateľ) rozsah napadnutého správneho rozhodnutia obmedziť, rozšíriť sa môže len v lehote podľa § 250b O.s.p. Až do rozhodnutia súdu môže žalobca (navrhovateľ) vziať žalobu späť. Ak žalovanému medzitým vzniknú trovy konania, súd rozhodne o ich náhrade.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstráni vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a O.s.p. alebo ak žaloba bola vzatá späť.

Vzhľadom na prejav vôle navrhovateľa, spočívajúci v späťvzatí návrhu, súd postupoval podľa § 250d ods. 3 v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. a konanie zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 1, 2 O.s.p. v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. a § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho

doručenia na Najvyšší súd SR prostredníctvom Krajského súdu v Trnave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.