KSTT 21 Cob 205/2014 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSTT 21 Cob 205/2014

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 21Cob/205/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2106226407 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Božena Husárová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2106226407.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu: MCST a.s., Vajnorská 136, Bratislava, IČO: 35 779 365, zastúpený GHS Legal s.r.o., Lazaretská 3/A, Bratislava, proti žalovanému: Michal Retzer-Miešareň krmív, Vlčkovce 110, IČO: 33 205 655, zastúpený advokátom JUDr. Štefanom Jurčom PhD., Šafárikovo nám. 7, Bratislava, o zaplatenie 129.456,28 eur s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Trnava č.k. 15Cb/49/2007-588 zo dňa 26.02.2014 takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd odvolanie o d m i e t a .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom napadnutým odvolaním uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 112.859,32 eur so 14,5 % úrokom z omeškania od 09.09.2006 do zaplatenia.

Rozhodol tak na základe vykonaného dokazovania k návrhu, ktorým žalobca žiadal zaviazať žalovaného k zaplateniu 129.456,28 eur (3.900.000,- Sk) s príslušenstvom s poukazom na účastníkmi konania uzatvorenú Zmluvu o budúcej zmluve zo dňa 03.09.2001, na základe ktorej žalobca poskytol žalovanému finančné prostriedky vo výške 129.456,28 eur, z ktorých časť mu vyplatil na účet vo výške 16.596,96 eur a časť prevzal pre žalovaného osobne M. B. ako zálohu , ktorú mal žalovaný použiť na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a po výzve žalobcu vykonanej do 30.04.2003 mal do 30.06.2003 s nim uzatvoriť zmluvu o prevode obchodného podielu tejto spoločnosti na žalobcu. V Zmluve o budúcej zmluve sa účastníci dohodli, že ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o prevode obchodného podielu, žalobcovi zostáva zachované právo na vrátenie sumy, ktorú žalovanému poskytol. K uzatvoreniu zmluvy o prevode obchodného podielu medzi účastníkmi nedošlo, na základe toho sa žalobca domáha vrátenia poskytnutej sumy, ktorý nárok žalovaný popiera.

Vo veci bolo rozhodnuté Okresným súdom Trnava ako súdom prvého stupňa rozsudkom č.k. 15Cb/49/2007-361 zo dňa 20.05.2011, ktorý bol v časti o uložení povinnosti žalovanému zaplatiť žalobcovi sumu 112.859,32 eur s príslušenstvom zrušený rozsudkom odvolacieho súdu č.k. 21Cob/8/2011-437 zo dňa 26.04.2011, keď v zamietajúcej časti bolo rozhodnutie prvostupňového súdu potvrdené.

Súd prvého stupňa po vrátení veci odvolacím súdom vykonal dokazovanie vypočutím účastníkov konania, oboznámením sa s predloženými listinnými dôkazmi z ktorých mal za preukázané, že podľa znenia Zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 03.09.2001, na základe ktorej poskytol žalobca žalovanému čiastku 165.969,59 eur (5.000.000,- Sk) ako zálohu na budúci prevod obchodného podielu spoločnosti AGROREGA s.r.o., ktorá suma mala byť použitá na financovanie podnikateľského zámeru tejto

spoločnosti. Podľa článku II/3 Zmluvy o budúcej zmluve mal žalovaný na základe žiadosti žalobcu uzatvoriť s ním zmluvu o prevode obchodného podielu do 30.06.2003 ak sa nedohodnú inak. Podľa článku II/4 bola strana požadujúca uzatvorenie zmluvy o prevode obchodného podielu povinná k takémuto plneniu najneskôr do 30.04.2003 vyzvať druhú zmluvnú stranu, inak právo požadovať uzatvorenie zmluvy o prevode obchodného podielu na základe Zmluvy o budúcej zmluve zaniká a zmluvná strana, ktorá prijala finančné prostriedky ako zálohu tieto vráti strane, ktorá ich poskytla.

Žalovaný žiadal návrh zamietnuť a poukazoval na to, že svoju zmluvnú povinnosť splnil, pretože zmluva o prevode obchodného podielu bola dňa 05.05.2004 medzi účastníkmi uzatvorená. K tomuto tvrdeniu prvostupňový súd uviedol, že zmluva o prevode obchodného podielu, ktorú účastníci síce uzatvorili dňa 05.05.2004 nespĺňala náležitosti vyžadované podľa § 115 Obchod. zák., pretože neobsahovala osvedčené podpisy zmluvných strán, z toho dôvodu nebola zmluvou platnou a nedošlo tak k reálnemu prevodu a k zapísaniu predmetných právnych skutočností do obchodného registra a naviac uvedená zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 05.05.2004 bola uzatvorená až po uplynutí lehoty, ktorá bola dohodnutá v Zmluve zo dňa 03.09.2001 .

Z listinných dôkazov, výpismi z účtu žalobcu zo dňa 22.05.2002, ako i z výpovede žalovaného na pojednávaniach mal súd preukázané, že žalovanému bola žalobcom poskytnutá záloha vo výške 26.555,14 eur (800.000,- Sk) na založenie spoločnosti AGROREGA s.r.o., a tvrdenia M. B., ktorý v konaní vystupoval ako vedľajší účastník na strane žalovaného o tom, že táto suma bola poukázaná žalovanému ako investícia na základe Zmluvy o združení č. AGR/OZ-829/02 zo dňa 06.08.2002 súd nevzal do úvahy s poukazom na to, že žiaden listinný dôkaz túto skutočnosť nepotvrdzoval a Zmluva o združení ani nie je právnym titulom, na základe ktorej by bol žalobca povinný, či zaviazaný finančné prostriedky v predmetnej výške ako kapitálový vklad do spoločnosti MCST a.s. vložiť. Okrem toho súd vzal do úvahy, že Zmluva o združení bola uzatvorená až dňa 06.08.2002, preto poskytnutie finančných prostriedkov zo dňa 22.05.2002 nemohlo byť považované za prijatý vklad do spoločnosti MCST a.s. , keď Zmluva o združení bola uzatvorená až dňa 06.08.2002. Žalobcom predložené pokladničné doklady a tiež výpovede žalovaného a vedľajšieho účastníka M. B. preukázali, že po uzavretí Zmluvy o budúcej zmluve bola vedľajšiemu účastníkovi M. B. žalobcom vyplatená suma 86.304,19 eur (2.600.000,- Sk) prijatie ktorej vedľajší účastník i potvrdil vlastnoručným podpisom, ktorý nespochybnil s tým, že predmetné finančné prostriedky boli poskytnuté za účelom kapitálovej pôžičky v prospech žalovaného. Súd z predložených dôkazov nemal za preukázané tvrdenia, podľa ktorých uvedené finančné prostriedky prijaté M. B. neboli vyplatené žalobcom, ani že by to boli finančné prostriedky Ing. O., prípadne spoločnosti M.T.I. spol. s r.o., keď súd vzal do úvahy, že Ing. O. pracoval v spoločnosti žalobcu do roku 2006 ako pokladník a pri odovzdávaní finančných prostriedkov v hotovosti M. B. disponoval výlučne finančnými prostriedkami, ktoré prislúchali žalobcovi.

Súd tiež skúmal, či finančné prostriedky, ktoré žalobca vyplatil M. B. boli odovzdané žalovanému na financovanie predpokladaného podnikateľského zámeru, ktorú skutočnosť žalovaný vo svojich výpovediach na pojednávaniach pred prvostupňovým súdom opakovane potvrdil, pričom sumu vyplatenú na základe Zmluvy o budúcej zmluve žiadal započítať na jeho nárok vo výške 112.859,32 eur (3.400.000,- Sk) , ktorý poskytol na účet spoločnosti MCST a.s.

Po vstupe M. B. ako vedľajšieho účastníka na strane žalovaného do konania žalovaný uvádzal, že zo strany žalobcu mu bola poskytnutá čiastka iba 26.555,14 eur (800.000,- Sk) , ktorá bola pripísaná dňa 22.05.2002 na jeho účet, súd toto tvrdenie vyhodnotil ako účelové a to vzhľadom k skorším vyjadreniam a stanoviskám žalovaného, ako aj vyjadreniam po vstupe vedľajšieho účastníka, kedy žalovaný nepopieral, že mu zo strany žalobcu bola na základe Zmluvy poskytnutá čiastka 112.859,32 eur (3.400.000,- Sk) za účelom rozbehu predmetu podnikania, ktorým bol chov ošípaných na farme vo Vlčkovciach, a neskôr bola založená spoločnosť AGROREGA s.r.o. s tým, že žalobcovi budú poskytnuté finančné prostriedky vrátené spôsobom prevodu obchodného podielu tejto spoločnosti.

Súd prvého stupňa dospel k záveru, že čiastka 112.859,32 eur bola poskytnutá žalobcom žalovanému na základe Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy zo dňa 03.09.2001, ale uzatvorenie samotnej zmluvy o prevode obchodného podielu platne nedošlo, na základe čoho s poukazom na obsah Zmluvy o uzavretí

budúcej zmluvy a výsledkov vykonaného dokazovania vznikla žalovanému povinnosť vrátiť poskytnutú sumu, ku ktorej povinnosti výrokom rozsudku žalovaného zaviazal.

Z hľadiska právneho posúdenia prvostupňový súd na vec aplikoval právnu úpravu vyplývajúcu z ust. § 261 ods. 6 Obchod. zák. a § 289 ods. 1, 2, § 290 ods. 1, § 292 ods. 3 Obchod. zák. a § 115 ods. 3 Obchod. zák. v spojení s § 37 ods. 1 a 40 ods. 3 Obč. zák. v súvislosti s podmienkami a náležitosťami vyžadovanými pre uzatvorenie zmluvy o prevode obchodného podielu.

Súd súčasne podľa § 369 ods. 1 Obchod. zák. zaviazal žalovaného i k zaplateniu úrokov z omeškania, keď zákonný nárok žalobcovi na vrátenie dlžnej sumy bol v konaní preukázaný a žalovaný sa s týmto plnením dostal jednoznačne do omeškania.

V priebehu konania vedľajší účastník M. B. zomrel, jeho dedičia využili právo a z konania ako vedľajší účastník na strane žalovaného vystúpili.

O trovách konania súd nerozhodol s poukazom na to, že o nich rozhodne po právoplatnosti rozhodnutia podľa § 151 ods. 3 O.s.p.

Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa podal žalovaný odvolanie súčasne so žiadosťou o odpustenie zmeškania lehoty pre podanie odvolania.

Súd prvého stupňa o žiadosti na odpustenie zmeškanej lehoty pre podanie odvolania rozhodol osobitným uznesením č.k. 15Cb/49/2007-607 zo dňa 02.06.2014, ktorým žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty nebolo vyhovené a ktoré bolo na základe odvolania žalovaného potvrdené uznesením Krajského súdu v Trnave č.k. 21Cob/206/2014 zo dňa 29.04.2014.

V odvolaní podanom proti rozsudku súdu prvého stupňa žalobca žiadal, aby odvolací súd rozhodnutie zrušil a vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie s poukazom na to, že vo veci bol neúplne zistený skutkový stav, súd prvého stupňa nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, prvostupňový súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a tak rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. V závere odvolania žiadal odvolateľ i o opravu vydaného rozsudku s poukazom na to, že v záhlavní rozsudku je nesprávne označený predmet konania ako žaloba o zaplatenie 129.456,28 eur s príslušenstvom, pretože predmetom konania od právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu o zaplatenie sumy 16.596,96 eur, zostala len suma 112.859,32 eur s príslušenstvom.

Žalobca sa k odvolaniu nevyjadril.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Podľa § 204 ods. 2 O.s.p. odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa odseku 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania, alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do 3 mesiacov od doručenia.

Z obsahu spisu vyplýva, že rozsudok Okresného súdu Trnava č.k. 15Cb/49/2007-588 zo dňa 26.02.2014 prevzal právny zástupca žalovaného dňa 17.04.2014. Dňom 18.04.2014 mu začala plynúť lehota na podanie odvolania, ktorá skončila dňa 02.05.2014. Žalovaný podal odvolanie na pošte dňa 14.05.2014, teda po uplynutí zákonom určenej lehoty na podanie odvolania, keď jeho návrhu na odpustenie zmeškanej lehoty nebolo uznesením súdu prvého stupňa vyhovené a toto rozhodnutie bolo podľa § 219 O.s.p. potvrdené i odvolacím súdom v rozhodnutí č.k. 21 Cob/206/2014 zo dňa 29.5.2015 , z toho dôvodu odvolací súd sa obsahom podaného odvolania v rozsahu žalobných dôvodov a preskúmaniu rozhodnutia prvostupňového súdu nezaoberal a na základe ust. § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odvolanie žalovaného z dôvodu oneskoreného podania odmietol.

O trovách odvolacieho konania súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. a žiadnemu z účastníkov právo na ich náhradu nepriznal.

Senátom odvolacieho súdu bolo toto rozhodnutie prijaté v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.