KSTT 23 Co 552/2014 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSTT 23 Co 552/2014

KS v Trnave, dátum 25.10.2015, sp.zn. KSTT 23 Co 552/2014

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Co/552/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2313229444 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daša Kontríková ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2313229444.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobkyne: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752, zastúpená: Advokátska kancelária JUDr. Andrea Cviková, s.r.o., so sídlom Kubániho 16, Bratislava, proti žalovanej: Q. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. X. č. XXX, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovanej: Všeobecná ochrana práv spotrebiteľov, občianske združenie, so sídlom Šafárikovo nám. 7, Bratislava, zastúpené advokátom: JUDr. Bohdan Jakubis, so sídlom Dobrovičova 13, Bratislava, o zaplatenie 792,42 eura s príslušenstvom, o späťvzatí návrhu žalobkyne, po vydaní rozsudku Okresného súdu Galanta, č. k. 17C/59/2014-37 zo dňa 24. júna 2014, takto

r o z h o d o l :

Späťvzatie návrhu sa p r i p ú š ť a , rozsudok súdu prvého stupňa sa r u š í a konanie sa z a s t a v u j e .

Žalovanej a vedľajšiemu účastníkovi sa náhrada trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom č. k. 17C/59/2014-37 z 24.06.2014 súd prvého stupňa žalobu zamietol a žalovanej nepriznal náhradu trov konania. Rozsudok bol právnej zástupkyni žalobkyne doručený 17.07.2014 a žalovanej 23.07.2014.

Proti uvedenému rozsudku podala žalobkyňa v zákonnej lehote 04.08.2014 odvolanie, ktorým sa domáhala jeho zmeny v prospech žalobkyne, navrhovala, aby súd žalobe v celom rozsahu vyhovel, resp. jeho zrušenia a vrátenia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a rozhodnutie.

Žalobkyňa podaním doručeným súdu 20.08.2015 zobrala návrh na začatie konania proti vyššie uvedenému rozsudku, v celom rozsahu späť bez uvedenia dôvodu a navrhla konanie zastaviť.

Žalovaná na výzvu súdu, aby sa k späťvzatiu návrhu vyjadrila, nereagovala.

Podľa § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

V danom prípade došlo zo strany žalobcu k späťvzatiu návrhu v čase, keď už rozhodol vo veci súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť, pričom žalovaná, ktorej bolo späťvzatie návrhu doručené na vyjadrenie, s ním nevyslovila nesúhlas, čím boli naplnené všetky zákonné predpoklady pre aplikáciu cit. § 208 O.s.p., odvolací súd späťvzatie návrhu v celom rozsahu pripustil, rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie zastavil.

O náhrade trov konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods. 1 a § 146 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

V prejednávanej veci zastavenie konania procesne zavinila žalobkyňa späťvzatím návrhu, pričom zo spisu nevyplýva, že by bol návrh vzatý späť pre správanie sa žalovanej. Žalobkyni tak vznikla povinnosť uhradiť trovy konania v súlade s cit. § 146 ods. 2 druhá veta O.s.p. Žalovaná si však náhradu trov konania podľa § 151 ods. 1 O.s.p. neuplatnila (pričom inak zo spisu vyplýva, že jej ani žiadne trovy nevznikli) , preto jej odvolací súd ich náhradu nepriznal. Vedľajšiemu účastníkovi, ktorý vstúpil do konania počas odvolacieho konania rovnako žiadne trovy konania nevznikli (len oznámil svoj vstup do konania a požiadal o doručenie žaloby) , preto ani jemu súd náhradu trov konania nepriznal.

Toto uznesenie bolo prijaté v odvolacom senáte v pomere hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať odvolanie.