KSTT 23 Sd 21/2015 - iSpis

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Sd/21/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2015200639 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 10. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Vyskočová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2015200639.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave, v právnej veci navrhovateľa: W. N., nar. XX.X.XXXX, bytom F. XX, XXX XX I., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o návrhu na preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 1.4.2015, takto

r o z h o d o l :

I. Súd konanie z a s t a v u j e .

II. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ návrhom doručeným odporkyni dňa 18.5.2015 žiadal preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 1.4.2015, ktorým odporkyňa rozhodla podľa § 73 a § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov tak, že navrhovateľovi zamietla žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku s odôvodnením, že jeho pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa posudkového záveru posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne je 45%.

Zdravotný stav navrhovateľa bol na základe opravného prostriedku opakovane preskúmaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie dňa 6.8.2015 so záverom, že navrhovateľ je naďalej invalidný podľa § 71 ods. 1 na účely § 70 ods.2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola u navrhovateľa určená v percentách 75%, so zmenou miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť k 14.05.2015.

Navrhovateľ dňa 28.10.2015 pred otvorením pojednávania vo veci zobral návrh o preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 1.4.2015 späť a žiadal konanie zastaviť.

Podľa § 250l ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p., až do rozhodnutia súdu môže žalobca (navrhovateľ) vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vzniknú trovy konania, súd rozhodne o ich náhrade.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstráni vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods.2) .

Krajský súd v Trnave prejednal vec bez nariadenia pojednávania (podľa § 244 ods. 1,2 O.s.p. a § 250l O.s.p.) a zistil, že sú splnené podmienky na zastavenie konania o preskúmanie napadnutého rozhodnutia odporkyne.

Súd vzhľadom na uvedené skutočnosti v súlade s § 250d ods. 3 v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. konanie zastavil a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku I. tohto rozhodnutia.

Súd rozhodol o náhrade trov konania podľa § 250l ods. 1,2 O.s.p. v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. a § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. tak, ako je uvedené vo výroku II. tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR prostredníctvom Krajského súdu v Trnave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.