KSTT 24 Co 502/2014 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSTT 24 Co 502/2014

KS v Trnave, dátum 15.04.2015, sp.zn. KSTT 24 Co 502/2014

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 24Co/502/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2212210515 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Dudášová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2212210515.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994, Praha 4, IČO: 25 117 483, zastúpený advokátskou spoločnosťou: TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, proti odporkyni: Z. M., nar. XX.XX.XXXX, R., Q. XXX/X, o zaplatenie 732,13 eur s príslušenstvom, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Dunajská Streda č. k. 5C 107/2012-36 zo dňa 15. januára 2013,v časti náhrady trov konania, takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti náhrady trov konania m e n í tak, že odporkyňa je p o v i n n á zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov konania vo výške 95,72 eur z titulu trov právneho zastúpenia a 19,57 eur z titulu súdneho poplatku do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia na účet právneho zástupcu navrhovateľa.

Navrhovateľovi sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom prvostupňový súd uložil odporkyni povinnosť zaplatiť navrhovateľovi istinu 530,77 eur s úrokom z omeškania 8,5% ročne zo sumy 530,77 eur od 20.09.2008 do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Vo zvyšku súd návrh zamietol a o trovách konania rozhodol, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Výrok o náhrade trov konania prvostupňový súd odôvodnil právne aplikáciou § 142 ods. 2 O.s.p. a konštatoval, že výška uplatneného nároku bola celkom 732,13 eur, z toho istina 530,84 eur, úroky 86,84 eur a zmluvná pokuta 114,52 eur, návrh navrhovateľa bol zamietnutý v časti 201,36 eur. Navrhovateľ bol neúspešný vzhľadom na pomer úspešnosti odporcu len v časti jednej tretine uplatneného nároku, pričom odporcovi trovy týmto konaním nevznikli.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie navrhovateľ prostredníctvom právneho zástupcu a to výlučne proti výroku o trovách konania. Navrhol, aby odvolací súd napadnutý výrok zmenil v súlade s uplatnenými trovami konania alebo aby výrok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Odvolateľ je názoru, že postup súdu prvého stupňa pri rozhodovaní o trovách konania nebol správny, keď nepriznal žiadnemu účastníkovi náhradu trov konania a to napriek tomu, že súd uviedol, že neúspech navrhovateľa bol len v jednej tretine uplatneného nároku. Odvolateľ tvrdí, že výpočet jeho úspechu je nasledovný: žalovaná suma 732,13 eur, priznaná suma 530,77 eur, nepriznaná suma 201,36 eur. Úspech navrhovateľa je 72,50% z celkovej žalovanej sumy, neúspech navrhovateľa je 27,50% z celkovej žalovanej sumy a nárok navrhovateľa na trovy je nasledovný: 72,50% - 27,50% = 45% a táto suma však nevyjadruje úspech navrhovateľa, ale už ide o čistý pomerný úspech navrhovateľa po odpočítaní jeho neúspechu. Prvostupňový súd pri aplikácii § 142 ods. 2 O.s.p. mal prihliadnuť na výšku samotného

úspechu navrhovateľa a tento dať do pomeru s jeho neúspechom. Úspech navrhovateľa je viac ako 2,5 krát väčší ako jeho neúspech a preto má navrhovateľ nárok na náhradu trov konania.

Odporkyňa odvolací návrh nepodala, k doručenému odvolaniu navrhovateľa sa písomne nevyjadrila.

Krajský súd v Trnave ako odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že odvolanie podala včas oprávnená osoba - účastník konania (§ 201 a § 204 ods. 1 O.s.p.) proti rozhodnutiu, proti ktorému je tento opravný prostriedok prípustný (§ 201 a § 202 O.s.p.) , postupom bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , preskúmal rozsudok v napadnutom výroku o trovách konania a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľa je dôvodné a rozhodnutie súdu prvého stupňa je potrebné vo výroku o náhrade trov konania zmeniť.

Predmetom posúdenia odvolacieho súdu bola správnosť rozhodnutia a postupu súdu pri rozhodovaní o trovách konania účastníkov.

Podľa § 142 ods. 2 O.s.p. ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na náhradu trov právo.

Vo všeobecnosti platí, že ak má účastník vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov rozdelí pomerne. V pomere rozdelenia trov konania zodpovedá pomeru víťazstva účastníka vo veci samej zníženého o pomernú časť jeho neúspechu. Preto je potrebné vypočítať rozdiel pomerných úspechov a až vo veľkosti výsledku priznať iba jednému teda úspešnejšiemu účastníkovi trovy konania. V prípade, že je pomer úspechu a neúspechu účastníkov približne rovnaký 50%-ný alebo blízky tomuto pomeru, môže súd rozhodnúť o trovách konania tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov. Pre takéto rozhodnutie súdu je opäť rozhodujúci len pomer úspechu a neúspechu účastníkov. Nie je rozhodujúce, či je výška vynaložených trov u jednotlivých účastníkov približne rovnaká, alebo či je diametrálne odlišná.

Prvostupňový súd pri rozhodovaní o trovách konania účastníkov dospel k záveru, že je vzhľadom na čiastočný úspech oboch potrebné rozhodnúť podľa § 142 ods. 2 O.s.p. tak, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Odvolací súd však po preskúmaní spisu dospel k záveru, že je potrebné zistiť úspech účastníkov konania a podľa pomeru úspechu a neúspechu rozhodnúť o náhrade trov konania účastníkov úspešnejšieho účastníka.

Z obsahu spisového materiálu vyplýva, že navrhovateľ uplatňoval sumu 732,13 eur s 8,5%-ným úrokom z omeškania od 20.09.2008 do zaplatenia a prvostupňový súd priznal navrhovateľovi sumu 530,77 eur istinu a úroky z omeškania vo výške 8,5% ročne od 20.09.2008 do zaplatenia. Vo zvyšnej časti návrh ako nedôvodný zamietol. Pomer úspechu k neúspechu navrhovateľa predstavuje 72,50% a pomer úspechu odporcu k jeho neúspechu 27,50%, teda má právo navrhovateľ na náhradu trov konania vo výške 45% z uplatnených trov konania.

Z obsahu spisu vyplýva, že navrhovateľ v návrhu na začatie konania uplatnil súdny poplatok z návrhu vo výške 43,50- eur a trovy právneho zastúpenia vo výške 212,70 eur za 3 úkony právnej služby podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb vo výške 61,74 eur a za prevzatie a prípravu zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, písomné podanie protistrane a písomné podanie na súd zvýšených o sadzbu DPH a 3 x režijný paušál (§ 16 ods. 3 vyhlášky) po 9,16 eur zvýšených o sadzbu DPH. Ďalšie trovy konania navrhovateľa vyčíslené v spise neboli. Navrhovateľ má právo na náhradu uplatnených trov konania z titulu trov právneho zastúpenia vo výške 212,70 eur a z titulu súdneho poplatku 43,50 eur, 45% predstavuje sumu 19,57 eur za súdny poplatok a 95,72 eur za trovy právneho zastúpenia. Podľa § 149 ods. 1 O.s.p. náhrada trov konania patrí na účet právneho zástupcu navrhovateľa.

So zreteľom na uvedené odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách konania účastníkov zmenil podľa § 220 O.s.p., nakoľko neboli splnené podmienky pre jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

O náhrade trov odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že navrhovateľovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože si náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil.

Senát krajského súdu prijal rozhodnutie pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať odvolanie.