KSTT 25 Co 338/2015 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSTT 25 Co 338/2015

KS v Trnave, dátum 20.07.2015, sp.zn. KSTT 25 Co 338/2015

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 25Co/338/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2713205748 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Spálová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2713205748.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislava, Pribinova 25, IČO: 35 792 752, zastúpeného spoločnosťou: Advokátska kancelária JUDr. Andrea Cviková, s.r.o., so sídlom Bratislava, Pribinova 25, IČO: 47 233 516, proti odporcovi: U. P., nar. XX.X.XXXX, bytom W., Q. XXXX/XX, o zaplatenie 3.608,68 Eur s príslušenstvom, o späťvzatí návrhu na začatie konania po rozhodnutí súdu prvého stupňa rozsudkom č.k. 3C/280/2013-38 zo dňa 15.4.2015, takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd p r i p ú š ť a späťvzatie návrhu, rozsudok súdu prvého stupňa z r u š u j e a konanie z a s t a v u j e .

Odporcovi náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom označeným v záhlaví prvostupňový súd odporcovi uložil zaplatiť navrhovateľovi 962,93 Eur s 9% úrokom z omeškania ročne od 5.3.2015 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku, vo zvyšku návrh zamietol (v celom rozsahu) a odporcovi náhradu trov konania nepriznal.

Proti tomuto rozsudku žiaden z účastníkov nepodal odvolanie. Pred uplynutím odvolacej lehoty ale navrhovateľ podaním zo dňa 13.4.2015 doručeným súdu prvého stupňa dňa 20.4.2015 zobral návrh v celom rozsahu späť a navrhol konanie zastaviť, bez bližšieho zdôvodnenia.

Na doručenú výzvu prvostupňového súdu, aby sa odporca vyjadril k späťvzatiu návrhu, odporca nezareagoval.

V zmysle § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súdu prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Keďže v danom prípade došlo zo strany navrhovateľa k späťvzatiu návrhu v čase, keď už rozhodol vo veci súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť, pričom odporca, ktorému bolo späťvzatie návrhu doručené na vyjadrenie, s ním nevyslovil nesúhlas, čím boli naplnené všetky zákonné predpoklady pre aplikáciu cit. § 208 O.s.p., odvolací súd späťvzatie návrhu v celom rozsahu pripustil, rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie zastavil.

Zastavenie konania späťvzatím návrhu bez uvedenia dôvodu procesne zavinil navrhovateľ a preto v zmysle § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p. jemu vznikla povinnosť zaplatiť náhradu trov konania odporcovi. Keďže ale odporca si náhradu trov konania návrhom v zmysle § 151 ods. 1 O.s.p. neuplatnil, nebola mu priznaná.

Senát krajského súdu toto rozhodnutie prijal pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať odvolanie.