KSTT 25 CoP 78/2014 - iSpis

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 25CoP/78/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2214205700 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Spálová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2214205700.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Martina Valentová a členov senátu: JUDr. Ľubica Spálová a JUDr. Daša Kontríková, v právnej veci starostlivosti súdu o v súčasnosti už plnoleté dieťa: A. B., nar. XX.X.XXXX, bytom F. Z. XXX, dieťa rodičov - matky: C. B., nar. XX.X.XXXX, bytom I. E. I., t.č. J., D. XX a otca: neb. O. B., zomr. XX.X. XXXX, o návrhu matky na zrušenie zverenia dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, za účasti B. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. Z. XXX a kolízneho opatrovníka: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede, na odvolanie matky proti rozsudku Okresného súdu Dunajská Streda zo dňa 6.8.2014 č.k. 14P/19/2014-52, takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

Nariaďuje súdu prvého stupňa opravu výroku napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa vo vyhlásenom znení v časti o trovách konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom prvostupňový súd návrh matky na zrušenie zverenia jej dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti zamietol a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Rozhodnutie prvostupňový súd odôvodnil právne aplikáciou ust. § 47 ods. 1 a 2 Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. Vecne prvostupňový súd argumentoval tým, že v prípade žiadosti rodiča o obnovenie jeho rodičovskej starostlivosti, musí súd skúmať, či záujem rodiča o poskytovanie starostlivosti je skutočne vážny, či má rodič, ktorý o zverenie dieťaťa žiada, predpoklady a vytvorené vhodné podmienky na poskytovanie starostlivosti o maloleté dieťa a v neposlednom rade aj to, či zmena starostlivosti (aj keď na starostlivosť rodičovskú) je v záujme maloletého dieťaťa a bude pozitívne vplývať na jeho ďalší fyzický a duševný vývoj. Vychádzajúc z týchto zásad dospel súd na základe zisteného skutkového stavu v danej veci k záveru, že nebolo preukázané, že by existovali okolnosti odôvodňujúce zrušenie náhradnej osobnej starostlivosti pani A. voči maloletému. V konaní bolo preukázané, že táto zabezpečuje starostlivosť o maloletého riadnym spôsobom a najlepšie podľa svojich možností a schopností. Dieťa je v jej starostlivosti spokojné a dobre prospieva. Odporkyňa riadnym spôsobom zabezpečuje každodenné potreby maloletého dieťaťa, dohliada na jeho zdravie, ako aj na prípravu na jeho budúce povolanie a pobyt dieťaťa v rodine odporkyne je vhodný aj z hľadiska jeho citového vývoja, keďže dieťa má k odporkyni vytvorený taký citový vzťah ako k matke. Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že súd zveril maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti z dôvodu, že rodičia starostlivosť o neho od mája 2013 do rozhodnutia súdu nezabezpečovali, o dieťa sa nezaujímali, na jej výživu nijakým spôsobom neprispievali.

Aj keď v predmetnom konaní formálne vo svojom vyjadrení prejavila záujem matka zabezpečovať starostlivosť o maloletého, matka však komunikuje len písomne aj so svojim synom, nikdy ho nenavštívila ani v škole, ani v mieste jeho terajšieho bydliska a ďalší záujem o neho ani neprejavila, nezúčastnila sa ani pojednávania na Okresnom súde Dunajská Streda, na ktoré bola riadne predvolaná a ani proti rozhodnutiu súdu o zverení maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti nepodala žiadny opravný prostriedok. Aj keď úmysel matky podať návrh na zrušenie náhradnej osobnej starostlivosti zo zištných dôvodov (čo do detských prídavkov) súd preukázaný nemá, postrehol časové súvislosti podania návrhu, teda že k jeho podaniu došlo začiatkom roka 2014, po tom čo v závere roka 2013 rozhodnutie súdu o zverení maloletého nadobudlo právoplatnosť. Preto súd tento návrh matky, podaný po uplynutí de facto roku od odlúčenia so svojim synom, bez akéhokoľvek osobného kontaktu s ním, nepovažuje za úprimný a vážny a za prejav skutočného záujmu zabezpečovať starostlivosť o maloleté dieťa. Vzhľadom na tieto skutočnosti súd návrh matky maloletého na zrušenie náhradnej osobnej starostlivosti o zverenie dieťaťa do jej osobnej starostlivosti ako nedôvodný zamietol. O trovách konania súd rozhodol v zmysle § 146 ods. 1 písm. a) O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie mohlo sa začať i bez návrhu.

Proti tomuto rozhodnutiu v celom jeho rozsahu podala odvolanie matka, ktorým sa domáhala, (vychádzajúc z jeho obsahu) zmeny napadnutého rozsudku a vyhovenia jej návrhu. Argumentoval tým, že dieťaťa chce mať pri sebe, keďže sa o neho do jeho 16 rokov riadne starala, ona je jeho matkou, pričom B.Q., do ktorej náhradnej starostlivosti bolo dieťa zverené nie je jeho rodina. Ďalej sa odvolateľka vyjadrovala k okolnostiam ohľadne platenia určeného výživného ako aj jej kontaktu u s dieťaťom.

Ostaní účastníci konania odvolací návrh nepodali.

Z obsahu spisu je ďalej zrejmé, že v priebehu odvolacieho konania, ešte pred rozhodnutím o odvolaní matky odvolacím súdom, dovtedy ešte maloletý A. dosiahol plnoletosť dňom XX.X.XXXX, ktorým dosiahnutím plnoletosti v predmetnom konaní začatom v čase jeho maloletosti to má ten následok, že dieťa už nemôže byť podľa § 22 O.s.p. zastúpené zákonným zástupcom, ale koná pred súdom samostatne, prípadne splnomocneným zástupcom. Nakoľko sa v priebehu konania zmenilo procesné postavenie účastníkov, dieťa sa stalo už plnoletým, zaniklo tým aj jeho zastúpenie kolíznym opatrovníkom. Z tohto dôvodu bolo odvolanie matky doručené aj plnoletému A., ktorý sa k nemu písomne nevyjadril. K odvolaniu matky sa nevyjadrila ani B.Q., rovnako ani kolízny opatrovník.

Krajský súd v Trnave ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku - ďalej O.s.p.) , po zistení, že odvolanie bolo podané včas (§ 204 O.s.p.) , oprávnenou osobou - účastníkom konania (§ 201 O.s.p.) , proti rozhodnutiu, proti ktorému je odvolanie prípustné (§ 201 a § 202 O.s.p.) , po skonštatovaní, že odvolanie má zákonom predpísané náležitosti (§ 205 ods. 1 O.s.p.) a že odvolateľ v odvolaní vo veci samej podľa obsahu použil zákonom prípustné odvolacie dôvody, preskúmal rozhodnutie bez ohľadu na rozsah a dôvody odvolania (§ 212 ods. 1 písm. a) v spojení s § 81 ods. 1 O.s.p.) , postupom bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , keď deň vyhlásenia rozsudku bol zverejnený min. 5 dní vopred na úradnej tabuli súdu (§ 156 ods. 3 v spojení s § 211 ods. 2 O.s.p.) a v elektronickej podobe na webovej stránke súdu v ten istý deň ako sa vyvesil na úradnej tabuli (§ 21 ods. 2 vyhl. č. 543/2005 Z.z.) a dospel k záveru, že odvolaniu nie je možné priznať úspech, keďže napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa je vecne správny, v dôsledku čoho boli splnené podmienky pre jeho potvrdenie v zmysle § 219 O.s.p.

Predmetom daného konania je návrh matky dieťaťa na zrušenie jeho zverenia do náhradnej osobnej starostlivosti.

V zmysle § 45 ods. 1 Zákona o rodine, náhradná osobná starostlivosť zaniká: a) dosiahnutím plnoletosti dieťaťa b) smrťou maloletého dieťaťa, c) smrťou osoby, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, d) právoplatným rozhodnutím súdu o zániku dôvodu, pre ktorý bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, e) právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení náhradnej

osobnej starostlivosti, f) rozvodom manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti podľa § 46.

Spôsoby zániku náhradnej osobnej starostlivosti menuje ods. 1 vyššie citovaného zákonného ustanovenia, v ktorom zákonodarca odlíšil rôzne dôvody zrušenia nariadenej náhradnej osobnej starostlivosti súdom. Zánik môže byť buď absolútny, keď náhradná osobná starostlivosť už nie je potrebná alebo relatívny, keď dôvody, pre ktoré bola náhradná osobná starostlivosť nariadená, ďalej trvajú, ale nemôže ju už vykonávať osoba, ktorej bolo dieťa zverené. Medzi absolútne dôvody zániku patrí dosiahnutie plnoletosti dieťaťa, keďže náhradnú osobnú starostlivosť nemožno predĺžiť na čas po plnoletosti, ako je to možné pri pestúnskej aj ústavnej starostlivosti. Tento druh náhradnej starostlivosti svojim obsahom predstavuje len osobnoprávny vzťah medzi náhradným rodičom a dieťaťom, nemá vôbec verejnoprávny charakter. Dňom plnoletosti dieťaťa zo zákona (bez potreby ďalšieho rozhodnutia) nariadená náhradná osobná starostlivosť zaniká.

Vychádzajúc potom z popísaného je zrejmé, že rozsudkom zo dňa 11.októbra 2013, č.k. 14P/36/2013 - 41 právoplatným dňa 9.11.2013 nariadená náhradná osobná starostlivosť nad vtedy ešte maloletým A., ktorej zrušenia sa v tomto konaní domáha matka dieťaťa, zo zákona zanikla dňom 24.1.2015 (dosiahnutím plnoletosti A.) , preto sa stal návrh matky na jej zrušenie prejednávaný v tomto konaní už bezpredmetným (súd už nemá akú náhradnú starostlivosť zrušovať, táto už zanikla zo zákona, teda zo zákona nastala právna skutočnosť, ktorej sa matka domáhala žiadaným súdnym rozhodnutím) , čo je potom dôvodom pre potvrdenie napadnutého rozsudku pre jeho vecnú správnosť z iného právneho dôvodu, potom už bez potreby zaoberania sa napadnutým rozsudkom súdu prvého stupňa v kontexte s podaným odvolaním voči nemu matkou dieťaťa.

Odvolací súd preto napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny, s použitím ust. § 219 ods. 1 a 2 O.s.p. potvrdil.

O náhrade trov odvolacieho konania bolo s použitím § 224 ods. 1 O.s.p. v zmysle § 146 ods. 1 písm. a) v spojení s ust. § 81 ods. 1 O.s.p. rozhodnuté tak, že žiaden z účastníkov na náhradu trov odvolacieho konania nemá právo.

Odvolací súd analogicky postupujúc podľa § 222 ods. 3 O.s.p. nariadil súdu prvého stupňa opraviť výrok napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa vo vyhlásenom znení v časti o trovách konania postupom podľa § 164 O.s.p., keďže táto výroková časť vyhláseného rozsudku na pojednávaní dňa 6.8.2014 nekorešponduje s jej správnym znením vo vyhotovenom rozsudku.

Senát krajského súdu toto rozhodnutie prijal pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je možné podať odvolanie.