KSTT 3 To 46/2015 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSTT 3 To 46/2015

KS v Trnave, dátum 19.05.2015, sp.zn. KSTT 3 To 46/2015

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 3To/46/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2512010010 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daniela Šramelová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2512010010.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Šramelovej a sudcov JUDr. Janky Klčovej a JUDr. Kataríny Stanislavskej, v trestnej veci proti obžalovanému G. J., pre zločin ublíženia na zdraví spolupáchateľstvom podľa § 20, § 155 odsek 1 Trestného zákona a iné, o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Okresného súdu Piešťany zo dňa 09.03.2015, sp.zn. 1T/2/2012, na verejnom zasadnutí konanom dňa 19.05.2015 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 321 odsek 1 písm. d/ Trestného poriadku z r u š u j e sa napadnutý rozsudok v celom rozsahu.

Na základe § 322 odsek 3 Trestného poriadku sa

obžalovaný G. J., nar. XX.XX.XXXX v L., trvale bytom mesto Y., t.č. vo

väzbe v ÚVV a ÚVTOS Leopoldov,

za zločin ublíženia na zdraví vo forme spolupáchateľstva podľa § 20, § 155 odsek 1 Trestného zákona a prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 odsek 1, odsek 2 písm. a/ Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. a/ Trestného zákona na skutkovom základe v bode 1/; za prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 odsek 1, odsek 2 písm. a/, písm. b/ Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. a/ Trestného zákona a § 139 odsek 1 písm. c/ Trestného zákona, § 127 odsek 4 Trestného zákona na skutkovom základe uvedenom v bodoch 2/ a 3/, ktorých vina bola právoplatne uznaná rozsudkom Okresného súdu Piešťany sp. zn. 1T/2/2012, zo dňa 02.04.2012, právoplatný dňa 02.04.2012,

o d s u d z u je :

podľa § 155 odsek 1 Trestného zákona s použitím § 41 odsek 1, odsek 2 Trestného zákona, § 36 písm. l/ Trestného zákona, § 38 odsek 3 Trestného zákona na úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 5 (päť) rokov.

Podľa § 48 odsek 3 písm. a/ Trestného zákona sa obžalovaný na výkon trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia.

Podľa § 60 odsek 1 písm. a/ Trestného zákona sa obžalovanému ukladá trest prepadnutia veci a to 1 ks nôž čiernostriebornej farby s dĺžkou čepele 15 cm a dĺžkou rukoväte 17 cm, 1 ks nôž s drevenou rúčkou hnedej farby s dĺžkou čepele 17,5 cm a dĺžkou rukoväte 13 cm.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súdu I. stupňa bol obžalovanému za zločin ublíženia na zdraví vo forme spolupáchateľstva podľa § 20, § 155 odsek 1 Trestného zákona a prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 odsek 1, odsek 2 písm. a/ Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. a/ Trestného zákona na skutkovom základe v bode 1/; prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 odsek 1, odsek 2 písm. a/, písm. b/ Trestného zákona, s poukazom na § 138 písm. a/ Trestného zákona, a § 139 odsek 1 písm. c/ Trestného zákona, § 127 odsek 4 Trestného zákona na skutkovom základe v bodoch 2/ a 3/, ktorých vina bola právoplatne uznaná rozsudkom Okresného súdu Piešťany sp.zn. 1T/2/2012, zo dňa 02.04.2012, právoplatný dňa 02.04.2012, odsúdený podľa § 155 odsek 1 Trestného zákona s použitím § 41 odsek 1, odsek 2 Trestného zákona, § 36 písm. l/ Trestného zákona, § 37 písm. h/, § 38 odsek 2 Trestného zákona na úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 5 rokov a 6 mesiacov.

Podľa § 48 odsek 2 písm. a/ Trestného zákona bol pre výkon trestu odňatia slobody zaradený do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia.

Podľa § 60 odsek 1 písm. a/ Trestného zákona mu bol uložený trest prepadnutia veci a to 1 ks nôž čiernostriebornej farby s dĺžkou čepele 15 cm a dĺžkou rukoväte 17 cm, 1 ks nôž s drevenou rúčkou hnedej farby s dĺžkou čepele 17,5 cm a dĺžkou rukoväte 13 cm.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie obžalovaný, ktorým sa domáhal zmeny výroku o treste s tým, aby bola uznaná aj poľahčujúca okolnosť v zmysle ustanovenia § 36 písm. n/ Trestného zákona a bol mu uložený miernejší trest. Na verejnom zasadnutí odvolacieho súdu uviedol, že žiada znížiť trest odňatia slobody na hranicu 4 roky z dôvodov uvedených v odvolaní, ktoré zdôvodnila obhajkyňa.

Podľa § 317 odsek l Trestného poriadku, ak nezamietne odvolací súd odvolanie podľa § 316 odsek l alebo nezruší rozsudok podľa § 316 odsek 3, preskúma zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľ podal odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo. Na chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané, prihliadne len vtedy, ak by odôvodňovali podanie dovolania podľa § 371 odsek l.

Z obsahu spisového materiálu vyplýva, že obžalovaný bol rozsudkom Okresného súdu Piešťany sp.zn. 1T/2/2012, zo dňa 02.04.2012, právoplatný dňa 02.04.2012 na základe schválenej dohody o vine a treste uznaný vinným v bode 1/ za zločin ublíženia na zdraví vo forme spolupáchateľstva podľa § 20, § 155 odsek 1 Trestného zákona a prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 odsek 1, odsek 2 písm. a/ Trestného zákona, s poukazom na § 138 písm. a/ Trestného zákona a v bode 2/ a 3/ z prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 odsek 1, odsek 2 písm. a/, písm. b/ Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. a/ Trestného zákona a § 139 odsek 1 písm. c/ Trestného zákona, § 127 odsek 4 Trestného zákona a bol mu uložený podľa § 155 odsek 1 Trestného zákona za použitia § 41 odsek 1, odsek 2 Trestného zákona, § 38 odsek 3 Trestného zákona, § 36 písm. l/ Trestného zákona a § 39 odsek 2 písm. d/, odsek 4 Trestného zákona úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 6 rokov nepodmienečne so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia.

Uznesením Okresného súdu Piešťany sp. zn. 2Nt/17/2014, zo dňa 26.11.2014, v spojení s uznesením Krajského súdu Trnava sp. zn. 5Tos/1/2015, zo dňa 28.01.2015, právoplatným 28.01.2015 podľa § 394 odsek 1 Trestného poriadku a § 400 odsek 1 veta prvá Trestného poriadku s poukazom na ustanovenie § 41b odsek 1 Zákona č. 38/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov súd návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania vyhovel a súčasne zrušil rozsudok Okresného súdu Piešťany sp. zn. 1T/2/2012, zo dňa 02.04.2012, právoplatný 02.04.2012 v časti výroku o treste. Súčasne podľa § 403 Trestného poriadku s poukazom na ustanovenie § 71 odsek 1 písm. a/ a § 77 odsek 3 Trestného poriadku zobral obžalovaného

do väzby s tým, že lehota väzby začala plynúť právoplatnosťou uznesenia o povolení obnovy konania a väzba sa vykoná v Ústave na výkon väzby Leopoldov.

V konaní po povolení obnovy konania súd I. stupňa pochybil, keď ukladal trest v zmysle ustanovenia § 38 odsek 2 Trestného zákona a zohľadnil priťažujúcu okolnosť v zmysle ustanovenia § 37 písm. h/ Trestného zákona. Použitie ustanovenia § 41 odsek 2 Trestného zákona bolo v súlade so zákonom.

Podľa názoru krajského súdu je nutné postupovať pri ukladaní trestu obžalovanému v zmysle ustanovenia § 38 odsek 3 Trestného zákona a zohľadniť poľahčujúcu okolnosť v zmysle ustanovenia § 36 písm. l/ Trestného zákona, keďže priťažujúca okolnosť v zmysle ustanovenia § 37 písm. h/ Trestného zákona nebola v pôvodnom rozsudku obžalovanému pričítaná v jeho neprospech. V konaní po povolení obnovy konania nie je možné meniť rozsah priťažujúcich ani poľahčujúcich okolností na rozdiel od pôvodného rozsudku, nakoľko ich výpočet vychádzal z ustáleného skutkového stavu a vina obžalovaného pre skutok zostala právoplatne uznaná.

Vzhľadom na uvedené, krajský súd vychádzal pri ukladaní trestu z ustanovenia § 36 písm. l/ Trestného zákona a zároveň z ustanovenia § 38 odsek 3 Trestného zákona a § 41 odsek 1, odsek 2 Trestného zákona pričom v zmysle ustanovenia § 34 odsek 4 Trestného zákona dostatočne prihliadol na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, poľahčujúce okolnosti a na osobu obžalovaného, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Dospel k záveru, že trest odňatia slobody v trvaní 5 rokov nepodmienečne je v danom prípade primeraný. Obžalovaný bol síce v minulosti súdne trestaný, avšak vo všetkých prípadoch sú odsúdenia zahladené. Keďže aj v mieste bydliska bol pred výkonom trestu odňatia slobody hodnotený kladne, krajský súd je toho názoru, že uložený trest odňatia slobody splní prevýchovný účel a obžalovaný bude v budúcnosti viesť riadny život.

V zmysle ustanovenia § 48 odsek 3 písm. a/ Trestného zákona obžalovaného zaradil pre výkon trestu do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.

Zároveň v zmysle ustanovenia § 60 odsek 1 písm. a/ Trestného zákona uložil obžalovanému trest prepadnutia veci rovnako ako bol tento uložený v pôvodnom rozsudku.

Podľa § 60 odsek 6 Trestného zákona sa vlastníkom prepadnutej veci stáva štát.

Krajský súd preto zrušil napadnutý rozsudok a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozsudku.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustný ďalší riadny opravný prostriedok.