KSTT 43 Sd 57/2015 - iSpis

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 43Sd/57/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2015200525 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 08. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2015200525.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: T. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXX/X, XXX XX N. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava o preskúmanie rozhodnutia odporkyne t a k t o

r o z h o d o l :

Súd konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ svojim návrhom doručeným odporkyni dňa 30.04.2015, žiadal o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09.04.2015, ktorým táto postupom podľa ust. § 70 ods. 1, § 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov navrhovateľovi priznala invalidný dôchodok od 09.07.2014 v sume 292,10 eur mesačne. Zároveň uvedená suma bola podľa ust. § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a podľa § 1 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty od 01.01.2015 zvýšená na sumu 294,80 mesačne. Rozhodnutie odporkyne vychádzalo z posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava zo dňa 09.03.2015, ktorý stanovil mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa na 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Na základe opravného prostriedku navrhovateľa bol jeho zdravotný stav opakovane preskúmaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie, dňa 15.07.2015, so záverom, že navrhovateľ je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola u navrhovateľa stanovená opätovne na 45 %.

Navrhovateľ po oboznámení sa s týmto záverom ešte pred pojednávaním požiadal podaním doručeným tunajšiemu súdu dňa 11.08.2015, o zastavenie predmetného konania.

Krajský súd v Trnave príslušný na konanie vo veci, prejednal vec bez nariadenia pojednávania (podľa § 244 ods. 1,2 O.s.p. a § 250l O.s.p.) a zistil, že sú splnené podmienky na zastavenie konania o preskúmaní napadnutého rozhodnutia odporkyne v dôsledku späťvzatia návrhu na jeho preskúmanie.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250h ods. 1,2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca (navrhovateľ) rozsah napadnutého správneho rozhodnutia obmedziť, rozšíriť sa môže len v lehote podľa § 250b O.s.p. Až do rozhodnutia súdu môže žalobca (navrhovateľ) vziať žalobu späť. Ak žalovanému medzitým vzniknú trovy konania, súd rozhodne o ich náhrade.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstráni vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a O.s.p. alebo ak žaloba bola vzatá späť.

Vzhľadom na prejav vôle navrhovateľa, spočívajúci v späťvzatí návrhu, súd postupoval podľa § 250d ods. 3 v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. a konanie zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 1,2 O.s.p. v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. a § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR prostredníctvom Krajského súdu v Trnave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.