KSTT 9 Co 339/2014 - iSpis

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 9Co/339/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2512209304 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 08. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Barcajová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2512209304.1

Rozhodnutie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu: Slovenská republika, konajúca prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky so sídlom Bratislava, Pribinova 2, proti žalovanej: A. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom H., I. XXXX/X, zastúpená opatrovníčkou Mgr. S. B., vyššou súdnou úradníčkou Okresného súdu Trnava, o zaplatenie 16,59 eura, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Piešťany č. k. 10C/339/2012-17 zo dňa 30. januára 2013 takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e .

Žalovanej sa náhrada trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

Odvolací súd n a r i a ď u j e súdu prvého stupňa vykonať opravu označenia žalobcu a jeho sídla v úvodnej časti ním vydaného uznesenia č. k. 10C/339/2012-17 zo dňa 30. januára 2013.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zastavil konanie, ktorým sa žalobca domáhal voči žalovanej zaplatenia 16,59 eura z dôvodu, že na ňu prešiel dlh jej nebohého manžela. Svoje rozhodnutie súd prvého stupňa vecne odôvodnil zistením, že, X. R., nebohému manželovi žalovanej, bola rozhodnutím Obvodného oddelenia Policajného zboru Hlohovec (blok na pokutu nezaplatenú na mieste) uložená pokuta v sume 500,-Sk (16,59 eura) , ktorú bol povinný zaplatiť v lehote 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Právoplatnosť rozhodnutie nadobudlo dňom 30.05.2006, vykonateľným sa stalo dňa 11.06.2006. Žalobca si túto pohľadávku prihlásil v dedičskom konaní po nebohom X. R., zomrelom dňa XX.XX.XXXX. Žalovaná ako pozostalá manželka nadobudla do vlastníctva všetok majetok poručiteľa X. R. bez povinnosti výplaty ustupujúcemu spoludedičovi, pričom v rozsahu nadobudnutého dedičstva žalovaná zodpovedá aj za dlhy poručiteľa, ktoré na ňu jeho smrťou prešli. Súd prvého stupňa tak vyvodil záver, že vo veci spáchania priestupku a uloženej sankcie bolo právoplatne rozhodnuté, a preto túto vec nemožno prejednať znova. Žalovanú preto nemožno na zaplatenie sumy 16,59 eura zaviazať, keď táto povinnosť jej vyplýva priamo z rozhodnutia o priestupku v spojení s osvedčením o dedičstve. Súd prvého stupňa súčasne poukázal na skutočnosť, že žalobca sa môže voči žalovanej domáhať zaplatenia predmetnej sumy v rámci núteného výkonu rozhodnutia, ak vymáhaniu nebráni iná zákonná prekážka. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 103, § 104 ods. 1, § 135 ods. 2, § 159 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej OSP ) a § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka. O náhrade trov konania súd prvého stupňa rozhodol podľa ustanovenia § 146 ods. 1 písm. c) OSP tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, nakoľko konanie bolo zastavené a žiaden z účastníkov nežiadal nahradiť trovy konania, pričom súd neskúmal zavinenie na zastavení konania.

Voči uvedenému uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca a žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil. Svoje odvolanie odôvodnil tým, že právoplatným a vykonateľným

rozhodnutím - Blokom na pokutu nezaplatenú na mieste bola uložená pokuta v sume 16,59 eura (500,- Sk) splatná do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia povinnému X. R., pokuta nebola uhradená a povinný dňa XX.XX.XXXX v H. zomrel. Žalobca ihneď ako sa dozvedel o úmrtí povinného, prihlásil pohľadávku vo výške 16,59 eura do dedičstva po poručiteľovi. Podľa Osvedčenia o dedičstve 6D/140/2010, Dnot 106/2010 zo dňa 23.06.2010, ktoré nadobudlo účinky právoplatného uznesenia o dedičstve dňa 09.07.2010 (v ďalšom texte osvedčenie o dedičstve ) . Dlh prešiel v celosti na žalovanú. Napriek výzve žalovaná dlh neuhradila. Dňa 01.03.2012 žalobca podal u súdneho exekútora JUDr. Ladislava Banga návrh na vykonanie exekúcie, pričom za exekučný titul považoval priamo uvedené osvedčenie o dedičstve. Dňa 11.07.2012 bolo žalobcovi doručené Uznesenie Okresného súdu Piešťany č. k. 7Er/447/2012-12 zo dňa 26.04.2012, ktorým bola zamietnutá žiadosť súdneho exekútora JUDr. Ladislava Banga zo dňa 06.03.2012 o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie s odôvodnením, že osvedčenie o dedičstve nie je exekučným titulom samo o sebe. Dôvetkom citovaného uznesenia bol výrok súdu, že exekučným titulom na predmetnú pohľadávku (Blok na pokutu nezaplatenú na mieste č. AA 1867409 zo dňa 30.05.2006 vydaný Obvodným oddelením VZ Hlohovec) by bolo až vykonateľné rozhodnutie súdu vydané vo vyhľadávacom konaní. Vzhľadom na vyššie uvedené stanovisko súdu žalobca podal dňa 31.07.2012 návrh na vydanie platobného rozkazu, pričom konanie o tomto návrhu bolo zastavené odvolaním napadnutým uznesením, s odôvodnením, že žalovanú nemožno na zaplatenie sumy 16,59 eura zaviazať znova, keď táto povinnosť jej vyplýva priamo z rozhodnutia o priestupku v spojení s osvedčením o dedičstve a že žalobca sa môže voči žalovanej domáhať zaplatenia predmetnej sumy v rámci núteného výkonu rozhodnutia, samozrejme za predpokladu, že vymáhaniu nebráni iná zákonná prekážka. Z napadnutého uznesenia vyplýva, že sa v exekučnom konaní malo plynulé pokračovať s dedičom poručiteľa (žalovanou) , avšak ten istý súd, keď ho súdny exekútor požiadal o udelenia poverenia na vykonanie exekúcie na základe osvedčenia o dedičstve, túto jeho žiadosť zamietol s argumentáciou, že toto nie je samo o sebe exekučným titulom, a preto nemôže byť podaný návrh na vykonanie exekúcie iba na jeho základe. Žalobca sa tak domnieva, že súd judikačnou činnosťou spôsobil stav denegatio iustitiae, nakoľko najprv judikoval uznesením Okresného súdu Piešťany č. k. 7Er/447/201212 zo dňa 26.04.2012, že osvedčenie o dedičstve nie je samo osebe exekučným titulom, potom ale napadnutým uznesením judikoval o tej istej pohľadávke (pokute) , že sa v exekučnom konaní malo plynule pokračovať s dedičom poručiteľa (žalovanou) . Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa žalobca domnieva, že by malo byť napadnuté uznesenie zrušené ako rozporuplné a nedôvodné, nakoľko si protirečí s Uznesením Okresného súdu Piešťany č. k. 7Er/447/2012-12 zo dňa 26.04.2012, ktorého podstatou je tvrdenie, že osvedčenie o dedičstve, nie je samo o sebe exekučným titulom.

Žalovaná sa k odvolaniu žalobcu nevyjadrila, samostatný odvolací návrh nepodala.

Krajský súd v Trnave ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 z. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení Občianskeho súdneho poriadku - ďalej len OSP) po zistení, že odvolanie bolo podané včas (§ 204 ods. 1 OSP) , oprávnenou osobou - účastníkom konania (§ 201 OSP) , proti rozhodnutiu, proti ktorému bol tento opravný prostriedok prípustný (§ 201 a 202 OSP) , preskúmal vec podľa ustanovenia § 212 ods. 1 a 2 OSP, posúdil v medziach daných rozsahom a dôvodmi odvolania, prejednal bez nariadenia pojednávania podľa ustanovenia § 214 ods. 2 OSP, a dospel k záveru, že odvolaním napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa je vecne správne. Senát odvolacieho súdu rozhodol pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 veta tretia zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Podľa ustanovenia § 219 ods. 1 OSP odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa ustanovenia § 219 ods. 2 OSP ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

V preskúmavanej veci sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, pričom konštatuje správnosť dôvodov rozhodnutia súdu prvého stupňa. Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia a z dôvodu vysporiadania sa s odvolacími námietkami žalobcu, odvolací súd poukazuje na nasledovné skutočnosti:

Predmetom odvolacieho konania je preskúmanie správnosti postupu súdu prvého stupňa, ktorý zastavil konanie z dôvodu prekážky rei iudicatae (prekážka právoplatne rozhodnutej veci) , keď poukázal na skutočnosť, že už bolo právoplatne rozhodnuté o predmete sporu (pohľadávke žalobcu vo výške 16,59 eura) orgánom verejnej správy, a preto túto vec nemožno prejednať znova, čo je neodstrániteľnou prekážkou konania.

Podľa § 103 OSP, kedykoľvek za konania súd prihliada na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa § 104 ods. 1 prvej vety OSP, ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

Podľa § 159 ods. 3 OSP len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova.

Správne súd prvého stupňa predovšetkým skúmal, či sú splnené podmienky za ktorých môže konať vo veci. Aby súd mohol vo veci konať, vec prejednať a rozhodnúť, okrem iných zákonných podmienok nesmie byť prítomná prekážka právoplatne rozhodnutej veci - prekážka rei iudicatae, zakotvená v citovanom ustanovení § 159 ods. 3 OSP.

Z obsahu preskúmavaného spisu odvolací súd zistil, že Obvodné oddelenie policajného zboru Hlohovec vydalo dňa 30.05.2006 rozhodnutie - blok na pokutu nezaplatenú na mieste č. AA1867409, ktorým bola pacháteľovi priestupku X. R. uložená pokuta 500,- Sk (16,59 eura) . Rozhodnutie uvedeného dňa nadobudlo právoplatnosť a dňa 15.06.2006 vykonateľnosť. X. R. dňa XX.XX.XXXX zomrel, podľa osvedčenia o dedičstve uvedený dlh prešiel na žalovanú ako pozostalú manželku.

Z uvedených skutočností, ktoré neboli sporné vyplýva, že súd prvého stupňa správne ustálil, že o predmete sporu - pokute vo výške 16,56 eura uloženej X. R. bolo právoplatne rozhodnuté rozhodnutím Obvodného oddelenia policajného zboru Hlohovec dňa 30.05.2006 - blokom na pokutu nezaplatenú na mieste č. AA1867409. Jedná sa teda o právoplatne rozhodnutú vec, ktorú súd nemôže s poukazom na ustanovenie § 159 ods. 3 OSP znova prejednať a rozhodnúť, je teda daná prekážka právoplatne rozhodnutej veci, pričom túto prekážku nie je možné odstrániť. S uvedenou neodstrániteľnou prekážkou zákonodarca spája len jeden následok - je potrebné konanie zastaviť (§ 104 OSP) .

Uvedené rozhodnutie Obvodného oddelenia policajného zboru Hlohovec je právoplatné a vykonateľné a ako také je exekučným titulom v zmysle ustanovenia § 41 ods. 2 písm. f) zák. č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok, podľa ktorého možno vykonať exekúciu aj na podklade vykonateľných rozhodnutí orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste. V predmetnej veci nie je exekučným titulom osvedčenie o dedičstve, ako nesprávne predpokladal žalobca, pretože osvedčenie o dedičstve neosvedčuje vznik nového záväzku (napr. záväzok vzniknutý na základe dohody medzi dedičom, ktorý prevzal celé dedičstvo a ustupujúcim spoludedičom) , ale osvedčuje skutočnosť, že majetok poručiteľa prevzala ako výlučná dedička jeho pozostalá manželka - žalovaná, pričom čistá hodnota dedičstva je vyššia ako výška dlhov, z čoho vyplýva, že žalovaná teda zodpovedá aj za predmetný dlh. S poukazom na uvedené je zrejmé, že súd prvého stupňa neodoprel žalobcovi spravodlivosť, ak uznesením č. k. 7Er/447/201212 zo dňa 26.04.2012, zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu - osvedčenia o dedičstve a napadnutým uznesením konanie zastavil pre prekážku rei iudicata. Ako odvolací súd vyššie uvádza, exekučným titulom v predmetnej veci je rozhodnutie - blok na pokutu nezaplatenú na mieste v spojení s osvedčením o dedičstve, keď rozhodnutím - blokom na pokutu nezaplatenú na mieste žalobca osvedčuje existenciu právoplatného a vykonateľného exekučného titulu a osvedčením o dedičstve osvedčuje prechod záväzku (dlhu) z pôvodne zaviazaného páchateľa priestupku na jeho dedičku - žalovanú. Odvolacia námietka žalobcu o odopretí spravodlivosti ("denegatio iustitiae") napadnutým rozhodnutím teda neobstojí.

S poukazom na uvedené odvolací súd konštatuje, že súd prvého stupňa postupoval správne, správne vyhodnotil všetky potrebné skutočnosti, keď v súlade s citovaným ustanovením § 104 ods. 1 OSP konanie zastavil.

Odvolací súd preto napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa podľa ustanovenia § 219 ods. 1 OSP ako vecne správne potvrdil.

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa ustanovenia § 224 ods. 1 OSP v spojení s ustanovením § 146 ods. 1 písm. c) OSP.

Podľa § 222 ods. 3 OSP v spojení s § 164 OSP odvolací súd súdu prvého stupňa uložil vykonať opravu označenia žalobcu a jeho sídla v úvodnej časti napadnutého uznesenia, nakoľko rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bolo ku dňu 31.12.2012 (teda už v čase vydania napadnutého uznesenia) zrušené Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

Poučenie:

Toto uznesenie nemožno napadnúť odvolaním.