KSTT 9 Co 378/2015 - iSpis

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 9Co/378/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2514202319 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Barcajová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2514202319.1

Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu: JUDr. Y. P., narodený XX.XX.XXXX, bytom L. XX, X., právne zastúpený JUDr. Katarínou Galovou, advokátkou so sídlom Piešťany, E. Belluša 10, proti žalovanému: KREDITSTAV a.s., so sídlom Rastislavova 1, Piešťany, IČO: 36 225 746, právne zastúpený: Advokátska kancelária Patassy, s.r.o., so sídlom Koceľova 9, Bratislava, IČO: 36 806 412, o nahradenie vyhlásenia vôle, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Piešťany č.k. 5C/67/2014-300 zo dňa 18. mája 2015 o predbežnom opatrení takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa m e n í tak, že nariaďuje predbežné opatrenie, ktorým z a k a z u j e žalovanému previesť, zaťažiť záložným právom, vecným bremenom alebo iným vecným právom, uzavrieť nájomnú zmluvu alebo akúkoľvek zmluvu o užívaní, zmluvu o budúcom prevode alebo budúcom záložnom práve, budúcom vecnom bremene alebo budúcom inom vecnom práve, budúcej nájomnej zmluve alebo akejkoľvek budúcej zmluve o užívaní tretími osobami, nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. L., zapísanej v liste vlastníctva č. XXXXX Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor ako parc. č. 10227/405, ostatné plochy o výmere 1165 m2, až do právoplatného skončenia tohto konania vo veci samej.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením konanie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia zo dňa 29.04.2015 zastavil. Rozhodnutie odôvodnil tým, že predmetom konania je návrh na nahradenie vyhlásenia vôle žalovaného tak, že ako predávajúci uzatvára so žalobcom ako kupujúcim kúpnu zmluvu o predaji parcely registra C evidovanej na katastrálnej mape - parcela č. 10227/405 o výmere 1165 m2, ostatné plochy, nachádzajúce sa v k.ú. L., zapísané na LV č. XXXXX Správy katastra Piešťany za kúpnu cenu 3.867,80 eura.

V priebehu tohto sporu žalobca požiadal o vydanie predbežného opatrenia, aby sa zakázalo žalovanému previesť, zaťažiť záložným právom, vecným bremenom alebo iným vecným právom, uzavrieť nájomnú zmluvu alebo akúkoľvek zmluvu o užívaní, zmluvu o budúcom prevode alebo budúcom záložnom práve, budúcom vecnom bremene alebo inom vecnom práve, budúcej nájomnej zmluve alebo akejkoľvek zmluve a o užívaní nehnuteľností tretími osobami, až do právoplatného skončenia konania vo veci samej a to pre existujúcu obavu zo strany žalobcu s nakladaním nehnuteľnosti zo strany žalovaného, pretože je tu obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Z listu vlastníctva č. XXXXX vedeného Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor vyplýva, že vlastníkom pozemku parc. č. 10227/405 o výmere 1165 m2, ostatné plochy je spoločnosť KREDITSTAV, a.s. Medzi poznámkami obmedzujúcimi právo vlastníka nakladať s nehnuteľnosťami je poznamenané aj uznesenie Okresného súdu Piešťany č.k. 10C/326/2011-102 zo dňa 18.01.2012 v spojení s uznesením Krajského súdu v Trnave č.k. 24Co/129/2012-246 zo dňa 25.04.2012, ktorým bol vlastníkovi nehnuteľností uložený zákaz nakladať s pozemkom parc. č. 10227/405.

Z obsahu spisu Okresného súdu Piešťany sp. zn. 10C/326/2011 súd zistil, že uznesením č.k. 10C/326/2011-102 zo dňa 18.01.2012 v spojení s uznesením Krajského súdu v Trnave č.k. 24Co/129/2012-246 zo dňa 25.04.2012 bolo nariadené predbežné opatrenie, ktorým súd spoločnosti DUANT OMEGA, s.r.o. zakázal previesť, zaťažiť záložným právom, vecným bremenom alebo iným vecným právom, uzavrieť nájomnú zmluvu alebo akúkoľvek zmluvu o užívaní, zmluvu o budúcom prevode alebo budúcom záložnom práve, budúcom vecnom bremene alebo budúcom inom vecnom práve, budúcej nájomnej zmluve alebo akejkoľvek budúcej zmluve o užívaní nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. L., zapísaných na LV č. XXXXX Správy katastra Piešťany, parcely registra C evidované na katastrálnej mape parc. č. 10227/10 o výmere 116 m2 - ostatné plochy, parc. č. 10227/405 o výmere 1165 m2 - ostatné plochy až do právoplatného skončenia konania o určenie neúčinnosti kúpnych zmlúv vedeného pod sp. zn. 10C/326/2011. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňom 18.05.2012 a konanie vo veci samej stále prebieha. Dôvodom, pre ktorý sa žalobca domáha nariadenia tohto predbežného opatrenia návrhom podaným dňa 29.04.2015 je predpoklad zániku právnych účinkov predbežného opatrenia nariadeného v konaní vo veci sp. zn. 10C/326/2011. Súd však zistil, že účinky tohto predbežného opatrenia v čase rozhodovania súdu o ňom stále trvajú. Existencia právoplatného rozhodnutia súdu predstavuje prekážku veci rozhodnutej (res iudicata) , ktorá je neodstrániteľnou prekážkou v konaní a bráni tomu, aby súd mohol konať a vydať rozhodnutie opäť v tej istej veci. Súd je povinný na túto prekážku počas konania kedykoľvek z úradnej povinnosti prihliadnuť. Preto uzavrel, že uznesenie Okresného súdu Piešťany č.k. 10C/326/2011-102 zo dňa 18.01.2012 v spojení s uznesením Krajského súdu v Trnave č.k. 24Co/129/2012-246 zo dňa 25.04.2012, ktorým súd v časti týkajúcej sa predmetnej nehnuteľnosti vyhovel skôr podanému návrhu žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia vytvára prekážku veci právoplatne rozsúdenej (§ 159 ods. 3 v spojení s § 167 ods. 1 OSP) , v dôsledku čoho súd nemôže návrh na nariadenie predbežného opatrenia s totožným obsahom znovu prejednať. Posudzovanie dôvodnosti návrhu na nariadenie predbežného opatrenia z vecného hľadiska tak bude možné až v čase skutočného zániku právnych účinkov nastolených týmto uznesením. Preto súd konanie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia zo dňa 29.04.2015 v zmysle § 104 ods. 1 OSP zastavil.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie žalobca. So záverom súdu prvého stupňa nesúhlasil a poukázal okrem iného i na rozhodnutie NS SR č.k. 4 Obdo 7/2008. Argumentoval, že súdne konanie sp. zn. 10C/326/2011, na ktoré súd poukazuje, je súdnym konaním, ktorého predmetom je úplne iný nárok, ako je tomu v tomto konaní. Z tohto dôvodu nemožno hovoriť o existencii prekážky rei iudicata. Okrem toho, o tomto návrhu navrhovateľa na vydanie predbežného opatrenia súd prvého stupňa rozhodol dňa 18.05.2015, kedy už v súdnom konaní sp. zn. 10C/326/2011 bolo vydané uznesenie č.k. 10C/326/2011-857 zo dňa 14.05.2015, ktorým bolo pôvodné uznesenie o predbežnom opatrení zrušené (č.k. 10C/326/2011-69 zo dňa 29.12.2011, 10C/326/2011-102 zo dňa 18.01.2012) . Bolo povinnosťou súdu v čase rozhodovania o tomto návrhu zistiť skutočný stav dokazovania v súdnom konaní sp. zn. 10C/326/2011, pričom súd nepostupoval dôsledne. Pri dôslednom zistení skutkového stavu veci by súd prvého stupňa mal preukázané, že neexistuje zákonná prekážka veci rozhodnutej, čím súd postavil žalobcu prakticky do neriešiteľného právneho sporu s právnym názorom druhého súdu, že všetky súdne spory žalobcu už boli zastavené. Podľa názoru žalobcu napadnuté uznesenie je nepreskúmateľné, keďže vôbec nie je odôvodnená podmienka totožnosti veci, totožnosti skutkových okolností i totožnosti uplatneného nároku. Žalobca však i napriek tomu poukazuje na neexistenciu prekážky veci rozhodnutej. V oboch konania žalobca uplatnil iný nárok a teda nebola osvedčená aspoň základná skutočnosť potrebná pre záver a to nárok, ktorému sa má poskytnúť predbežná súdna ochrana. Súd bol povinný pri rozhodovaní o uložení, resp. neuložení predbežného opatrenia posudzovať iné skutočnosti relevantné pre osvedčenie pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana. Pri nariadení predbežného opatrenia sa zásadne vychádza z toho, čo je alebo bude predmetom sporu, teda v súvislosti s akým nárokom je potrebné dočasne upraviť pomery účastníkov, resp. či je daná obava, že výkon súdneho rozhodnutia o konkrétnej veci samej je ohrozený. Predbežné opatrenie je teda viazané na konkrétny právny nárok a nie je preto rozhodujúce, že žalobca v dvoch rôznych sporoch navrhol nariadiť predbežné opatrenie k tej istej veci. Z tohto dôvodu, ak žalobca požadoval nariadiť predbežné opatrenie v sporoch s rôznym predmetom konania, nebol dôvod konanie vo veci vydania ďalšieho predbežného opatrenia zastaviť s poukazom na prekážku veci už rozhodnutej (§ 159 ods. 3 OSP) . Preto žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil a rozhodol o nariadení predbežného opatrenia v zmysle návrhu žalobcu zo dňa 29.04.2015.

Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu písomne vyjadril a navrhol uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdiť (§ 219 OSP) .

Krajský súd v Trnave ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 z. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení Občianskeho súdneho poriadku - ďalej len OSP) , po zistení, že odvolanie podal včas účastník konania (§ 201, 204 OSP) , proti rozhodnutiu, proti ktorému je opravný prostriedok prípustný (§ 202 OSP) , preskúmal napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa v medziach daných rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 212 ods. 1 OSP) prejednal vec postupom bez nariadenia odvolacieho pojednávania, (§ 214 ods. 2 OSP) a rozhodol spôsobom uvedeným vo výrokovej časti. Senát odvolacieho súdu toto rozhodnutie vydal pomerom hlasov 3:0, t.j. jednohlasne (§ 3 ods. 9 posledná veta zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Predmetom tohto konania vedeného na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 5C/67/2014 (v zmysle uznesenia z 11.03.2014, ktorým bol tento nárok vylúčený na samostatné konanie sp. zn. 5C/67/2014) je nahradenie vyhlásenia vôle žalovaného o predaji nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. L., parc. č. 10227/405 o výmere 1165 m2 - ostatné plochy, zapísaná v LV č. XXXXX Správy katastra Piešťany za kúpnu cenu 3.867,80 eura. V priebehu tohto sporu žalobca samostatným podaním zo dňa 29.04.2015 (č.l. 246 až 250) podal návrh na nariadenie predbežného opatrenia. Návrh odôvodnil potrebou dočasnej úpravy pomerov medzi účastníkmi. Argumentoval, že konanie vo veci samej má zmysel len počas existencie vlastníckeho práva žalovaného k predmetnému pozemku a jeho prípadný predaj, či darovanie tretej osobe, či iné scudzenie alebo zaťaženie by v prebiehajúcom súdnom spore, ktorý je pred ukončením dokazovania, v ktorom súd vyslovil predbežný názor na platnosť uzatvorenej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k pozemku, stratil svoj vecný obsah a žalobcovi by sa oddialila možnosť domôcť sa svojho práva, keďže by takýto stav vyvolal len ďalšiu súdnu žalobu o náhradu škody. Poukázal na úkony žalovaného, na reštrukturalizáciu a (ne) vyrovnanie všetkých záväzkov voči veriteľom a osobitnosti tohto konania, ktoré je postavené mimo reštrukturalizáciu a konanie žalovaného, ktorý systematicky znižoval hodnotu majetku, až dospel k úpadku a k povolenej reštrukturalizácii. Predbežné opatrenie (vydané v súdnom konaní 10C/326/2011) zabránilo žalovanému scudziť či iným spôsobom dostať predmet sporu z vlastníckeho práva a tým zmariť nárok žalobcu. V súčasnej dobe zrušenie predbežného opatrenia v inom konaní (10C/326/2011) , bez adekvátnej náhrady v konaní o nahradení vyhlásenia vôle by s vysokou mierou pravdepodobnosti neprimerane poškodilo záujmy jedného z účastníkov zmluvy, t.j. žalobcu a preto žiadal, aby súd navrhované predbežné opatrenie nariadil.

Súd prvého stupňa dospel k záveru, že skutočnosť, že predbežné opatrenie bolo nariadené práve v konaní pred Okresným súdom Piešťany sp. zn. 10C/326/2011 je dôvodom pre postup podľa § 103, 104 ods. 1 OSP a preto konanie o nariadenie predbežného opatrenia v tomto konaní (sp. zn. 5C/67/2014) zastavil.

Žalobca v odvolacom konaní poukazuje jednak na to, že prekážka právoplatne rozhodnutej veci o nariadení predbežného opatrenia v konaní sp. zn. 10C/326/2011 neexistuje vzhľadom na to, že uznesenie o predbežnom opatrení, nariadené v predmetnom konaní sp. zn. 10C/326/2011 bolo uznesením zo dňa 14.05.2015 zrušené, ale i preto, že jeho nariadenie v rôznych konaniach nie je vylúčené.

Podľa § 220 OSP odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie ( § 221 ods. 1) .

Podľa § 221 ods. 3 OSP ak odvolací súd rozhoduje o odvolaní proti uzneseniu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, zruší rozhodnutie, len ak zastavuje konanie.

V danom prípade odvolací súd dospel k záveru, že napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa je možné len zmeniť, pretože v zmysle § 221 ods. 3 OSP pri rozhodovaní o odvolaní proti uzneseniu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia odvolací súd môže rozhodnutie zrušiť, len ak sa zastavuje konanie, teda zrušiť a vrátiť vec súdu prvého stupňa v tomto štádiu konania možné nie je.

Predmetom tohto konania je nahradenie vyhlásenia vôle žalovaného, ktorá má byť obsiahnutá v kúpnej zmluve. Z obsahu spisu v prejednávanej veci vyplýva, že zmluva o budúcej zmluve bola účastníkmi uzavretá dňa 13.08.2009, bol ňou jasne, presne a jednoznačne stanovený okruh účastníkov, predmet zmluvy, práva a povinnosti zmluvných strán, išlo o zmluvu odplatnú, a obsahuje aj následné vedľajšie dojednania. Zmluva bola riadne datovaná a zmluvnými stranami podpísaná.

Práva účastníkov sa týkajú nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. L., parc. č. 10227/405 o výmere 1165 m2 - ostatné plochy, zapísanej na LV č. XXXXX Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor.

Súd prvého stupňa konanie zastavil s poukazom na to, že na nehnuteľnosti viazne zhodné nariadené predbežné opatrenie, ktorá skutočnosť vyplynula z listu vlastníctva č. XXXXX a to na základe uznesenia Okresného súdu Piešťany č.k. 10C/326/2011-102 zo dňa 18.01.2012 v spojení s uznesením Krajského súdu v Trnave č.k. 24Co/129/2012-246 zo dňa 25.04.2012.

Už k odvolaniu žalobcu je pripojené uznesenie súdu prvého stupňa vydané vo veci sp. zn. 10C/326/2011 zo dňa 14.05.2015, ktorým boli súdom prvého stupňa uvedené uznesenia o nariadení predbežného opatrenia zrušené. Možno teda priznať dôvodnosť odvolaniu žalobcu v tom, že súdom prvého stupňa uvádzané uznesenia v čase jeho vydania už ochranu zaručenú vydaným predbežným opatrením neposkytovali.

Na druhej strane je potrebné dať za pravdu aj ďalšej argumentácii obsiahnutej v odvolaní žalobcu o tom, že ani vydanie predbežného opatrenia v inom konaní nemôže zabrániť vydaniu predbežného opatrenia na tú istú nehnuteľnosť v ďalšom konaní, ktorá skutočnosť je argumentačne podložená nielen citovaným uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.k. 4 Obdo 7/2008, ale jej obrazom je i situácia, ktorá nastala v prejednávanej veci. Súd svoje rozhodnutie zdôvodnil argumentáciou o existencii navrhovaného predbežného opatrenia v inom konaní a táto argumentácia sa ukázala byť nedôvodnou a neopodstatnenou, nemajúcou základ jednak v rozdielnych skutkových okolnostiach toho-ktorého sporu, v rozdielnej dĺžke jeho trvania, v predmete sporu, ale predovšetkým i v účely predbežného opatrenia, ktorý v tom-ktorom konaní nie je totožný.

Bolo preto povinnosťou súdu prvého stupňa zaoberať sa nárokom uplatneným v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a keďže súd prvého stupňa o tomto nároku nekonal, je potrebné zaoberať sa ním v odvolacom konaní.

Žalobca navrhovaným predbežným opatrením žiada dočasnú úpravu pomerov do skončenia konania vo veci samej. Žalobca sa preto domáha poskytnutia dočasnej ochrany pred ohrozením jeho práva k nehnuteľnosti, pretože pre konanie je existencia vlastníckeho práva žalovaného k predmetnému pozemku signifikantná a jeho prípadný predaj, darovanie, či iné jeho scudzenie, by v prebiehajúcom súdnom spore, ktorý je pred ukončením dokazovania, stratil svoje vecný obsah a žalobcovi by sa tým oddialila (ba až znemožnila) súdna možnosť domôcť sa svojho práva. Poukázal na to, že všetky súdne konania žalobcu voči žalovanému (o zaplatenie pohľadávok o odporovateľnosť a nahradenie vyhlásenia vôle žalovaného) od roku 2011 až doposiaľ potvrdili, že žalovaný systematicky znižoval hodnotu majetku, až dospel k úpadku a povolenej reštrukturalizácii.

Podľa § 102 ods. 1 veta prvá OSP ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz.

Podľa § 74 ods. 1 OSP pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Podľa § 76 ods. 1 písm. f) OSP predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal.

Predpokladom pre nariadenie predbežného opatrenia je potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov alebo obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov alebo obava z ohrozenia výkonu súdneho rozhodnutia musí byť v konaní o nariadenie predbežného opatrenia aspoň osvedčená. Spoločným znakom oboch typov predbežných opatrení je ich dočasný - predbežný charakter.

Vychádzajúc z obsahu podaného návrhu pritom možno konštatovať, že žalobca sa nariadenia predbežného opatrenia domáha z dôvodu potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov.

Nariadenie predbežného opatrenia z dôvodu potreby dočasnej úpravy pomerov v zmysle § 74 ods. 1 OSP je prípustné a opodstatnené vtedy, ak sa tvrdí alebo osvedčí právny vzťah medzi účastníkmi, ak tieto vzťahy vyžadujú dočasnú úpravu, ak sa v právnych vzťahoch medzi účastníkmi nevytvorí nenávratný stav a ak sa neprimeraným spôsobom nezasahuje do právnych vzťahov medzi účastníkmi. Z ustanovenia § 74 ods. 1 OSP vyplýva, že ak sú splnené podmienky na nariadenie predbežného opatrenia, súd je povinný predbežné opatrenie nariadiť, pričom však toto neprejudikuje práva a povinnosti účastníkov konania. Predpokladom pre nariadenie predbežného opatrenia pritom nie je spoľahlivé preukázanie samotného nároku (dôvodnosť ktorého bude predmetom konania o veci samej) , ale postačuje, ak je nárok, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana osvedčený, t. j. ak je hodnoverný a javí sa ako pravdepodobný.

Ďalším predpokladom na nariadenie predbežného opatrenia je osvedčenie reálnej a bezprostredne hroziacej ujmy bez okamžitého zásahu súdu. Predbežné opatrenie má charakter provizórneho riešenia vzťahu medzi účastníkmi a je namieste vtedy, ak je dôvodná obava, že jeho nenariadením by sa zhoršila pozícia žalobcu, alebo by vznikol priestor k tomu, aby bol vykonaný právny úkon, ktorý by vytvoril nezvratný právny stav.

Odvolací súd má obsahom spisu preukázané, že v danej veci je nariadenie navrhovaného predbežného opatrenia dôvodné. Predmetom sporu je nahradenie vyhlásenia vôle žalovaného k uzavretiu kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je sporná nehnuteľnosť a ktorej sa týka navrhované predbežné opatrenie.

Tu treba podľa odvolacieho súdu zdôrazniť, že nárok žalobcu nie je očividne vylúčený, ale je podložený zmluvou účastníkov o budúcej kúpnej zmluve.

Pokiaľ ide o námietku, že žalobca nepreukázal nutnosť dočasne upraviť pomery medzi účastníkmi, odvolací súd má za to, že samotná existencia tohto konania je osvedčením potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov.

Dôvodná je aj argumentácia žalobcu o tom, že pokiaľ by nedošlo k stabilizácii pomerov vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti, mohol by sa zmariť zmysel tohto konania, pretože nahradenie vyhlásenia vôle k uzavretiu predmetnej kúpnej zmluvy, kde namiesto vôle žalovaného bude právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu nahradzujúce prejav žalovaného, by stratila svoj význam, ak žalovaný nebude jej vlastníkom.

Z obsahu spisu teda vyplýva osvedčenosť práva žalobcu, ako i potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov.

Prihliadnuc k uvedeným skutočnostiam odvolací súd dospel k záveru, že stabilizovanie práv účastníkov k nehnuteľnosti, o vlastnícke právo ktorej sa vedie spor, je pre jeho ďalšie vedenie a judikovanie

práva podstatné a právne významné. Akékoľvek nakladanie s nehnuteľnosťou spôsobom, ktorým by sa nehnuteľnosť stala vlastníctvom či iným vecným právom iného subjektu, by sťažilo, ba znemožnilo vedenie tohto sporu ako aj uplatnenie prípadného nároku, ktorý zo sporu vzíde v prospech žalobcu.

Vydanie predbežného opatrenia vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti je za daného stavu nevyhnutné a žiaduce. Vydaním tohto predbežného opatrenia nevznikne na strane žalovaného žiadna nenapraviteľná ujma, pretože naďalej zostáva vlastníkom nehnuteľnosti a v prípade, ak sa preukáže bezdôvodnosť nároku žalobcu, bude môcť s nehnuteľnosťou podľa svojej vôle nakladať. Vlastníctvo žalovaného však zostáva zachované a preto mu týmto predbežným opatrením nebola spôsobená žiadna nenapraviteľná ujma.

S poukazom na vyššie uvedené zdôvodnenie potom odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa s použitím § 220 OSP zmenil spôsobom uvedeným vo výrokovej časti. Toto predbežné opatrenie bude trvať do právoplatného skončenia tohto konania.

O trovách konania o tomto predbežnom opatrení odvolací súd nerozhodoval, pretože tu nešlo o konečné rozhodnutie vo veci.

Poučenie:

Toto uznesenie nemožno napadnúť odvolaním.