Pl. ÚS 1/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – Pl. ÚS 1/1997

Ústavný súd, dátum 18.02.1997, sp.zn. Pl. ÚS 1/1997

PL. ÚS 1/1997 18.2.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/cc138a37-082b-482e-bb54-3603fdc583a4/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20PL.%20%C3%9AS%201_97.pdf PL. ÚS 1/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús tavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna konanom 19. februára 1997 predbežne prerokoval návrh Slovenskej spoločnosti urbárov so sídlom v Žiline vo veci súladu právnych predpisov a takto

rozhodol:

Návrh Slovenskej spoločnosti urbárov v Žiline o d m i e t a , lebo ho podala zjavne neoprávnená osoba.

Odôvodnenie:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") bol 9. januára 1997 doručený "návrh na vyrieknutie protiústavnosti §4 zákona č. 229/1991 Zb.".

Podľa navrhovateľa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov "v úvode síce cituje, že sa prijíma v snahe zmierniť následky majetkových krívd, dosiahnuť zlepšenie starostlivosti o pôdu obnovením pôvodných vlastníckych vzťahov atď., v ďalšej paragrafovanej časti však určuje vrátiť pôdu iba oprávnenej osobe, ktorou je štátny občan Českej a Slovenskej republiky ...atď.". V súvislosti s tým navrhovateľ ďalej uviedol, že "či vzhľadom na čl. 20 ústavy, zaručujúci nedotknuteľnosť vlastníckych práv všetkých kategórií s rovnakou zákonnou ochranou je správne a spravodlivé, ak bývalým urbárnikom bola odňatá pôda an blok ako celku, bez aspoň formálneho súhlasu jednotlivých členov, keď súčasná platná právna úprava nepozná pojem oprávnená právnická osoba, ktorej sa má odňatý majetok vrátiť".

V petite svojho návrhu navrhovateľ žiadal ústavný súd o "vyrieknutie nálezu protiústavnosti zákona č. 229/1991 Zb. a doplňujúcich právnych noriem v jeho § 4 a o určenie nápravy rozšírením znenia o oprávnenej osobe aj na osobu právnickú, teda urbariáty, komposesoráty a pod.".

Podľa § 37 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon, ak osoby taxatívne vymenované v § 18 ods. 1 písm. a) až e) dôjdu k názoru, že právny predpis nižšej právnej sily je v rozpore s právnym predpisom vyššej právnej sily (čl. 125 ústavy) , môžu podať ústavnému súdu návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov.

Iné právnické alebo fyzické osoby, ako sú vymenované v citovanom ustanovení, nemajú procesnú spôsobilosť na podanie takéhoto návrhu.

Vzhľadom na skutočnosť, že návrh v danom prípade bol podaný niekým zjavne neoprávneným, Ústavný súd Slovenskej republiky ho podľa §25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. odmietol.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 19. februára 1997

JUDr. Mil predseda Úst Slovenskej r