Pl. ÚS 11/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – Pl. ÚS 11/1997

Ústavný súd, dátum 10.09.1997, sp.zn. Pl. ÚS 11/1997

PL. ÚS 11/1997 10.9.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/edf31143-f141-4b55-adfe-6de4a52c36a0/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20PL.%20%C3%9AS%2011_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

PL. ÚS 11/97

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 10. septembra 1997 predbežne prerokoval návrh , bytom na začatie konania o súlade právnych predpisov a takto

rozhodol:

Návrh c na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len Ústavný súd SR ) bolo 8. augusta 1997 doručené podanie , bytom označené ako žiadosť o preskúmanie ústavnosti § 37 a 96 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení . Citované ustanovenia Zákona o sociálnom zabezpečení sú podľa názoru r r

v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Za rozpor s Ústavou Slovenskej republiky považuje splnenie podmienky poklesu zárobku (tzv. ekonomická podmienka) pri priznávaní čiastočného invalidného dôchodku.

Obsah podania z hľadiska pôsobnosti Ústavného súdu SR smeruje k začatiu konania o súlade právnych predpisov. Konanie o súlade právnych predpisov je podľa tretej časti, druhej hlavy prvého oddielu zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. (ďalej len zákon o konaní ) osobitným konaním. Návrh na začatie takéhoto konania podľa ustanovenia § 37 ods. 1 citovaného zákona môže podať: najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, súd v súvislosti s rozhodovacou činnosťou a generálny prokurátor Slovenskej republiky.

Keďže návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podal zjavne neoprávnený subjekt, Ústavný súd Slovenskej republiky ho po predbežnom prerokovaní na neverejnom zasadnutí z toho dôvodu v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 a 2 zákona o konaní odmietol.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 10. septembra 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. čák Helena Dolinská predsedajúci pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky