Pl. ÚS 12/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – Pl. ÚS 12/1997

Ústavný súd, dátum 13.11.1997, sp.zn. Pl. ÚS 12/1997

PL. ÚS 12/1997 13.11.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/0ece73fd-b2db-403d-82e3-4b2a402352b9/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20prijat%C3%AD%20PL.%20%C3%9AS%2012_97.pdf PL. Ú S 12/97 S L O V E N S K Á R E P U B L I K A

UZNESENIE Ú s t a v n é h o súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí

13. n o v e m b r a 1 9 9 7 p r e d b e ž n e p r e r o k o v a l n á v r h g e n e r á l n e h o p r o k u r á t o r a S l o v e n s k e j

r e p u b l i k y n a z a č a t i e k o n a n i a o s ú l a d e u s t a n o v e n i a § 8 3 o d s . 1 z á k o n a č. 3 7 2 / 1 9 9 0 Z b .

o p r i e s t u p k o c h v z n e n í n e s k o r š í c h p r e d p i s o v s čl. 6 o d s . 1 Dohovoru o ochrane

ľ u d s k ý c h p r á v a z á k l a d n ý c h s l o b ô d , v s p o j e n í s čl. 1 1 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y a

čl . 1, čl. 1 2 o d s . 1, čl. 1 3 o d s . 3 , čl. 4 6 o d s . 2 v s p o j e n í s čl. 1 9 o d s . 1 , 2 a čl. 1 5 2 o d s . 4

Ú s t a v y Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania

prijíma.

O d ô v o d n e n i e

G e n e r á l n y p r o k u r á t o r S l o v e n s k e j r e p u b l i k y p o d a l 3. o k t ó b r a 1 9 9 7 n a Ú s t a v n ý

s ú d Sl o v e n s k e j r e p ub liky n á v r h n a začatie k o n a n i a o s ú lad e u s t a n o v e n i a § 8 3 ods. 1

z á k o n a č . 3 7 2 / 1 9 9 0 Z b . o p r i e s t u p k o c h v z n e n í n e s k o r š í c h p r e d p i s o v s čl. 6 o d s . 1

D o h o v o r u o o c h r a n e ľ u d s k ý c h p r á v a z á k l a d n ý c h s l o b ô d v s p o j e n í s čl. 1 1 Ú s t a v y

S l o v e n s k e j r e p u b l i k y a čl. 1, čl. 1 2 o d s . 1 , čl. 1 3 o d s . 3 , čl. 4 6 o d s . 2 v s p o j e n í s čl. 1 9

o d s . 1 , 2 a čl. 1 5 2 o d s . 4 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y . N á v r h n a v r h o v a t e ľ a m á v š e t k y náležitosti, k t o r é p r e d p i s u j e § 2 0 a 3 7 z á k o n a

N á r o d n e j r a d y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y č. 3 8 / 1 9 9 3 Z . z. o o r g a n i z á c i i Ú s t a v n é h o s ú d u

Slovenskej republiky, o konaní pred n í m a o postavení jeho s u d c o v v znení z á k o n a

č. 2 9 3 / 1 9 9 5 Z . z. Ú s t a v n ý s ú d m á p o d ľ a čl. 1 2 5 p í s m . a ) Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y

p r á v o m o c v o veci konať.

K e ď ž e n á v r h p o d a l g e n e r á l n y p r o k u r á t o r , o p r á v n e n ý s u b j e k t p o d ľ a čl. 1 3 0

ods. 1 písm. e) Ú s t a v y Slovenskej republiky a tento n á v r h m á z á k o n o m predpísané

náležitosti, ú s t a v n ý s ú d n a n e v e r e j n o m z a s a d n u t í d ň a 13. n o v e m b r a 1997 v súlade

s u s t a n o v e n í m § 2 5 o d s . 3 z á k o n a Č. 3 8 / 1 9 9 3 Z . z. h o p r i j a l n a ď a l š i e k o n a n i e .

P o u č e n i e : Proti t o m u t o r o z h o d n u t i u n e m o ž n o p o d a ť o p r a v n ý prostriedok.

K o š i c e 13. n o v e m b r a 1 9 9 7

Z a správnosť vyhotovenia: JU D r . M i l a n Č i č

Irena M a k o v i c k á pre u