Pl. ÚS 14/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – Pl. ÚS 14/1997

Ústavný súd, dátum 13.11.1997, sp.zn. Pl. ÚS 14/1997

PL. ÚS 14/1997 13.11.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/c0fff375-a7fe-4dc1-b1b6-0a31b7b29507/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20PL.%20%C3%9AS%2014_97.pdf SLO V EN SK Á R EPU BL IK A

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

PL.ÚS 14/97

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v pléne na neverejnom zasadnutí konanom 13. novembra 1997 predbežne prerokoval návrh , , na začatie konania o súlade právnych predpisov vo veci nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, a takto

rozhodol:

Návrh na vyslovenie nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky odmieta, pretože ho podala zjavne neoprávnená osoba.

Odôvodnenie:

Návrhom doručeným Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) 17. júna 1997 dožadoval sa jeho pisateľ začatia konania o súlade právnych predpisov. V návrhu namietal, že zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Namietal, že vymáhanie koncesionárskych poplatkov pre Slovenskú televíziu je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, pretože program verejnej televízie nesleduje a sleduje iba súkromné televízne vysielanie, a tak je neústavné vymáhať od neho koncesionárske poplatky.

Návrh na konanie o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky môžu podať len oprávnené osoby taxatívnym spôsobom vymenované v čl. 130 ods. 1 písm. a) až e) a rovnako aj v § 18 ods. 1 písm. a) až e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov. Je to najmenej jedna pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, generálny prokurátor Slovenskej republiky a všeobecný súd v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou.

So zreteľom na to, že návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podala fyzická osoba, teda osoba zjavne neoprávnená, rozhodlo plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z.z. v znení zákona č. 293/1995 Z.z. tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

V Košiciach 13. novembra 1997

Za správnosť vyhotovenia JUDr. Milan Č i č Angela Bandréová predseda pl Slove

2 SLO V EN SK Á REPU BLIK A

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

PL.ÚS 14/97

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v pléne na neverejnom zasadnutí konanom 13. novembra 1997 predbežne prerokoval návrh , , na začatie konania o súlade právnych predpisov vo veci nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, a takto

rozhodol:

Návrh na vyslovenie nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky odmieta, pretože ho podala zjavne neoprávnená osoba.

Odôvodnenie:

Návrhom doručeným Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) 17. júna 1997 dožadoval sa jeho pisateľ začatia konania o súlade právnych predpisov. V návrhu namietal, že zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Namietal, že vymáhanie koncesionárskych poplatkov pre Slovenskú televíziu je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, pretože program verejnej televízie nesleduje a sleduje iba súkromné televízne vysielanie, a tak je neústavné vymáhať od neho koncesionárske poplatky.

Návrh na konanie o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky môžu podať len oprávnené osoby taxatívnym spôsobom vymenované v čl. 130 ods. 1 písm. a) až e) a rovnako aj v § 18 ods. 1 písm. a) až e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov. Je to najmenej jedna pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, generálny prokurátor Slovenskej republiky a všeobecný súd v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou.

So zreteľom na to, že návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov r

podala fyzická osoba, teda osoba zjavne neoprávnená, rozhodlo plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z.z. v znení zákona č. 293/1995 Z.z. tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

V Košiciach 13. novembra 1997

Za správnosť vyhotovenia

2