Pl. ÚS 15/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – Pl. ÚS 15/1997

Ústavný súd, dátum 13.11.1997, sp.zn. Pl. ÚS 15/1997

PL. ÚS 15/1997 13.11.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/8d3693b5-c45c-4059-8c57-44f2eb1b064c/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20PL.%20%C3%9AS%2015_97.pdf PL. ÚS 15/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús t a vného súdu Slovenskej r epubl iky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 13. novembra 1997 po predbežnom prerokovaní návrhu , okres , na začatie konania o súlade právnych predpisov takto

rozhodol:

Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov

odmieta.

Odôvodnenie

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") bol 25. septembra 1997 doručený návrh , v ktorom navrhovateľ žiadal, aby "ústavný súd preskúmal a rozhodol o súlade s ústavou a s ústavnými zákonmi" o zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) .

Vo svojom návrhu navrhovateľ namieta nesúlad exekučného poriadku s čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, a to z dôvodu, že "dochádza k zvýhodňovaniu jednej skupiny osôb a poškodzovaniu druhej skupiny". Bližšie dôvody pre zdôvodnenie svojho návrhu však navrhovateľ neuvádza.

Podľa ustanovenia § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. (ďalej len "zákon č. 38/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov") ústavný súd každý návrh predbežne prerokuje na neverejnom

1 zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa. Ak boli návrhy podané vo veciach, na prerokovanie ktorých nie je ústavný súd príslušný, nemajú zákonom predpísané náležitosti, boli podané neprípustné návrhy, alebo boli podané niekym zjavne neoprávneným, ako aj návrhy zjavne neopodstatnené alebo podané oneskorene, ústavný súd takéto návrhy na predbežnom prerokovaní bez ústneho pojednávania odmietne.

Plénum ústavného súdu pri predbežnom prerokovaní návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov konštatovalo, že ho podáva zjavne neoprávnená osoba.

V zmysle ustanovenia § 37 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov môžu ústavnému súdu podať: najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, súd v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou a generálny prokurátor Slovenskej republiky. Fyzická osoba na podanie takéhoto návrhu oprávnená nie je. Z uvedeného dôvodu Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 13. novembra 1997

JUDr. Milan Čič

predseda pl S lo v re p