Pl. ÚS 16/1997 - iSpis

PL. ÚS 16/1997 19.11.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/d692dada-62dd-45fd-a103-5ff4d64afee7/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20PL.%20%C3%9AS%2016_97.pdf S L O V E N S K A R E P U B L I K A

P L .ÚS 16/97 UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 19. novembra 1997 predbežne prerokoval návrh Radiobastler s. r. o. Bratislava, zastúpeným JUDr. Ladislavom Melišom, komerčným právnikom vo veci nesúladu zákona č. 30/1968 Zb., o štátnom skúšobníctve v platnom znení a vyhláškou č. 585/1992 Zb., ktorou sa citovaný zákon vykonáva, s označenými článkami Ústavy Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Návrh Radiobastler s. r. o. na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodn enie

Podaním označeným podnet na preskúmanie porušovania práv sa navrhovateľ - právnická osoba Radiobastler s. r. o., zastúpená JUDr. Ladislavom Melišom, komerčným právnikom, domáhal vydania nálezu o tom, že jeho práva uvedené v Ústave Slovenskej republiky v čl. 12 ods. 4, čl. 13 ods. 1 a ods. 3 a v čl. 30 ods. 4 sú porušované zákonom č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v platnom znení (ďalej len zákon o štátnom skúšobníctve) .

1 Porušovanie ústavných práv zamčených Ústavou Slovenskej republiky navrhovateľ videl v ustanovení § 26 ods. 3 zákona o štátnom skúšobníctve, ktorý jemu, ako aj ostatným prihlasovateľom výrobkov na certifikáciu ukladá povinnosť dodať štátnej skúšobni bezplatne vzorku v nevyhnutne potrebnom množstve. Štátna skúšobňa vráti prihlasovateľovi vzorku v stave, v akom je po skúškach. Ustanovenie § 30 citovaného zákona ustanovuje pri hodnotení, schvaľovaní a certifikácii výrobkov odmenu štátnym skúšobniam a Úradu pre normalizáciu a meranie za výkon štátneho skúšobníctva. Vyhláška č. 585/1992 Zb. ustanovením § 9, ktorým vykonáva § 30 zákona o štátnom skúšobníctve, upravuje výšku úhrady za hodnotenie a schvaľovanie výrobkov a za kontrolu zhotovených a schválených výrobkov sa určí podľa príslušných cenových predpisov. Toto ustanovenie neupravuje úhradu za certifikáciu. Protiústavnosť § 26 ods. 3 citovaného zákona navrhovateľ odôvodňuje nasledovne:

Dovozca je povinný za tovar zaplatiť cenu, clo a DPH. Tým sa stáva jeho vlastníctvom. Ústava zaručuje vlastnícke právo a jeho nedotknuteľnosť. Toto vlastnícke právo podľa čl. 20 ods. 4 ústavy možno obmedziť len v nevyhnutnom rozsahu a za primeranú náhradu. Podľa názoru navrhovateľa, ustanovenie § 26 ods. 3 zákona o bezplatnom odovzdaní vzorky je v hrubom rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Svoj názor odôvodňuje aj znením čl. 12 ods. 4 a čl. 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Zákonnú povinnosť uloženú prvému dovozcovi považuje za značné znevýhodnenie voči prípadným ďalším dovozcom. Sankciu podľa § 29 zákona o skúšobníctve, uloženú za neplnenie povinnosti, považuje za ujmu na právach v zmysle čl. 12 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.

Z týchto dôvodov navrhovateľ žiadal, aby Ústavný súd Slovenskej republiky vydal nález, že ustanoveniami § 26 ods. 3 a § 30 zákona č. 30/1968 Zb. v platnom znení sa porušujú ústavné práva občanov.

2 Ústavný súd podľa § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky Č. 293/1995 Z. z. (ďalej len zákon o ústavnom súde) dospel k záveru, že podanie navrhovateľa je podľa obsahu (nie označenia) návrhom na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky.

Podnet podáva právnická osoba, ktorá podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, v spojení s ustanovením § 18 ods. 2 zákona o ústavnom súde je procesne síce oprávneným subjektom na podanie podnetu, ale vzhľadom na obsah smerujúci k začatiu konania o súlade zákona s Ústavou Slovenskej republiky, ústavný súd v súlade s ustanovením § 25 zákona o ústavnom súde tento podnet odmieta, pretože ho podal zjavne neoprávnený subjekt.

Ústavný súd Slovenskej republiky po predbežnom prerokovaní návrhu na začatie konania o súlade zákona s ústavou podľa § 25 zákona o ústavnom súde konštatoval, že návrh podal zjavne neoprávnený subjekt - právnická osoba, ktorá nemá právo podať podnet (návrh) na začatie konania o súlade právnych predpisov. Na podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov sú oprávnené len subjekty uvedené v čl. 130 ods. 1 písm. a) až e) Ústavy Slovenskej republiky.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 19. novembra 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Milan Č i č Helena Dolinská predseda pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky Z 9-4o

|> ( I . I Ol l ‘ j ; « j » l 111« l« . o * i •

Koncept llf J -i. i i o l o ' J 11* x - J ó i » J o • •• J v, | l l l . ' J o .. i, I • » i| | ^ » l i > • • > o i > 1 1 *, I 1

PL. US 16/97 • * * -J * I • » i ; ' Ií i I 1 1 * • * ■ I fí f tI > ii f I w I ■ > 1 1 1 x x I I I•J ^ | l l II I) I O I I l->

Slovenská republika • i l u n l u l ó ? i*; o i i « > i*->'i o i f i '» o ; i I x n i * x i u i*| i i1 J *> 1111> 11 «• I# » 6 i i » J c » m ; i i l o k i i m «- x i » | x »

I If O .. x....I » ». .t 'I * 9 upil. UZNESENIE | | f « p tr>t I tI !'*' I ” */ r • .« š» 'Io í >1 i I • i» • i i M l ‘lr.

Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 19. novembra 1997 predbežne prerokoval návrh Radiobastler s. r. o. Bratislava, zastúpeným JUDr. Ladislavom Melišom, komerčným právnikom vo veci nesúladu zákona č. 30/1968 Zb., o štátnom skúšobníctve v platnom znení a vyhláškou č. 585/1992 Zb., ktorou sa citovaný zákon vykonávaj označenými článkami Ústavy Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Návrh Radiobastler s. r. o. na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie

Podaním označeným podnet na preskúmanie porušovania práv sa navrhovateľ - právnická osoba Radiobastler s. r. o., zastúpená JUDr. Ladislavom Melišom, komerčným právnikom, domáhal vydania nálezu\yÚom, že jeho práva uvedené v Ústave Slovenskej republiky v čl. 12 ods. 4, čl. 13 ods. 1 a ods. 3 a v čl. 30 ods. 4 sú porušované zákonom č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v platnom znení (ďalej len zákon o statnom skúšobníctve) . ■'i u F J.r\ -J A ú' b

Porušovanie ústavných práv zaručených Ústavou Slovenskej republiky navrhovateľ videl v ustanovení § 26 ods. 3 zákona o štátnom skúšobníctve, ktorý jemu, ako aj ostatným prihlasovateľom výrobkov na certifikáciu ukladá povinnosť dodať

i štátnej skúšobni bezplatne vzorku v nevyhnutne potrebnom množstve. Štátna skúšobňa vráti prihlasovateľovi vzorku v stave, v akom je po skúškach. Ustanovenie § 30 f citovaného zákona ustanovuje pri hodnotení, schvaľovaní a certifikácii výrobkov odmenu štátnym skúšobniam a Úradu pre normalizáciu a meranie za výkon štátneho skúšobníctva. Vyhláška č. 585/1992 Zb. ustanovením § 9, ktorým vykonáva § 30 zákona o štátnom skúšobníctve, upravuje výšku úhrady za hodnotenie a schvaľovanie výrobkov a za kontrolu zhotovených a schválených výrobkov sa určí podľa príslušných cenových predpisov. Toto ustanovenie neupravuje úhradu za certifikáciu. Protiústavnosť § 26 ods. 3 citovaného zákona navrhovateľ odôvodňuje nasledovne: , . t • l • ; i -i ( « . ! ' • ■. / • : ■ i **

Dovozca je povinný za tovar zaplatiť cenu, clo a DPH. Tým sa stáva jeho vlastníctvom. Ústava zaručuje vlastnícke právo a jeho nedotknuteľnosť. Toto vlastnícke právo podľa čl. 20 ods. 4 ústavy možno obmedziť len v nevyhnutnom rozsahu a za primeranú náhradu. Podľa názoru navrhovateľa, ustanovenie § 26 ods. 3 zákona o bezplatnom odovzdaní vzorky je v hrubom rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Svoj názor odôvodňuje aj znením čl. 12 ods. 4 a čl. 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Zákonnú povinnosť uloženú prvému dovozcovi považuje za značné znevýhodnenie voči prípadným ďalším dovozcom. Sankciu podľa § 29 zákona o skúšobníctve/uloženú za neplnenie povinnosti, považuje za ujmu na právach v zmysle čl. 12 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.

■ .■ s .-í. i í :.;.. ; i .«> i. ■., .... r y ;t,. t .j . > :~ ij c.t,.. . i Miiiw.n. -i í » . Z týchto dôvodov navrhovateľ žiadal, aby Ústavný súd Slovenskej republiky . « i v . .... ... .. . i • ....j

vydal nález, že ustanoveniami § 26 ods. 3 a § 30 zákona č. 30/1968 Zb. v platnom ■t .. . ..... j . , , ...... . .n 1n I,]. ; I,;, .. *- >...., znení sa porušujú ústavné práva občanov.

Ústavný súd podľa § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. (ďalej len zákon o ústavnom súde) dospel k záveru, že podanie navrhovateľa je podľa obsahu (nie označenia) návrhom na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky.

o (T f Podnet podáva právnická osoba, ktorá podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej V

republiky, v spojení s ustanovením § 18 ods. 2 zákona o ústavnom súde je procesné síce oprávneným subjektom na podanie podnetu, ale vzhľadom na obsah smerujúci k začatiu konania o súlade zákona s Ústavou Slovenskej republiky, ústavný súd v súlade s ustanovením § 25 zákona o ústavnom súde tento podnet odmieta, pretože ho podal zjavne neoprávnený subjekt.

Ústavný súd Slovenskej republiky po predbežnom prerokovaní návrhu na začatie konania o súlade zákona s ústavou podľa § 25 zákona o ústavnom súde konštatoval, že návrh podal zjavne neoprávnený subjekt - právnická osoba, ktorá nemá právo podať podnet (návrh) na začatie konania o súlade právnych predpisov.

Na podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov sú oprávnené len subjekty uvedené v čl. 130 ods. 1 písm. a) až e) Ústavy Slovenskej republiky.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 19. novembra 1997

Kane.: opíš 4x lx doruč na adresu lx podpredseda lx spis 1x predseda pléna vyznač ukončenie uznesením - odmietnutie spisovňa

JUDr. Milan Č i č predseda pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky