Pl. ÚS 17/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – Pl. ÚS 17/1997

Ústavný súd, dátum 11.12.1997, sp.zn. Pl. ÚS 17/1997

PL. ÚS 17/1997 11.12.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/ad79ce17-740a-4578-9feb-f2e8e3283fda/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20PL.%20%C3%9AS%2017_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA PL. ÚS 17/97

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 11. decembra 1997 po predbežnom prerokovaní návrhu , , na začatie konania o súlade právnych predpisov takto

rozhodol:

Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov odmieta.

Odôvodnenie

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) bol 26. novembra 1997 doručený návrh označený ako žiadosť o posúdenie ústavnosti či protiústavnosti § 10 ods. 1 zákona č. 222/1992 Zb. o DPH aj v znení neskorších predpisov , v ktorom žiadal vysloviť protiústavnosť uvedeného ustanovenia citovaného zákona. Podľa navrhovateľa je pre zaplatenie DPH v zmysle § 10 ods. 1 cit. zákona smerodajný dátum vystavenia faktúry bez ohľadu na to, či k úhrade vôbec došlo, čo považuje za hlavný dôvod nesúladu tohto ustanovenia s ústavou, ako výslovne uvádza z dôvodu nevyváženosti , a preto žiada nápravu so spätnou platnosťou. S ktorým článkom ústavy je toto ustanovenie v nesúlade, navrhovateľ neuvádza. Podľa ustanovenia § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. (ďalej len zákon č. 38/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov ) ústavný súd každý návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa. Ak boli návrhy podané vo veciach, na prerokovanie ktorých nie je ústavný súd príslušný, nemajú zákonom predpísané náležitosti, boli podané neprípustné návrhy, alebo boli podané niekym zjavne neoprávneným, ako aj návrhy zjavne neopodstatnené alebo podané oneskorene, ústavný súd takéto návrhy na predbežnom prerokovaní bez ústneho pojednávania odmietne. Plénum ústavného súdu pri predbežnom prerokovaní návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov konštatovalo, že ho podáva zjavne neoprávnená osoba. V zmysle ustanovenia § 37 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov môžu ústavnému súdu podať: najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, súd v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou a generálny prokurátor Slovenskej republiky. Fyzická osoba na podanie takéhoto návrhu oprávnená nie je. Z uvedeného dôvodu Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 11. decembra 1997

JUDr. Milan Čič Za správn predse Helena S

2