Pl. ÚS 2/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – Pl. ÚS 2/1997

Ústavný súd, dátum 19.02.1997, sp.zn. Pl. ÚS 2/1997

PL. ÚS 2/1997 19.2.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/cb4528d1-bc4b-4904-8e58-64fe6ad9ec36/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20PL.%20%C3%9AS%202_97.pdf PL. ÚS 2/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

U Z N ESEN IE Ús t avného súdu Slovenskej republ iky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 19. februára 1997 po predbežnom prerokovaní návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov takto r o z h o d o l :

Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov o d m i e t a .

O d ô v o d n e n i e

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bolo 14. januára 1997 doručené podanie , bytom , v ktorom žiadal "podľa Ústavy SR čl. 125 ods. a) rozhodnúť o súlade zákonov s ústavou a ústavnými zákonmi, na základe podnetu podla čl. 130 ods. 3".

Vo svojom návrhu navrhovatel namieta nesúlad ustanovení § 8, § 10, § 11, § 12 a § 13 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách v znení zákona č. 293/1992 Zb., zákona č. 323/1992 Zb. a zákona č. 187/1993 Z. z., pričom konkrétne neuvádza, s ktorými ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky sú napadnuté ustanovenia v rozpore.

Konanie o podnete právnických alebo fyzických osôb, ak namietajú porušenie svojich práv podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, nemožno začat a vyslovit v ňom porušenie ústavného práva, ak takému konaniu musí predchádzať konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky podľa druhej hlavy tretej časti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. (platí to teda aj pre konanie o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky) a pisatel podnetu pritom nemá procesnú legitimáciu na začatie takého konania (nález Ústavného súdu Slovenskej republiky s p .zn. I . ÚS 96/93 zo 16. novembra 1993) .

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky pri predbežnom prerokovaní klasifikuje v zmysle ustanovenia § 31a o d s . 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v platnom znení a ustanovenia § 41 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku podanie ako návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov a konštatuje, že ho podáva procesne neoprávnený subjekt.

V zmysle ustanovenia § 37 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v platnom znení, návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov môžu ústavnému súdu podat: najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, súd v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou a generálny prokurátor Slovenskej republiky. Fyzická osoba na podanie takéhoto návrhu oprávnená nie je. Z uvedeného dôvodu Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podat opravný prostriedok.

V Košiciach 19. februára 1997

J UDr. Milan Č i č Za správnost vyhotovenia predseda pléna Ústavného súdu Slovenskej reubliky