Pl. ÚS 3/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – Pl. ÚS 3/1997

Ústavný súd, dátum 19.02.1997, sp.zn. Pl. ÚS 3/1997

PL. ÚS 3/1997 19.2.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/5e801b04-e7ce-44a8-997c-858f076f2d2a/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20PL.%20%C3%9AS%203_97.pdf PL. ÚS 3/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús t a v n é h o súdu Sl ovenskej r e pu b l i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 19. februára 1997 po predbežnom prerokovaní návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov takto

r o z h o d o l :

Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov o d m i e t a .

O d ô v o d n e n i e

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bolo 14. januára 1997 doručené podanie , bytom , v ktorom žiadal "rozhodnúť podľa čl. 125 písm.a) o súlade zákona s ústavou a s ústavnými zákonmi, konaním na podnet podľa čl. 130 ods. 3".

Vo svojom návrhu navrhovateľ napáda ustanovenie § 11 ods. 3 zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1995 Z.z., pričom výslovne neuvádza, s ktorým ustanovením ústavy, resp. ústavného zákona je toto ustanovenie v nesúlade. Podľa navrhovateľa došlo zmenou § 11 ods. 3 k nehoráznemu zvýšeniu daní. Ako ďalej uvádza "Sadzba určená podľa ods. 1 prípadne zvýšená podľa ods. 2 sa násobí koeficientom podíva počtu obyvateľov, obcí a miest". Navrhovateľ to pokladá len za tlačovú chybu, či omyl, pretože ako ďalej uvádza, "Ústava by nedovolila, či nesmie dovoliť delenie na "dedinských" a "mestských" majiteľov zahradných "búd", "prístreškov" či "chatiek", čo sú najmä občania najchudobnejšej, alebo strednej vrstvy obyvateľstva a tiež väčšinou dôchodci, ktorí "hrdlačia", aby si prilepšili, prípadne svojej rodine".

Podľa právneho názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky konanie o podnete právnických alebo fyzických osôb, ak namietajú porušenie svojich práv podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, nemožno začať a vysloviť v ňom porušenie ústavného práva, ak takému konaniu musí predchádzať konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky podľa druhej hlavy tretej časti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. (platí to teda aj pre konanie o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 písm.a) Ústavy Slovenskej republiky) a pisateľ podnetu pritom nemá procesnú legitimáciu na začatie takého konania (nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I. ÚS 96/93 zo 16. novembra 1993) .

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky pri predbežnom prerokovaní klasifikuje v zmysle ustanovenia § 31a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v platnom znení a ustanovenia § 41 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku podanie ako návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov a konštatuje, že ho podáva procesne neoprávnený subjekt.

V zmysle ustanovenia § 37 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v platnom znení, návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov môžu ústavnému súdu podať: najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej

2 republiky, súd v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou a generálny prokurátor Slovenskej republiky. Fyzická osoba na podanie takéhoto návrhu oprávnená nie je. Z uvedeného dôvodu Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať. opravný prostriedok.

V Košiciach 19. februára 1997

JUDr. M predseda plén súdu Za správnosť nia Slovenske Helena Synov