Pl. ÚS 4/1997 - iSpis

PL. ÚS 4/1997 25.2.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/bb8f212f-73df-498a-b554-1d0e3863afe5/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20prijat%C3%AD%20PL.%20%C3%9AS%204_97.pdf PL. ÚS 4/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

U Z N ESEN IE Ú s t a v n é h o s údu S l o v e n s k e j r e p u b l i k y

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na ne v e r e j n o m zasadnutí 25. februára 1997 predbežne pre r ok ov al návrh prezidenta Slovenskej republiky, zastúpeného JUDr. Ivanom Trimajom, ria dite ľom legislatívneho odboru Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, na začatie konania p o d ľa čl. 125 písm.a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 31 a § 92 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o roko vaco m poriadku Národnej rady Slovenskej republiky s Ústav ou Slovenskej republiky, a takto

r o z h o d o l :

N á v r h prezidenta Slovenskej republiky na začatie konania p r i j í m a .

O d ô v o d n e n i e

Prezi dent Slovenskej republiky Michal Kováč, zastúpený JUDr. Ivanom Trimajom, r i a d i te ľom legislatívneho odboru Ka ncelárie prezidenta Slovenskej republiky, doručil 16. decembra 1996 na Ústavný súd Slovenskej republiky náv r h na začatie konania p o d ľa čl. 125 písm.a) Ústavy Slovenskej repu bliky o súlade § 31 a § 92 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky s Ústavou Slovenskej republiky. Ústa vný súd Slovenskej republiky p o s ud z ov a l návrh z h ľadiska ustanovenia § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o p o s ta v en í jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej r e p u b l i k y č. 293/1995 Z.z.

V návrhu sa zdôvodňuje nesúlad ustanovenia § 31 v spojení s ustanov en ím § 151 zákona Národnej rady Slovenskej r e pu bl i ky č. 350/1996 Z.z. s ustanoveniami čl. 6 ods. 2, čl. 12 o d s . 1 prvej v et y a čl. 34 ods. 2 písm.b) Ústavy Slovenskej republiky, v spojení s ustanovením čl. 12 ods. 1 druhej v e t y Ú st av y Slovenskej republiky a nesúlad ustanovenia § 92 ods. 1 citovaného zákona s ustanoveniami čl. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 102 písm.n) Ú s ta vy Slovenskej republiky.

N avrh ovat eľ om je prezident Slovenskej republiky, kt or ý je p o d ľa čl. 130 ods. 1 písm.b) Ústavy Slovenskej repub li ky a § 18 ods. 1 písm.b) zákona Národnej rady Slovenskej r ep u b l i k y č. 38/1993 Z.z. v platnom znení, oprávnený na podanie n á vr h u na začatie konania o súlade právnych predpisov v zmysle čl. 125 písm.a) Ú st av y Slovenskej republiky.

K ná vrhu je pripojené plnomocenstvo na zastupovanie pred Ú s t a v n ý m súdom Slovenskej republiky v súlade s § 21 ods. 3 cit. zákona.

Ú s t avn ý súd Slovenskej republiky s poukazom na § 37 cit. zákona a čl. 125 písm.a) Ústavy Slovenskej repu b li k y má právomoc vo veci konať.

Ná vr h prezidenta Slovenskej republiky obsahuje všeo be cn é i osobitné náležitosti ustanovené v § 20 a § 37 ods. 2 cit. zákona.

Národná rada Slovenskej republiky ako ď alší ú ča st n ík konania, neuplatnila v rámci lehoty na vyjadrenie sa k tomuto

2 návrhu žiadne pripomienky smerujúce k neprijatiu tohto návrhu na p r e dbež nom prerokovaní.

Keďže návrh na začatie konania podala oprávnená osoba, tento ná vrh spĺňa všetky zákonom predpísané ná ležitosti a ani Národná rada Slovenskej republiky neuplatnila žiadne ná m i e t k y voči pr ij atiu tohto návrhu na predbežnom prerokovaní, Úst a v ný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí návrh v súlade s ust. § 25 ods. 3 cit. zákona prijal na ďalšie konanie.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nie je pr í p u s t n ý opravný prostriedok.

V K o ši ci ac h 25. februára 1997

JUDr. č predseda plé o súdu Za správn nia Slovensk y Helena Sy

3