Pl. ÚS 5/1997 - iSpis

PL. ÚS 5/1997 8.4.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/e9399c59-e124-4982-8ec9-e5eb6f8fedc9/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20prijat%C3%AD%20PL.%20%C3%9AS%205_97.pdf PL. ÚS 5/97

S L O V E N S K Á R E P U B L I K A

U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 8. apríla 1997 predbežne prerokoval návrh skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej Ivanom Rosivalom, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, na začatie konania podľa čl. 125 písm.a) a b) Ústavy Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 1 ods. 1 písm.e) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch a o súlade čl. I bod 1 a čl. IV nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa vykonáva zákon č. 143/1992 Zb. v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, a takto

r o z h o d o l :

Návrh skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania p r i j í m a . O d ô v o d n e n i e

Skupina 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky doručila 23. decembra 1996 na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na začatie konania podľa čl. 125 písm.a) a b) Ústavy Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 1 ods. 1 písm.e) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch a o súlade č l . I bod 1 a čl. IV nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa vykonáva zákon č. 143/1992 Zb. v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.

Ústavný súd Slovenskej republiky posudzoval návrh z hľadiska ustanovenia § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z.

V návrhu sa zdôvodňuje nesúlad § 1 ods. 1 písm.e) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch a o súlade čl. I bod 1 a čl. IV nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa vykonáva zákon č. 143/1992 Zb. v znení neskorších predpisov s čl. 65 ods. 1, 2 a s čl. 67 Ústavy Slovenskej republiky a s § 11 ods. 3 písm.ch) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 11 ods. 5 písm.l ) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení

2 neskorších predpisov.

Navrhovateľom je skupina 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá je podľa čl. 130 ods. 1 p ísm.a) Ústavy Slovenskej republiky a § 18 ods. 1 písm.a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v platnom znení oprávnená na podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov v zmysle čl. 125 písm.a) a b) Ústavy Slovenskej republiky.

Skupinu 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky bude v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky zastupovať poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ivan Rosival, čo je v súlade s ustanovením § 21 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v platnom znení.

Ústavný súd Slovenskej republiky s poukazom na § 37 cit. zákona a čl. 125 písm.a) a b) Ústavy Slovenskej republiky má právomoc vo veci konať.

Návrh skupiny poslancov obsahuje všeobecné i osobitné náležitosti ustanovené v § 20 a v § 37 ods. 2 cit. zákona.

Národná rada Slovenskej republiky ako ďalší účastník konania, neuplatnila v rámci lehoty na vyjadrenie sa k tomuto návrhu žiadne pripomienky smerujúce k neprijatiu tohto návrhu na predbežnom prerokovaní.

Vláda Slovenskej republiky sa k tomuto návrhu v lehote stanovenej Ústavným súdom Slovenskej republiky (28. február 1997) nevyjadrila.

Keďže návrh na začatie konania podal oprávnený subjekt, tento návrh spĺňa všetky zákonom predpísané náležitosti a ani ďalší účastníci neuplatnili žiadne námietky voči prijatiu tohto návrhu na predbežnom prerokovaní, Ústavný súd Slovenskej

3 republiky na neverejnom zasadnutí návrh v súlade s ustanovením § 25 ods. 3 cit. zákona prijal na ďalšie konanie.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

V Košiciach 8. apríla 1997

JUD predseda du Za správn venia Slove Helena Sy

4 PL. US 5/97

S L O V E N S K Á R E P U B L I K A

U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 8. apríla 1997 predbežne prerokoval návrh skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej Ivanom Rosivalom, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, na začatie konania podlá čl. 125 pism.a) a b) Ústavy Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 1 ods. 1 písm.e) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch a o súlade čl. I bod 1 a čl. IV nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa vykonáva zákon č. 143/1992 Zb. v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, a takto

r o z h o d o l :

Návrh skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania p r i j í m a . O d ô v o d n e n i e

Skupina 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky doručila 23. decembra 1996 na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na začatie konania podlá čl. 125 pism.a) a b) Ústavy Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 1 ods. 1 písm.e) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch a o súlade čl. I bod 1 a čl. IV nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa vykonáva zákon č. 143/1992 Zb. v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.

Ústavný súd Slovenskej republiky posudzoval návrh z hladiska ustanovenia § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z.

V návrhu sa zdôvodňuje nesúlad § 1 ods. 1 písm.e) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch a o súlade čl. I bod 1 a čl. IV nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa vykonáva zákon č. 143/1992 Zb. v znení neskorších predpisov s čl. 65 ods. 1, 2 a s čl. 67 Ústavy Slovenskej republiky a s § 11 ods. 3 písm.ch) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 11 ods. 5 písm.l) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení

2 neskorších predpisov.

Navrhovateľom je skupina 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá je podlá čl. 130 ods. 1 pism.a) Ústavy Slovenskej republiky a § 18 ods. 1 pism.a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v platnom znení oprávnená na podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov v zmysle čl. 125 pism.a) a b) Ústavy Slovenskej republiky.

Skupinu 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky bude v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky zastupovať poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ivan Rosival, čo je v súlade s ustanovením § 21 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v platnom znení.

Ústavný súd Slovenskej republiky s poukazom na § 37 cit. zákona a čl. 125 pism.a) a b) Ústavy Slovenskej republiky má právomoc vo veci konať.

Návrh skupiny poslancov obsahuje všeobecné i osobitné náležitosti ustanovené v § 20 a v § 37 ods. 2 cit. zákona.

Národná rada Slovenskej republiky ako ďalší účastník konania, neuplatnila v rámci lehoty na vyjadrenie sa k tomuto návrhu žiadne pripomienky smerujúce k neprijatiu tohto návrhu na predbežnom prerokovaní.

Vláda Slovenskej republiky sa k tomuto návrhu v lehote stanovenej Ústavným súdom Slovenskej republiky (28. február 1997) nevyjadrila.

Keďže návrh na začatie konania podal oprávnený subjekt, tento návrh spĺňa všetky zákonom predpísané náležitosti a ani ďalší účastníci neuplatnili žiadne námietky voči prijatiu tohto návrhu na predbežnom prerokovaní, Ústavný súd Slovenskej

3 %

»

republiky na neverejnom zasadnutí návrh v súlade s ustanovením § 25 ods. 3 cit. zákona prijal na ďalšie konanie.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

V Košiciach 8. apríla 1997

4