Pl. ÚS 6/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – Pl. ÚS 6/1997

Ústavný súd, dátum 26.06.1997, sp.zn. Pl. ÚS 6/1997

PL. ÚS 6/1997 26.6.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/9772c59f-9d39-474c-ad52-51549a14c4ac/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20PL.%20%C3%9AS%206_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

PL. ÚS 6/97 UZNESENIE Ú stavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 26. júna 1997 po predbežnom prerokovaní návrhu , na začatie konania o súlade právnych predpisov takto

rozhodol

Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov odmieta.

Odôvodnenie

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) bol 30. apríla 1997 doručený návrh , zastúpenej JUDr. Margitou Pritzovou (bez podpísaného plnomocenstva) v otázke rovnosti práv občanov a nepovoleného nakladania s vlastníckym právom ustanoveniami zákona SNR č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadanie vlastníctva . Vo svojom návrhu sa navrhovateľka domáha, aby ústavný súd vydal v tejto veci stanovisko, že horeuvedený zákon porušuje ústavu v otázke vlastníckeho práva a rovnosti občanov . Svoj návrh odôvodňuje tým, že § 7 cit. zákona násilne (zákonom) zbavuje vlastníkov pozemkov, ktorých právo vlastniť ako občianske právo, obsahuje čl. 20 ústavy. Ten predpokladá v odseku 4 tohto článku iba vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva vo verejnom záujme, o ktorý podľa navrhovateľky v tomto prípade nejde. Ďalej uvedené ustanovenie zvýhodňuje terajších dočasných užívateľov oproti vlastníkom podľa Ústavy Slovenskej republiky a Občianskeho zákonníka, aby sa sami stali vlastníkmi pozemkov, čím sa porušuje čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Z petitu, ako aj z celého obsahu návrhu jednoznačne vyplýva, že navrhovateľka sa domáha vyslovenia nesúladu ustanovenia § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 64/1997 Z.z. s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky. Plénum ústavného súdu pri predbežnom prerokovaní klasifikuje v zmysle ustanovenia § 3 la ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v platnom znení a ustanovenia § 41 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku návrh ako návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov a konštatuje, že ho podáva procesne neoprávnený subjekt. V zmysle ustanovenia § 37 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v platnom znení, návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov môžu ústavnému súdu podať: najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, súd v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou a generálny prokurátor Slovenskej republiky. Fyzická osoba na podanie takéhoto návrhu oprávnená nie je. Z uvedeného dôvodu ústavný súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 26. júna 1997

JUDr. Milan Č i č Za správnos predseda pl Helena Syno S lov SLOVENSKÁ REPUBLIKA

PL. ÚS 6/97 UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 26. júna 1997 po predbežnom prerokovaní návrhu , na začatie konania o súlade právnych predpisov takto

rozhodol

Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov odmieta.

Odôvodnenie

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) bol 30. apríla 1997 doručený návrh , zastúpenej JUDr. Margitou Pritzovou (bez podpísaného plnomocenstva) v otázke rovnosti práv občanov a nepovoleného nakladania s vlastníckym právom ustanoveniami zákona SNR č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadanie vlastníctva . Vo svojom návrhu sa navrhovateľka domáha, aby ústavný súd vydal v tejto veci stanovisko, že horeuvedený zákon porušuje ústavu v otázke vlastníckeho práva a rovnosti občanov . Svoj návrh odôvodňuje tým, že § 7 cit. zákona násilne (zákonom) zbavuje vlastníkov pozemkov, ktorých právo vlastniť ako občianske právo, obsahuje čl. 20 ústavy. Ten predpokladá v odseku 4 tohto článku iba vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva vo verejnom záujme, o ktorý podľa navrhovateľky v tomto prípade nejde. Ďalej uvedené ustanovenie zvýhodňuje terajších dočasných užívateľov oproti vlastníkom podľa Ústavy Slovenskej republiky a Občianskeho zákonníka, aby sa sami stali vlastníkmi pozemkov, čím sa porušuje čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Z petitu, ako aj z celého obsahu návrhu jednoznačne vyplýva, že navrhovateľka sa domáha vyslovenia nesúladu ustanovenia § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 64/1997 Z.z. s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky. Plénum ústavného súdu pri predbežnom prerokovaní klasifikuje v zmysle ustanovenia § 3 la ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v platnom znení a ustanovenia § 41 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku návrh ako návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov a konštatuje, že ho podáva procesné neoprávnený subjekt. V zmysle ustanovenia § 37 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v platnom znení, návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov môžu ústavnému súdu podať: najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, súd v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou a generálny prokurátor Slovenskej republiky. Fyzická osoba na podanie takéhoto návrhu oprávnená nie je. Z uvedeného dôvodu ústavný súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 26. júna 1997

'^ ^ ^ U D r . Milan Č i č Vm Za správno preds^q N' J tsj Helena Sy y £§ SLOVENSKÁ REPUBLIKA

PL. IJS 6/97 UZNESENIE Ú stavného súdu Slovenskej repu bliky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 26. júna 1997 po predbežnom prerokovaní návrhu , na začatie konania o súlade právnych predpisov takto

rozhodol

Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov odmieta.

Odôvodnenie

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) bol 30. apríla 1997 doručený návrh , zastúpenej JUDr. Margitou Pritzovou (bez podpísaného plnomocenstva) v otázke rovnosti práv občanov a nepovoleného nakladania s vlastníckym právom ustanoveniami zákona SNR č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadanie vlastníctva . Vo svojom návrhu sa navrhovateľka domáha, aby ústavný súd vydal v tejto veci stanovisko, že horeuvedený zákon porušuje ústavu v otázke vlastníckeho práva a rovnosti občanov . Svoj návrh odôvodňuje tým, že § 7 cit. zákona násilne (zákonom) zbavuje vlastníkov pozemkov, ktorých právo vlastniť ako občianske právo, obsahuje čl. 20 ústavy. Ten predpokladá v odseku 4 tohto článku iba vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva vo verejnom záujme, o ktoiý podľa navrhovateľky v tomto prípade nejde. Ďalej uvedené ustanovenie zvýhodňuje terajších dočasných užívateľov oproti vlastníkom podľa Ústavy Slovenskej republiky a Občianskeho zákonníka, aby sa sami stali vlastníkmi pozemkov, čím sa porušuje čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Z petitu, ako aj z celého obsahu návrhu jednoznačne vyplýva, že navrhovateľka sa domáha vyslovenia nesúladu ustanovenia § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 64/1997 Z.z. s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky. Plénum ústavného súdu pri predbežnom prerokovaní klasifikuje v zmysle ustanovenia § 3 la ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v platnom znení a ustanovenia § 41 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku návrh ako návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov a konštatuje, že ho podáva procesné neoprávnený subjekt. V zmysle ustanovenia § 37 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v platnom znení, návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov môžu ústavnému súdu podať: najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, súd v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou a generálny prokurátor Slovenskej republiky. Fyzická osoba na podanie takéhoto návrhu oprávnená nie je. Z uvedeného dôvodu ústavný súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 26. júna 1997

ve*, ~ ^cúwDr. Milan Č i č L.^ I y\ /A ^ Za správnosť preds y Helena S yn