Pl. ÚS 7/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – Pl. ÚS 7/1997

Ústavný súd, dátum 23.07.1997, sp.zn. Pl. ÚS 7/1997

PL. ÚS 7/1997 23.7.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/e60acbf3-74b9-4d35-bc3a-54484cc4063b/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20PL.%20%C3%9AS%207_97.pdf S L O V E N S K Á R E P U B L I K A

P L .Ú S 7/97 - 7 UZNESENIE Ú s t a v n é h o súdu Slovenskej republiky

Ú s t a v n ý s ú d Slovenskej republiky v pléne n a n e v e r e j n o m zasadnutí 23. júla

1997 predbežne prerokoval návrh , bytom začatie

konan ia v o v o leb ných veciach a takto

rozhodol:

Návrh na začatie k o n a n i e odmieta.

Odôvodnenie

Ú s t a v n é m u súdu Slovenskej republiky (ďalej len Ú s t a v n ý s ú d S R ) bolo

13 . 6. 1 9 9 7 d o r u č e n é p o d a n i e bytom označené ako

n á v r h n a začatie k o n a n i a o n e z á k o n n o m postupe Miestnej volebnej k o m i s i e v obci

. n a v r h u j e z a č a ť k o n a n i e p r e d Ú s t a v n ý m s ú d o m S R preto, že

Miestnou volebnou komisiou v obci nebol zaregistrovaný a k o kandidát n a

f u n k c i u starostu tejto o b c e vo voľbách, ktoré sa m a j ú konať 28. j ú n a 1997 s

o d ô v o d n e n í m , že návrh Hnutia za demokratické Slovensko okresu N á m e s t o v o , ktoré

ho na túto funkciu kandidovalo, bol zapisovateľke označenej volebnej komisie

d o r u č e n ý onesk orene. Proti p o s t u p u Miestnej volebnej k o m i s i e v obci sa listom

prostredníctvom Hnutia za demokratické Slovensko okresu N á m e s t o v o obrátil n a

S l o v e n s k ú v o l e b n ú k o m i s i u , k t o r á 5 . 6 . 1 9 9 7 p o d č. S V K - 1 - 1 0 / 1 9 9 7 r o z h o d l a , ž e

postup miestnej volebnej komisie bol v súlade so zákonom.

1 Ústavnému súdu S R A n a v r h u j e vyhlásiť v o ľ b y starostu o b c e

k t o r é s a b u d ú k o n a ť d ň a 2 8 . 6. 1 9 9 7 , z a n e p l a t n é .

Ústavný súd skúmajúc podmienky konania o predloženom návrhu pri

p r e d b e ž n o m p r e r o k o v a n í z j e h o o b s a h u , a k o aj z p e t i t u z i s ť u j e , ž e n á v r h n a p r i e k

odkazu na ústavné články označujúce procesne oprávnené subjekty n a podanie

ú s t a v n e j sťažnosti, s m e r u j e k začatiu k o n a n i a v o v o l e b n ý c h v e c i a c h - tretia časť, d r u h á

h l a v a , p i a t y o d d i e l z á k o n a N á r o d n e j r a d y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y č. 3 8 / 1 9 9 3 Z . z. o

organizácii Ú s t a v n é h o s ú d u Slovenskej republiky, o konaní pred n í m a o postavení

j e h o s u d c o v v z n e n í z á k o n a č. 2 9 3 / 1 9 9 5 Z . z. ( ď a l e j l e n z á k o n o k o n a n í p r e d Ú S S R ) .

N á v r h - v o l e b n á s ť a ž n o s ť p o d ľ a u s t a n o v e n i a § 6 0 ods. 2 v spojení s o d k a z o m n a ods. 1

c i t o v a n é h o z á k o n a sa m u s í p o d a ť d o 1 0 dní p o o z n á m e n í v ý s l e d k u volieb. |

Zákon Národnej r a d y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y č. 3 4 6 / 1 9 9 0 Z b . o v o ľ b á c h d o

o r g á n o v s a m o s p r á v y obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len z á k o n o v o ľ b á c h ) v

ustanovení § 2 5 ustanovuje, že v o ľ b y d o o r g á n o v s a m o s p r á v y obcí vyhlási a d e ň volieb

určí p r e d s e d a N á r o d n e j r ady Slovenskej republiky. R o z h o d n u t i e p r e d s e d u N á r o d n e j

rady Slovenskej republiky sa uverejní v Zbierke z á k o n o v Slovenskej republiky.

P r e d s e d a N á r o d n e j rad y Slovenskej republiky R o z h o d n u t í m z 27. m a r c a 1997,

k t o r é j e u v e r e j n e n é v Z b i e r k e z á k o n o v S l o v e n s k e j r e p u b l i k y v č i a s t k e č. 4 6 , p o d p o r . č .

100, vyhlásil p o d ľ a § 4 8 a § 5 1 ods. 3 z á k o n a o v o ľ b á c h n o v é v o ľ b y d o o r g á n o v

s a m o s p r á v y v o b c i a c h S l o v e n s k e j r e p u b l i k y u v e d e n ý c h v p r í l o h e č. 1 r o z h o d n u t i a .

P o d ľ a z o z n a m u o b c í v p r í l o h e č. 1 j e v Ž i l i n s k o m k r a j i v o k r e s e N á m e s t o v o u v e d e n á

tiež o b e c v ktorej sa m á voliť starosta obce.

Ústavnému súdu bol návrh ( z 11. 6. 1 9 9 7 ) doručený

13. 6. 1 9 9 7 , t e d a 1 5 d n í p r e d d ň o m k o n a n i a v o l i e b . T ý m nebola splnená jedna zo

základných p o d m i e n o k konania, ktorou je také protizákonné konan ie (voľby) , ktoré m á

z a n á s l e d o k , resp. j e v p r i a m e j príčinnej súvislosti s p o r u š e n í m ú s t a v n ý c h č l á n k o v

upravujúcich princípy v o l e b n é h o práva.

2 Z týchto d ô v o d o v preto Úst a v n ý súd Slovenskej republiky volebnú sťažnosť

považuje za zjavne neopodstatnenú a z toho dôvo d u ju v súlade s

u s t a n o v e n í m § 2 5 ods. 2 z á k o n a o k o n a n í p r e d Ú S S R odmietol.

P o u č e n i e : Proti t o m u t o r o z h o d n u t i u n e m o ž n o p o d a ť o p r a v n ý prostriedok.

V K o š i c i a c h 23. júla 1 9 9 7

J U D r . Štefan Og ur č á k

Z a správnosť vyhotovenia: predseda p léna Ústavného súdu

Helena Dolinská Slovenskej republiky

3