Pl. ÚS 8/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – Pl. ÚS 8/1997

Ústavný súd, dátum 23.07.1997, sp.zn. Pl. ÚS 8/1997

PL. ÚS 8/1997 23.7.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/8c508ba7-9ab0-4cad-abff-b5ee0a665ca0/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20prijat%C3%AD%20PL.%20%C3%9AS%208_97.pdf PL. ÚS 8/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús t a vného súdu Slovenskej r epubl i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna dňa 23. júla 1997 po predbežnom prerokovaní návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania vo veci súladu ustanovení § 366 ods. 2 a § 367 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov s čl. 1, 2 ods. 2, 12 ods. 1, 13 ods. 3, 47 ods. 3 a 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky takto

rozhodol:

Návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade právnych predpisov p r i j í m a na ďalšie konanie.

Odôvodnenie

Generálny prokurátor Slovenskej republiky doručil dňa 25. júna 1997 Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade v návrhu označených ustanovení zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) s čl. 1, 2 ods. 2, 12 ods. 1, 13 ods. 3, 47 ods. 3 a 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky.

Ústavný súd návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky predbežne prerokoval na neverejnom zasadnutí podľa § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavem jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z.

Návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky zo dňa 25. júna 1997 spĺňa náležitosti požadované § 24 ods. 1 a 2, § 20 a § 37 ods. 2 citovaného zákona, a preto podľa § 25 ods. 3 ústavný súd prijal návrh na ďalšie konanie o veci.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 23. júla 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Štefan O g u r č á k predsedajúci plénu Ústavného súdu Slovenskej republiky