Pl. ÚS 9/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – Pl. ÚS 9/1997

Ústavný súd, dátum 10.09.1997, sp.zn. Pl. ÚS 9/1997

PL. ÚS 9/1997 10.9.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/9ebd2473-9ece-448b-a4dc-10896cc0a1bb/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20PL.%20%C3%9AS%209_97.pdf PL. ÚS 9/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús t a vné ho súdu Sl ovenskej r e publ i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 10. septembra 1997 predbežne prerokoval návrh , bytom na začatie konania o súlade právnych predpisov a takto

rozhodol:

Návrh na začatie konanie o d m i e t a .

t

Odôvodnenie

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len Ústavný súd SR ) bolo 16. júla 1997 doničené podanie , bytom označené ako žiadosť o preskúmanie a posúdenie oprávnenosti § 31 ods. 1 a 2 zákona č. 387/1996 Z. z. . Citované ustanovenie zákona o zamestnanosti je podľa názoru v rozpore so základnými ľudskými právami podľa Listiny základných práv a slobôd a diskriminuje osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou (ZPS) , ktoré nie sú invalidné alebo čiastočne invalidné. Z toho dôvodu preto navrhuje citované znenie zákona o zamestnanosti zrušiť v plnom znení a doplniť o nový paragraf".

Obsah podania z hľadiska pôsobnosti Ústavného súdu SR smeruje k začatiu konania o súlade právnych predpisov. Konanie o súlade právnych predpisov je podľa

1 tretej časti, druhej hlavy prvého oddielu zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. (ďalej len zákon o konaní ) osobitným konaním.

Návrh na začatie takéhoto konania podľa ustanovenia § 37 ods. 1 citovaného zákona môže podať: najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, súd v súvislosti s rozhodovacou činnosťou a generálny prokurátor Slovenskej republiky.

Návrh zákona, vrátane návrhu na jeho doplnenie podľa čl. 87 Ústavy Slovenskej republiky môžu (Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá podľa čl. 72 Ústavy Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom) podať: výbory Národnej rady Slovenskej republiky, poslanci a vláda Slovenskej republiky.

Keďže návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podal zjavne neoprávnený subjekt, Ústavný súd Slovenskej republiky ho po predbežnom prerokovaní na neverejnom zasadnutí z toho dôvodu v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 a 2 zákona o konaní odmietol.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 10. septembra 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. ák Helena Dolinská predsedajúci ého súdu Slovenskej republiky