Lustrácie – Zmluvné podmienky

Pokiaľ chcete, prípadne pokiaľ to stanovy Vašej firmy vyžadujú, môžete so spoločnosťou Sokordia, s.r.o. uzavrieť písomný zmluvný vzťah.

Nižšie je zmluva pre službu Lustrácie. Pokiaľ máte záujem o zmluvu pre iné typy lustrácií (napr. pre exekútorské úrady alebo špeciálne nastavenia), kontaktujte nás.

Zmluva o poskytovaní softwarovej služby Lustrácie

1. Objednávateľ:
Meno alebo názov spoločnosti:
so sídlom/miestom podnikania:
zapísaná v:
IČO: , DIČ/IČ-DPH:

ďalej len „objednateľ“

a

2. Poskytovatel:
obchodná spoločnosť Sokordia, s.r.o. 
zapsaná v obchodnom registri OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 107291/B
so sídlom: Osadná 2, 831 03 Bratislava
IČO: 50 023 748, DIČ: 2120166686, IČ-DPH: 2120166686,
bank. účet: SK61 1100 0000 0029 4101 2731,
za ktorú jedná Mgr. Martin Šárfy, konateľ 

ďalej len „poskytovateľ“  
spoločne tiež „zmluvné strany“

uzatvárajú tuto zmluvu o poskytovaní služby Lustrácie CRE a dalších registrov.

1. Článok I. - Predmet zmluvy

1.1. Služba definovaná v této smlouvě se týká lustrace osob v Centrálnom registri exekúcií vedenom Slovenskou komorou exekútorov (dále jen CRE) a dalších rejstříků.

1.2. Poskytovatel se zavazuje objednateli pro její využívání poskytnout službu umožňující vzdálený přístup.

2. Článok II. - Špecifikácia lustrovaných registrov

2.1. Služba Lustrace umožňuje zobrazovat informace (lustrovat) z databáze systému Centrálneho registru exekúcií Slovenskej komory exekútorov vedené dle vyhlášky č. 355/2014 (dále jen CRE) a dalších rejstříků.

2.2. Pro přístup do CRE SKE se používá přístupový účet poskytovatele.

2.3. Služba informuje o exekucích vedených proti zadané množině osob, a to ve dvou variantách dotazu – dotazem na základní přehled (seznam) exekucí nebo dotazem na detail zvolené exekuce.

2.4. Pro základní přehled exekucí osoby objednatel pro každou osobu zadá jméno, příjmení a datum narození nebo IČ osoby.

2.5. Výstupem základní varianty je k jednotlivým osobám uveden počet exekucí a ke každé exekuci její spisová značka, datum zahájení exekuce a identifikátor detailu.

2.6. Při dotazu na detail exekuce je na vstupu uveden identifikátor detailu, výstupem jsou pak podrobnosti o exekuci, zejména penežitou povinnost (částku) exekuce.

2.7. Výstupem dotazu je také PDF výpis potvrzující lustraci v CRE SKE.

2.8. Služba Lustrace umožní objednateli dále zobrazovat informace z následujících rejstříků:

 • Centrálny register exekucií – Centrálny register exekúcií SR
 • Adresa dlužníka – Pro osobu zadanou jménem a příjmením dohledá možné adresy pobytu
 • Bydlení – Ověření, oprava a zjištění charakteru zadané adresy
 • Doklady - neplatné doklady –
 • Facebook.com –
 • ISIR – Insolvenční registr a EvÚ - evidence úpadců
 • Jednání – databáze soudních sporů právnických osob
 • Obchodní rejstřík – Výpis z Obchodního rejstříku, ARES, RŽP, DPH
 • Osoba ČÚZK – Zjištění, zda osoba má nemovitost
 • RUIAN – Ověření a oprava adresy
 • Živnostenský rejstřík –
 • Řízení – Katastrální řízení
 • Obchodný vestník SR – Konkruzy a likvidácie fyzických a právnických osôb
 • Veřejný dlužník – vyhledávání v různých zveřejněných seznamech dlužníků
 • Vozidla - dohledání vozidel EXCRV –
2.9. Specifikace rejstříků, jejich vstupní a výstupní parametry jsou uvedeny na stránkách http://ispis.sk/lustrace/popis

3. Článok III. - Vzdialený prístup k službe

3.1. Službu je možno využívat vzdáleně pomocí webové služby https://ispis.sk/lustrace, pomocí přístupových údajů předaných objednateli s podpisem smlouvy.

3.2. Služba umožňuje provádět jednotlivé nebo hromadné lustrace přes webový formulář nebo přistupovat pomocí aplikačního rozhraní.

3.3. U hromadných lustrací je objednatel povinen vkládat tabulku ve formát MS Excel obsahující sloupce: RefNo, Jmeno, Prijmeni, Narozen, IC, Nazev, případně další dle technické specifikace jednotlivých rejstříků.

3.4. Technické informace pro využívání aplikačního rozhraní jsou uvedeny v technické příručce na stránkách poskytovatele.

4. Článok VI. – Odmena

4.1. Cena za dotaz se sjednává:

 • u rejstříku Centrální evidence exekucí na 25 Kč bez DPH za dotaz, 15 Kč za každý další dotaz nad 8000 dotazů v kalendářním roce
 • u rejstříku Centrálny register exekucií na € 1 bez DPH za dotaz, € 0,40 za každý další dotaz nad 800 dotazů v kalendářním roce
 • u rejstříku Adresa dlužníka na 1,50 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Bydlení na 5 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Doklady - neplatné doklady na 1 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Facebook.com na € 0,08 bez DPH za dotaz, € 0,04 za každý další dotaz nad 1000 dotazů v kalendářním roce
 • u rejstříku ISIR na 1 Kč bez DPH za dotaz, 0,50 Kč za každý další dotaz nad 500 dotazů v kalendářním měsíci
 • u rejstříku Jednání na 3 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Obchodní rejstřík na 1 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Osoba ČÚZK na 3 Kč bez DPH za dotaz, 2 Kč za každý další dotaz nad 800 dotazů v kalendářním měsíci
 • u rejstříku RUIAN na 1 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Živnostenský rejstřík na 1 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Řízení na 3 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Obchodný vestník SR na € 0,05 bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Veřejný dlužník na 3 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Vozidla - dohledání vozidel EXCRV na 1 Kč bez DPH za dotaz

4.2. Cena je splatná formou záloh před vlastním užíváním služby na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy, s variabilním symbolem identickým s identifikačním číslem (IČ) objednatele, přičemž výši a periodu placení záloh volí objednatel dle svých potřeb. Alternatívne je možné platiť platobnou kartou cez webové rozhranie služby.

4.3. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den připsání částky na náš účet.

4.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout plnit povinnosti ze smlouvy vyplývající, pokud není objednatelem zaplacena záloha v odpovídající výši.

5. Článok V. - Zodpovednosť za škodu, reklamačný poriadok

5.1. Objednatel prohlašuje, že je s funkcionalitou služby seznámen a že službu přebírá ve zprovozněném stavu.

5.2. Objednatel má právo na vrácení uhrazené ceny služby, pokud dojde při zpracování požadavku k chybě a nedojde k zobrazení výsledku lustrace.

5.3. Objedatel se s Poskytovatelem dohodli tak, že povinnost k náhradě újmy, kterou by Poskytovatel způsobil Objednateli porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, omezují částkou 2.000 EUR. Toto omezení se netýká újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

6. Článok VI. - Záverečné ustanovenia

6.1. Účinnosť tejto zmluvy nastáva dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Praze, dňa 18. únor 2018.

________________________________________________ ________________________________________________
Sokordia, s.r.o., zastúpená konateľom
Mgr. Martin Šárfy
Zmluvu cez schránku skopírujte do MS Word, 2x vytlačte a podpísanú pošlite na adresu sídla uvedého v zmluve. Obratom Vám bude jedna kópia vrátená späť. Prípadne, pokiaľ máte zaručený elektronický podpis, môžete nám poslať zmluvu elektronicky podpísanú na email info@sokordia.sk, vrátime Vám ju takisto elektronicky podpísanú.

K uzatvoreniu zmluvy však dochádza už faktickým používaním služby! Spoločnost Sokordia, s.r.o. sa týmto zaväzuje plniť zmluvné podmienky i bez písomného podpisu zmluvy.

© 2009-2018. Sokordia, s.r.o., Antonínská 564/18, 60200 Brno, IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088, info@sokordia.sk, www.sokordia.sk