2 Tost 2/2016

2 Tost 2/2016 12.01.2016 http://www.supcourt.gov.sk/data/att/49964_subor.pdf Najvyšší súd 2 Tost 2/2016 Slovenskej republiky

Uznesenie

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci proti obžalovanému R. L. a spol., pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné, vedenej na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica pod sp. zn. BB-3T 32/2014 na neverejnom zasadnutí 12. januára 2016 v Bratislave, o sťažnosti obžalovaného R. L. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica z 30. decembra 2015, sp. zn. BB-3T 32/2014, takto

rozhodol:

Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť obžalovaného R. L. sa zamieta.

Odôvodnenie

Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica uznesením z 30. decembra 2015, sp. zn. BB-3T 32/2014 na základe námietky zaujatosti vznesenej obžalovaným R. L. 29. decembra 2015 podľa § 32 ods. 3 Tr. por. rozhodol, že predseda senátu JUDr. Jozef Šutka a členovia senátu JUDr. Ján Hrubala a JUDr. Ján Giertli z dôvodov uvedených v § 31 ods. 1 Tr. por. nie sú vylúčení z vykonávania úkonov v trestnej veci proti obžalovanému R. L. a spol., vedenej na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica pod spisovou značkou BB-3T 32/2014.

Proti tomuto uzneseniu podal obžalovaný R. L. v zákonnej lehote sťažnosť, ktorú odôvodnil prostredníctvom obhajcu. Uviedol v nej, že na jeho trestnú vec nemožno aplikovať uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Ndt 180/97 (R 30/1998) , o ktoré sa opiera 2 2 Tost 2/2016

napadnuté uznesenie Špecializovaného trestného súdu, lebo uvedené rozhodnutie najvyššieho súdu sa týkalo inej skutkovej a právnej situácie. V tam uvedenej skutkovej vete v znení ... súc v spojení s obvineným F.B. žijúcim vo Švajčiarsku... nebola žiadnym spôsobom prejudikovaná vina obžalovaného F. B. V jeho prípade súd v senáte zloženom z namietaných sudcov v už skončenej veci BB-3T 19/2014 vetným spojením od roku 1999 až do súčasnosti... pôsobí zločinecká skupina, ktorej členovia sa označujú ako S. ..., v ktorej dlhodobo... pôsobí na najvyššej riadiacej úrovni R. L., ktorý zadáva príkazy, koordinuje a usmerňuje jemu podriadených členov zločineckej skupiny , nedal najavo len akúsi vecnú súvislosť s iným trestným konaním, ale celkom zreteľne prejavil svoj vnútorný postoj k otázke jeho viny. V aktuálnom trestnom konaní (BB-3T 32/2014) nemá žiadnu možnosť presvedčiť senát o svojej nevine, pričom namietaný senát nespĺňa predpoklady tak subjektívnej, ako aj objektívnej nestrannosti pre porušenie princípu prezumpcie neviny, práva na spravodlivý proces a na obhajobu garantované Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Ústavou Slovenskej republiky.

Z uvedených dôvodov obžalovaný R. L. navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 194 ods. 1 písm. b/ Tr. por. napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil na nové konanie a rozhodnutie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmal podľa § 192 ods. 1 Tr. por. správnosť výroku napadnutého uznesenia, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že sťažnosť obžalovaného R. L. nie je dôvodná.

Najvyšší súd Slovenskej republiky na úvod pripomína, že popis činu (skutku) v tzv. skutkovej vete rozsudku musí zodpovedať použitej právnej kvalifikácii. Pokiaľ ide o zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák., vzhľadom na zákonnú definíciu takej skupiny podľa § 129 ods. 4 Tr. zák. a výklad čo sa rozumie štruktúrovanou skupinou najmenej troch osôb, skutok musí obsahovať aj skutkový popis uvedených znakov a to tak, aby nemohol byť zamenený s iným skutkom. Vo veci už odsúdeného R. R. rozsudkom Špecializovaného trestného súdu z 28. júla 2014, sp. zn. BB-3T 19/2014, ktorým bola schválená dohoda o vine a treste je v skutku v bode 1/ kvalifikovanom ako zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. uvádzaný obžalovaný R. L. ako riadiaca osoba zločineckej skupiny a skutok v bode 2/ citovaného rozsudku kvalifikovaný u R. R. ako trestný čin vraždy formou 3 2 Tost 2/2016

spolupáchateľstva, sčasti dokonaný, sčasti v štádiu pokusu podľa § 9 ods. 2, § 8 ods.1 k § 219 ods. 1, ods. 2 písm. a/, b/ j/ Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 457/2003 Z. z.) obsahuje skutkový popis konania viacerých páchateľov, vrátane obžalovaného R. L., ktorým mali byť naplnené znaky spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. (účinného do 1. januára 2006) . Vymedzenie trestného skutku vychádza z jeho nedeliteľnosti a nemennosti v rámci trestného stíhania, aby bola zachovaná jeho totožnosť a nezameniteľnosť, pokiaľ ide o konanie a jeho následok, vrátane príčinnej súvislosti a o osoby, ktoré ho mali spáchať. Neuvedenie obžalovaného R. L. vo veci odsúdeného R. R. BB-3T 19/2014 len iniciálami s dovetkom, že ide o osobu stíhanú v inej veci podľa názoru sťažnostného senátu žiadnym spôsobom neprejudikuje vinu obžalovaného R. L. (podobne tomu tak nie je ani v prípade konštatovania dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu pri rozhodovaní o väzbe) , pričom porušenie prezumpcie neviny sa evidentne nemôže dotýkať tých skutkov, ktoré nie sú predmetom odsudzujúceho rozsudku vo vzťahu k odsúdenému R. a naopak sú predmetom obžaloby u obžalovaného R. L.. Na záver najvyšší súd pripomína, že k rozhodnutiu o vine konkrétneho obžalovaného môže dôjsť len po zachovaní zákonom predpísaného procesného postupu, t. j. po vykonaní dokazovania na hlavnom pojednávaní a nie inak, teda v inom konaní, ktoré sa viedlo výlučne len proti bývalému spoluobvinenému, ktorého vec bola po vylúčení zo spoločného konania, skončená tzv. odklonom (schválením dohody o vine a treste) bez vykonania riadneho kontradiktórneho konania na hlavnom pojednávaní.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti napadnuté uznesenie Špecializovaného trestného súdu, opierajúce sa aj o citované rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (R 30/1998) je vecne správne, a preto najvyšší súd ako súd sťažnostný sťažnosť obžalovaného R. L. podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. zamietol ako nedôvodnú.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustná sťažnosť.

V Bratislave 12. januára 2016

JUDr. Peter K r a j č o v i č , v. r. predseda senátu Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Sylvia Machalová