I. ÚS 13/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 13/1997

Ústavný súd, dátum 19.02.1997, sp.zn. I. ÚS 13/1997

I. ÚS 13/1997 19.2.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/4e8b69c9-f859-46d0-a538-c02291046d41/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2013_97.pdf I. ÚS 13/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús t a vného súdu Slovenskej republ i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 19. februára 1997 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť Poľnohospodárskeho družstva Horná Nitra, so sídlom Nedožery-Brezany, zastúpeného JUDr. Jozefom Hurtišom, komerčným právnikom, Prievidza, Moyzesova 8, vo veci porušenia ústavných práv upravených v čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 18 Co 3620/96 a takto

rozhodol:

Ústavnú sťažnosť Poľnohospodárskeho družstva Horná Nitra, so sídlom Nedožery - Brezany o d m i e t a pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

Odôvodnenie:

Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra, so sídlom Nedožery - Brezany, zastúpené JUDr. Jozefom Hurtišom, komerčným právnikom, Prievidza, Moyzesova 8, návrhom na konanie o ústavnej sťažnosti z 28. januára 1997 proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 18 Co 3620/96 z 30. októbra 1996 pre porušenie ústavných práv uvedených v čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky navrhlo, aby ústavný súd vyhovel ústavnej sťažnosti a v náleze vyslovil, že "v danej veci boli porušené čl. 2 ods. Svoj návrh odôvodnil tým, že prvostupňový súd vo svojom konaní nedostatočne zistil skutočný stav veci, keď nepripustil dokazovanie vypočutím ani jedného svedka, ktorých navrhovali sporové strany a tým nesprávne rozhodol vo veci. Jeho rozhodnutie sa opiera len o vyjadrenie navrhovateľov a o odôvodnenie uznesenia policajného orgánu č. ČTS:PZ-161/95 z 9. novembra 1995, ktorým bola vec odložená. Ďalej uviedol, že na jeho hospodárskom dvore mal navrhovateľ (navrhovateľ 1. , 2. , proti odporcovi Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra, so sídlom Nedožery - Brezany o vydanie veci) v podnájme maštaľné priestory. Nestaral sa však o zvieratá v nich umiestnené, ktoré spôsobovali poľnohospodárskemu družstvu škody, ohrozovali zdravie jeho pracovníkov a zvierat a preto ich družstvo muselo aj izolovať.

Proti rozsudku prvostupňového súdu, ktorým bolo poľnohospodárske družstvo ako odporca zaviazané vydať navrhovateľom v 1. a 2. rade tri dostihové kone s 15 mesačným žriebäťom a nahradiť trovy konania a právneho zastúpenia, podal odporca odvolanie 21. mája 1996.

Navrhovatelia zobrali svoj návrh späť svojím podaním z 23. októbra 1996, lebo odporca po podaní odvolania dobrovoľne vydal zadržiavané kone. Žiadali priznať len trovy konania.

S takýmto postupom nesúhlasil odporca, a to z dôvodu, že by sa nemohol domáhať ďalších konkrétnych nárokov, ktoré mu vznikli titulom uplatneného zádržného práva. Preto žiadal zrušiť rozsudok okresného súdu a vec mu vrátiť na ďalšie konanie a zistenie, či návrh bol podaný dôvodne, alebo nie a aby boli zistené skutočnosti ohľadom zadržaných koní.

Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením 18 Co 3620/96 z 30. októbra 1996 pripustil späťvzatie návrhu, rozsudok Okresného súdu v Prievidzi zrušil a konanie zastavil. Odporcu zaviazal zaplatiť navrhovateľom trovy konania v určenej výške 12 927,- Sk. Podľa sťažovateľa boli tak v prvostupňovom, ako i v odvolacom konaní porušené ustanovenia § 6 ods. 2 (nečlení sa na odseky) , § 9 (má ods. 1 - 4 a týka sa príslušnosti) , § 97 ods. 1, § 153 ods. 1, § 146 ods. 2 druhá veta Občianskeho súdneho poriadku a § 151 s a § 417 Občianskeho zákonníka. Preto navrhol, aby ústavný súd vyhovel jeho ústavnej sťažnosti a rozhodol podľa jeho návrhu. Neuviedol však, akým konaním došlo k porušeniu čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako tvrdil v návrhu na rozhodnutie.

Podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach proti právoplatným rozhodnutiam ústredných orgánov štátnej správy, miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými boli porušené základné práva a slobody občanov, ak o ochrane týchto práv nerozhoduje iný súd.

Sústavu všeobecných súdov Slovenskej republiky tvoria nezávislé a nestranné súdy, ktorých úlohou je ochrana zákonnosti. Do konania pred nimi pri ochrane zákonnosti Ústavný súd Slovenskej republiky nemôže zasahovať, ak nie sú namietané a zistené okolnosti preukazujúce porušenie ústavnosti.

Krajský súd v Banskej Bystrici, proti ktorému smeruje ústavná sťažnosť navrhovateľa ako proti "orgánu štátnej správy" (bod 2. Návrhu) , nepochybne nie je, a ani nikdy nebol ústredným orgánom štátnej správy podľa zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ani miestnym orgánom štátnej správy podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ústavná sťažnosť môže byť podaná iba proti právoplatným rozhodnutiam orgánov uvedených v čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky/.

Podstatnou náležitosťou ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky a § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z.., ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon, je označenie orgánu štátnej správy, o právoplatnom rozhodnutí ktorého by bol ústavný súd oprávnený konať. Neexistencia tejto náležitosti je však dôvodom na jej odmietnutie už pri jej predbežnom prerokovaní. V danom prípade neexistenciu uvedenej náležitosti ústavnej sťažnosti nemožno napraviť ani prípadnou výzvou ústavného súdu.

Vzhľadom na uvedené Ústavný súd Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 19. februára 1997

Za správnosť opísaného JUDr. Tibor Šafárik

textu: mbová predseda senátu