I. ÚS 2/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 2/1997

Ústavný súd, dátum 09.01.1997, sp.zn. I. ÚS 2/1997

I. ÚS 2/1997 9.1.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/b04457e2-3645-4ded-8e5e-f7e97556c96f/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%202_97.pdf I. ÚS 2/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús t a vného súdu Slovenskej r epubl i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 9. januára 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom vo veci porušenia základného práva upraveného v čl. 20 o d s . 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom všeobecných súdov a takto

r o z h o d o l:

Podnet o d m i e t a pre nepríslušnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky na prerokovanie veci.

O d ô v o d n e n i e :

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd” ) bol 5. decembra 1996 doručený podnet, v ktorom navrhovateľ žiadal, aby začal konanie v mojej veci". Navrhovateľ ďalej uviedol, že v roku 1991 "dražbou zakúpil výrobný objekt" (na výrobu nápolitanov) v Stupave. Po rekonštrukcii objektu mu bol znemožnený prístup do tohto objektu reštituentom , ktorý nadobudol 5/8 reštituovaných pozemkov a privlastnil si aj ďalšie 3/8 týchto pozemkov, ktoré vlastnícky patria Slovenskej republike. Ako uviedol nebol úspešný ani v súdnom konaní, pretože Okresný súd Bratislava - vidiek uznesením 9 C 68/94-42 konanie o umožnenie práva prechodu najprv prerušil 13. mája 1995 až do právoplatného skončenia veci sp. z n . 8 C 175/93 o určenie vlastníckeho práva proti k dotknutým nehnuteľnostiam (pozemky parc . č. a k. ú. a uznesením 9 C 68/94 z 28. júna 1996 jeho návrh zamietol. Krajský súd v Bratislave uznesením 13 Co 154/96 toto rozhodnutie potvrdil. Navrhovateľ okrem toho neuspel ani na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, ani na Generálnej prokuratúre a Úrade vlády Slovenskej republiky, na ktoré sa obrátil so žiadosťami o riešenie vzniknutej situácie. Preto žiadal, aby ústavný súd rozhodol, že "dražobný odpredaj uvedeného objektu bol prehlásený za neprávoplatný právny úkon" a aby mu bola spôsobená škoda štátom v plnom rozsahu uhradená, lebo mu bol odpredaný objekt, ktorý 5 rokov nepoužíval na účel, pre ktorý ho hodlal využiť.

Podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky môže ústavný súd začať konanie aj na podnet právnických alebo fyzických osôb, ak namietajú porušenie svojich práv.

Zo spisových podkladov predložených spolu s podnetom vyplýva, že v danom prípade sa môže navrhovateľ domáhať ochrany svojho práva u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd (§ 4 Občianskeho zákonníka) . Ústavný súd nemá príslušnosť zasahovať do konania a rozhodovania všeobecných súdov pri ochrane zákonnosti, pretože by tým narušil princíp nezávislosti sudcov pri rozhodovaní (čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) . Prípadné porušenie zákonnosti všeobecnými súdmi nezakladá rozhodovaciu právomoc ústavného súdu podľa č l . 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky vo vzťahu ku konaniu a rozhodovaniu všeobecných súdov.

Vzhľadom na uvedené rozhodol ústavný súd podľa S 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať. opravný prostriedok.

V Košiciach 9. januára 1997

Za správnosť opísaného Tibor Šafárik textu: embová predseda senátu