I. ÚS 33/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 33/1997

Ústavný súd, dátum 28.05.1997, sp.zn. I. ÚS 33/1997

I. ÚS 33/1997 28.5.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/1a45fde5-1cc4-4232-88f3-5cc77aa8d2ca/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2033_97.pdf I. ÚS 33/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú s t a v n é h o súdu Slovenskej r e p u b l i k y

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí konanom 28. mája 1997 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , bytom zastúpeného advokátom JUDr. Ľubomírom Mü llerom, Bryksova 939/37, Praha 9, Česká republika, vo veci porušenia jeho základných práv podľa čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 1, čl. 25 ods. 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutiami Okresnej vojenskej správy v Bardejove a Krajského súdu v Prešove a takto

rozhodol:

Ústavnú sťažnosť o d m i e t a pre nepríslušnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky na prerokovanie veci.

Odôvodnenie:

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) dostal 17. apríla 1997 podanie , bytom zastúpeného advokátom JUDr. Lubomírom Mü llerom, Bryksova 939/37, Praha 9, Česká republika, označené ako: Ústavní stížnost pro porušení základního práva zaručeného článkem 12 odstavcem 1, článkem 13 odstavcem 1, článkem 25 odstavcem 2 a článkem 46 odstavcem 1 Ústavy Slovenské republiky . Ako správny orgán , proti rozhodnutiu ktorého bola ústavná sťažnosť podaná, sťažovateľ označil aj Okresnú vojenskú správu v Bardejove. Rozhodnutie, proti ktorému podal ústavnú sťažnosť, bolo označené Vrátenie prehlásenia o odopretí vojenskej služby č. 4/26-17 zo dňa 19. augusta 1996 , vydané Okresnou vojenskou správou v Bardejove. Z dôvodov v ústavnej sťažnosti uvedených, sťažovateľ požiadal ústavný súd, aby vyniesol nález, ktorým sa: Sdělení Okresní vojenské správy v Bardejove č. j. 4/26-17 ze dne 19. 8. 1996 zrušuje. Zrušují se všechna další pravomocná rozhodnutí, která na toto sdělení navazují, zejména usnesení Krajského soudu v Prešově sp. zn. 4 Co 42/1997 ze dne 1. 4. 1997. Usnesením Krajského soudu v Prešově sp. zn. 4 Co 42/1997 ze dne 1. 4. 1997 bylo porušeno právo stěžovatele na soudní ochranu podie čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenské republiky. Byl zjištěn nesoulad vratnosti lhut v ustanovení 2 odst. 2 a jejich navratnosti v § 3 odst. 2 zákona č. 207/1995 Sb. s ustanoveními čl. 12 odst. 1, čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 Ústavy Slovenské republiky .

Príslušnosť ústavného súdu konať o ústavných sťažnostiach upravuje čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky a samotné konanie o nich upravujú ustanovenia § 49 až 58 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. Prijatie ústavnej sťažnosti na ďalšie konanie pred ústavným súdom predpokladá splnenie viacerých kogentne a kumulatívnym spôsobom ustanovených podmienok a nesplnenie niektorej z nich má za následok jej odmietnutie ústavným súdom. V konaní o ústavnej sťažnosti ústavný súd rozhoduje, či právoplatnými rozhodnutiami ústredného orgánu štátnej správy, miestneho orgánu štátnej správy alebo orgánu územnej samosprávy nedošlo k porušeniu základného práva alebo slobody sťažovateľa, t. j. fyzickej alebo právnickej osoby. K takémuto konaniu je ústavný súd oprávnený len vtedy, ak označenému základného právu alebo slobode neposkytuje ochranu iný súd.

Jednou zo zákonom predpísaných náležitostí konania ústavného súdu o ústavnej sťažnosti je, že musí smerovať proti právoplatnému rozhodnutiu niektorého z orgánov, uvedených v čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. buď proti právoplatnému rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy, miestneho orgánu štátnej správy alebo orgánu územnej samosprávy.

Ústavný súd predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť a skúmal, či ním označené štátne orgány možno považovať za orgány štátnej správy Slovenskej republiky, ako aj to, či možno ich rozhodnutia považovať za právoplatné rozhodnutia orgánov štátnej správy, na konanie a rozhodovanie o ktorých je ústavný súd oprávnený podľa čl. 127 ústavy.

Za orgán štátnej správy Slovenskej republiky sťažovateľ označil Okresnú vojenskú správu v Bardejove a jej právoplatné rozhodnutie Vrátenie prehlásenia o odopretí vojenskej služby č. 4/26-17 zo dňa 19. augusta 1996 . Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s účinnosťou od 4. júla 1996) vojenské správy nepatria do sústavy orgánov miestnej štátnej správy Slovenskej republiky. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky (úplné znenie č. 25/1996 Z. z.) , vojenské správy označuje ako organizačné zložky Armády Slovenskej republiky (§ 1 ods. 5, resp. § 2b ods. 2 citovaného zákona) . Uvedená odlišnosť výslovne vyplýva aj z ustanovenia § 76 branného zákona (úplné znenie č. 331/1992 Zb.) , podľa ktorého sa rozlišuje medzi kompetenciami: okresných a im na roveň postavených vojenských správ a príslušných územných orgánov štátnej správy . Keďže vojenské správy nepatria medzi orgány štátnej správy Slovenskej republiky, ústavný súd nie je príslušný, aby v konaní o ústavnej sťažnosti rozhodoval o ich rozhodnutiach.

Sťažovateľ v petite svojej ústavnej sťažnosti žiadal ďalej zrušiť uznesenie Krajského súdu v Prešove sp. zn. 4 Co 42/1997 z 1. apríla 1997. Ústavný súd pri predbežnom prerokovaní ústavnej sťažnosti zistil, že ani všeobecné súdy nie sú orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky, ako to vyplýva zo zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v znení neskorších predpisov a tiež zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy. Tým je zároveň vylúčené, aby rozhodoval o ich rozhodnutiach (uzneseniach) v konaní o ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 ústavy.

Sťažovateľ v ústavnej sťažnosti neoznačil také štátne orgány Slovenskej republiky, právoplatné rozhodnutia ktorých je ústavný súd oprávnený preskúmavať podľa čl. 127 ústavy. Ústavný súd preto rozhodol o jej odmietnutí pre nepríslušnosť na prerokovanie veci podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 28. mája 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Richard R a p a n t Oľga predseda se