I. ÚS 37/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 37/1997

Ústavný súd, dátum 24.06.1997, sp.zn. I. ÚS 37/1997

I. ÚS 37/1997 24.6.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/d3bea1fe-00bb-4c91-b0f4-bd2cb5702d01/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2037_97.pdf I. ÚS 37/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús tavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 24. júna 1997 predbežne prerokoval podnet GAMI, s.r.o. so sídlom v Lehote pod Vtáčnikom. Nám. SNP 36/7. podaný . riaditeľkou spoločnosti v.z. konateľa vo veci porušenia čl. 48 o d s . 2 Ústavy Slovenskej republiky konaním Okresného súdu v Prievidzi a Krajského súdu v Banskej Bystric i vo veciach sp. zn. 14 Nc 796/96 a 14 Nc 795/96 a ďalej sp. zn. 9 C 58/95 a 9 C 59/95. a takto

r o z h o d o l :

Podnet GAMI, s. r. o. na začatie konania o d m i e t a ako zjavne neopodstatnený.

O d ô v o d n e n i e :

Podaním z 28. februára 1997 obrátila sa riaditeľka GAMI. s.r.o so sídlom v Lehote pod Vtáčnikom na Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len "ústavný súd") "s prosbou o riešenie právneho pr ob l é m u " . lebo na Okresnom súde v Prievidzi a Krajskom súde v Banskej Bystrici sa. podľa nej, nemohla dovolať, pravdy. Podanie označila ako "sťažnosť" proti "rozhodnutiu č. 14 NC 796/96 a rozhodnutiu č. 14 NC 795/96 Krajského súdu v Bystrici a rozsudku č. 9 C 58/95-4 a rozsudku č. 9 C 59/95-38 Okresného súdu v Prievidzi". Žiadala prešetriť sťažnosť a bola presvedčená o tom. že po jej prešetrení a objektívnom zhodnotení "sa spor rozhodne v náš prospech...".

Predmetom sporu pred všeobecnými súdmi, proti ktorým smerovala " sť a ž n o s ť " , bol spor o okamžité zrušenie pracovného pomeru podľa S 53 Zákonníka práce a pracovného poriadku firmy GAMI, s.r.o. Na ústavný súd sa riaditeľka firmy a súčasne konateľka spoločnosti obrátila preto, lebo nesúhlasila s rozhodnutiami Krajského súdu v Banskej Bystrici a Okresného súdu v Prievidzi, a ďalej preto, lebo bola tej mienky, že "je úplne zbytočné sa na nich obracať." . Pritom poukázala najmä na to, že "mňa, ako hlavnú svedkyňu pri rozsudku č. 9 C 58/95-41 nezavolala predsedníčka senátu na vypočutie, hoci som bola hlavná svedkyňa a na pojednávanie predvolaná, lebo si to pán obhajca neprial".

Vzťah ústavného súdu a všeobecných súdov ako orgánov súdnej moci upravuje Ústava Slovenskej republiky (ďalej len "ústava") . Ústavný súd a všeobecné súdy tvoria dva samostatné, navzájom jeden od druhého nezávislé, procesné uzavreté systémy výkonu súdnictva, a každý z nich má osobitne ústavou a zákonom upravené p r á v o m o c i .

Všeobecné súdy rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach a preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov (čl. 142 o d s . 1 ústavy) .

V občianskom súdnom konaní všeobecné súdy prejednávajú a rozhodujú veci občianskoprávne, pracovné, rodinné, družstevné, ako aj veci vyplývajúce z obchodných vzťahov (vrátane podnikateľských a hospodárskych vzťahov) , pokiaľ tieto, podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú iné orgány (§ 7 ods . 1 0 .s .p .) .

Súdiac podľa obsahu podania, bolo možné podanie GAMI, s.r.o. považovať len za podnet na začatie konania v zmysle č l . 130 ods. 3 ústavy, pretože v ňom bol namietaný postup týchto súdov v konaní pred nimi.

Ústavný súd môže začať konanie aj na podnet fyzických a právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich ústavných práv. Podnet teda môže smerovať aj proti postupu a rozhodnutiu všeobecných súdov, ak účastník konania namieta porušenie svojho ústavou upraveného konkrétneho základného (ústavného) práva alebo slobody, a to v postupe alebo rozhodnutí všeobecného súdu. Navrhovateľka výslovne neoznačila, ktoré jej právo bolo porušené, opisne uviedla, že to bolo jej právo "ako hlavnej svedkyne" v spornej veci. Na druhej strane však uviedla, že vykonáva funkciu riaditeľky a súčasne konateľky. Podľa Občianskeho súdneho poriadku svedkom môže byt iba fyzická osoba, ktorá nie je účastníkom konania. Z podnetu však vyplýva, že v GAMI, s.r.o. bola jej štatutárnou zástupkyňou, súčasne konateľkou spoločnosti; pričom táto spoločnosť v namietanom súdnom konaní mala postavenie účastníka konania. Preto pisateľka podnetu bola ex lege vylúčená z postavenia s v e d k y n e . Pisateľka podnetu sa preto bezdôvodne domnievala, že jej nebola daná možnosť, vyjadriť sa ku všetkým vykonaným dôkazom "ako hlavnej svedkyni"; toto právo patrí účastníkom konania a nie svedkovi v konkrétnom konaní. V konaní č. 9 C 59/95 bola vypočutá zrejme ako informovaná zástupkyňa spoločnosti a nie ako s v e d k y ň a .

Za tohto stavu nie je splnená esenciálna podmienka pre začatie konania pred ústavným súdom, t.j. nie je označené také konanie všeobecného súdu, ktoré by naznačovalo, že došlo k porušeniu ústavného práva vyjadreného v niektorom z ústavnoprocesných princípov v konaní pred všeobecnými súdmi (druhá hlava, siedmy oddiel ústavy) . Samotný neúspech v konaní pred všeobecnými súdmi vo veci samej, podľa mienky navrhovateľky spôsobenej nenáležite (nedostatočne) zisteným skutkovým stavom veci, nemožno považovať za porušenie ústavou zaručených práv. Ústavný súd nie je oprávnený konať a rozhodovať o pracovnoprávnom spore, a to bez ohľadu na ďalšiu námietku navrhovateľky, že so zreteľom na všetky okolnosti prípadu by bolo zbytočné sa na príslušné všeobecné súdy obracať.

Ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti, v rozhodovacej právomoci nemôže nahradzovať všeobecné súdy v rozsahu ich právomoci upravenej ústavou a zákonom. Ústavný súd nie je alternatívnou, ale ani mimoriadnou opravnou inštitúciou vo veciach patriacich do právomoci všeobecných súdov, ktorých sústavu završuje Najvyšší súd Slovenskej republiky, pričom z obsahu podania nevyplýva, prečo sa pisateľ podnetu neobrátil po rozhodnutí súdu 1. stupňa vo veci samej na odvolací súd, ak s jeho rozhodnutím prejavil nespokojnosť..

Z uvedených dôvodov rozhodol ústavný súd podľa § 25 o d s . 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný p r o s t r i e d o k .

V Košiciach 24. júna 1997

Za správnosť opísaného textu JUDr. Richard Rapant Angela Bandréová pre dseda senátu