I. ÚS 44/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 44/1997

Ústavný súd, dátum 08.07.1997, sp.zn. I. ÚS 44/1997

I. ÚS 44/1997 8.7.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/c891b502-fe35-4331-8c8f-5d9d27fa3bb7/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2044_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 8. júla 1997 predbežne prerokoval podnet , t. č. Nápravnovýchovný ústav, , vo veci porušenia základných práv podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky označeným postupom všeobecných súdov v trestnom konaní a takto

rozhodol:

Podnet odmieta ako zjavne neopodstatnený.

Odôvodnenie:

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) dostal 15. mája 1997 podanie , t. č. Nápravnovýchovný ústav, označené ako: Sťažnosť podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky .

Pri jeho predbežnom prerokovaní však ústavný súd zistil, že podanie navrhovateľa je obsahovo a vecne totožné s tým, o ktorom ústavný súd 9. januára 1997 už rozhodol uznesením o jeho odmietnutí z dôvodu svojej nepříslušnosti na prerokovanie veci (I. ÚS 1/97) . Nové podanie navrhovateľa z 12. mája 1997 neobsahovalo žiadne nové právne a ani faktické skutočnosti odlišné od tých, uvedených v jeho predošlom podnete zo 14. novembra 1996. Neskorší podnet (návrh) však nemožno považovať za opodstatnený, pokiaľ obsahuje len tie právne alebo faktické skutočnosti, ktoré ústavný súd už predtým viedli k odmietnutiu obsahovo a vecne totožného skoršieho podnetu (návrhu) toho istého navrhovateľa pre niektorý z dôvodov uvedených v § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z.

Z uvedeného dôvodu bol preto podnet na predbežnom prerokovaní odmietnutý ako zjavne neopodstatnený podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 8. júla 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Richard R a p a n t Oľga predseda senátu