I. ÚS 45/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 45/1997

Ústavný súd, dátum 08.07.1997, sp.zn. I. ÚS 45/1997

I. ÚS 45/1997 8.7.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/70faf7cc-3d89-46e5-809b-2526faa3810d/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20zastaven%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2045_97.pdf I. ÚS 45/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 8. júla 1997 preskúmal podmienky konania o ústavnej sťažnosti , bytom v proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne - Ústredie v Bratislave č. 205 424 7220 z 22. februára 1996, vo veci porušenia jej základného práva podľa čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky na primerané hmotné zabezpečenie pri strate živiteľa, a takto

rozhodol:

Konanie o ústavnej sťažnosti sa zastavuje.

Odôvodnenie:

Podaním z 5. mája 1997, ktoré Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) podľa jeho obsahu posúdil ako ústavnú sťažnosť, domáhala sa sťažovateľka preskúmania rozhodnutia Sociálnej poisťovne - Ústredie v Bratislave č. 205 424 7220 z 22. februára 1996. Týmto rozhodnutím bola zamietnutá jej žiadosť o úpravu vdovského dôchodku s poukazom § 162a ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení . Žiadala, aby ústavný súd prijal jej návrh a vyslovil nález pre porušenie ľudských práv v konaní pred štátnym orgánom a cit. rozhodnutie zrušil . Listom z 2. júna 1997 poučil ústavný súd sťažovateľku, že ústavný súd nie je oprávnený rozhodovať o ochrane základných práv vtedy, ak občanovi túto ochranu poskytujú všeobecné súdy a ďalej žiadal doplniť návrh (ústavnú sťažnosť) uvedením konkrétneho základného práva alebo slobody upraveného Ústavou Slovenskej republiky a ňou namietaného. Žiadal tiež, aby sa vyjadrila k tomu, či podľa poučenia, ktoré predmetné rozhodnutie Sociálnej poisťovne - Ústredie v Bratislave obsahovalo, požiadala príslušný krajský súd o preskúmanie jeho zákonnosti, a to aj z hľadiska ochrany základných práv a slobôd občana, prípadne, prečo tak neurobila.

Ústavný súd súčasne s výzvou na doplnenie podania na začatie konania pred ústavným súdom vyzval sťažovateľku, aby sa v lehote 15 dní vyjadrila, či so zreteľom na poskytnuté poučenie aj naďalej trvá na svojej sťažnosti.

Podaním zo 17. júna 1997 sa sťažovateľka vyjadrila v tom zmysle, že k porušeniu zákona č. 101/1964 Zb. a vykonávacích predpisov došlo zo strany nositeľa sociálneho zabezpečenia tým, že v prípade priznania starobného dôchodku manželovi nesprávne a v rozpore s pracovným právom postupoval pri zápočte doby zamestnanosti počas práceneschopnosti , že návrh na preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne - Ústredie v Bratislave z 22. februára 1996 nepodala preto, lebo v r. 1995 pri zvýšení dôchodkov pre súbeh dôchodkov nemohla získať vyššie plnenie, než bola najvyššia spoločná výmera dvoch dôchodkov, na ktoré mala nárok. Napokon uviedla, že na podanej sťažnosti netrvá, lebo je prinútená netrvať na svojom návrhu z dôvodu, že musí byť zastúpená advokátom, čo považuje ako rozpor s deklarovanou demokraciou a Ústavou SR.

Nad rámec uvedeného ústavný súd konštatuje, že v budúcnosti môže pokračovať konanie o prijatej časti podnetu navrhovateľky, ak odstráni procesnú prekážku, ktorá viedla k jeho zastaveniu týmto rozhodnutím, t.j. ustanoví si právneho zástupcu v konaní pred ústavným súdom. Právo na poskytnutie právnej pomoci za zníženú odmenu alebo bezplatne majú podľa § 19 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii občania, u ktorých je to odôvodnené ich majetkovými pomermi.

So zreteľom na uvedené, ústavný súd posúdil jej konanie ako prejav smerujúci k späťvzatiu ústavnej sťažnosti, a preto konanie podľa § 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. zastavil. Pri rozhodovaní o zastavení konania ústavný súd nezistil dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré by odôvodňovali jeho rozhodnutie o neprípustnosti späťvzatia ústavnej sťažnosti..

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 8. júla 1997

Za správnosť opísaného textu JUDr. Richard Rapant Angela Bandréová predseda senátu