I. ÚS 47/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 47/1997

Ústavný súd, dátum 17.07.1997, sp.zn. I. ÚS 47/1997

I. ÚS 47/1997 17.7.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/fbc8216d-948e-48a7-89ac-d7fcb7467b42/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2047_97.pdf I. ÚS 47/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

r

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 17. júla 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom vo veci porušenia ústavného práva zúčastniť sa na referende a takto

rozhodol:

Podnet odmieta, pretože nemá zákonom predpísané náležitosti.

Odôvodnenie:

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) dostal 30. mája 1997 podanie označené ako: Návrh na konanie . Vychádzajúc z jeho obsahu ústavný súd ho posúdil ako podnet podľa čl. 130 ods. 3 ústavy, ktorým navrhovateľ namietal odopretie práva občana hlasovať v referende . Vzhľadom na to, že podnet nespĺňal zákonom predpísané náležitosti (§ 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov) , ústavný súd 30. júna 1997 navrhovateľa vyzval na jeho doplnenie v určenej lehote. Navrhovateľ však v tejto lehote podnet nedoplnil a ani nepožiadal o predĺženie lehoty. Keďže navrhovateľ podnet nedoplnil o zákonom predpísané náležitosti a keďže ich splnenie je zákonnou podmienkou prijatia každého podnetu na konanie, ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z. z. preto rozhodol o jeho odmietnutí. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 17. júla 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Richard R a p a n t Oľga predseda senátu

2