I. ÚS 49/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 49/1997

Ústavný súd, dátum 23.07.1997, sp.zn. I. ÚS 49/1997

I. ÚS 49/1997 23.7.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/a067ba99-4664-4e8b-9fc2-21909c3eee16/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2049_97.pdf I. ÚS 49/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 23. júla 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom zastúpeného JUDr. Jozefom Gajdošom, komerčným právnikom v Nitre, ul. Fr. Mojtu č. 8 proti Sociálnej poisťovni - Ústredie v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8 o porušenie základného ľudského práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a takto

rozhodol:

Podnet odmieta pre nedostatok zákonom predpísaných náležitostí.

Odôvodnenie:

Podnetom z 24. februára 1997 sa navrhovateľ prostredníctvom svojho zástupcu domáhal začatia konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) vo veci porušenia jeho základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe podľa čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava ) . Namietal, že nezaradenie do I. pracovnej kategórie a vyplácanie dôchodku v tejto kategórii bývalým Úradom dôchodkového zabezpečenia v Bratislave (teraz Sociálna poisťovňa, a.s. - Ústredie v Bratislave) porušil úrad základné právo pisateľa podnetu na primerané hmotné zabezpečenie v starobe v zmysle čl. 39 ods. 1 ústavy.

Keďže podnet neobsahoval zákonom požadované náležitosti (§ 20 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z.) bol pisateľ podnetu vyzvaný na doplnenie a spresnenie obsahu podnetu s tým, že ak v určenej lehote nedostatky podnetu nebudú odstránené v lehote 15 dní od doručenia výzvy súdu, môže súd podnet podľa § 25 ods. 2 citovaných zákonov odmietnuť.

Výzva bola doručená právnemu zástupcovi 16. júna 1997, ale k odstráneniu vád podnetu nedošlo ani v predĺženej lehote, o ktorú sám zástupca požiadal a ústavný súd mu vyhovel.

K odstráneniu nedostatkov podnetu v zmysle výzvy ústavného súdu nedošlo ani do samotného rozhodnutia ústavného súdu, a preto so zreteľom na uvedené rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 2 citovaného zákona tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok

V Košiciach 23. júla 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Richard R a p a n t predseda senát I. ÚS 49/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Úst avn ého súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 23. júla 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom zastúpeného JUDr. Jozefom Gajdošom, komerčným právnikom v Nitre, ul. Fr. Mojtu č. 8 proti Sociálnej poisťovni - Ústredie v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8 o porušenie základného ľudského práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a takto

rozhodol:

Podnet odmieta pre nedostatok zákonom predpísaných náležitostí.

Odôvodnenie :

Podnetom z 24. februára 1997 sa navrhovateľ prostredníctvom svojho zástupcu domáhal začatia konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) vo veci porušenia jeho základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe podľa čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava ) . -2 -

Namietal, že nezaradenie do I. pracovnej kategórie a vyplácanie dôchodku v tejto kategórii bývalým Úradom dôchodkového zabezpečenia v Bratislave (teraz Sociálna poisťovňa, a.s. - Ústredie v Bratislave) porušil úrad základné právo pisateľa podnetu na primerané hmotné zabezpečenie v starobe v zmysle čl. 39 ods. 1 ústavy.

Keďže podnet neobsahoval zákonom požadované náležitosti ( § 2 0 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z.) bol pisateľ podnetu vyzvaný na doplnenie a spresnenie obsahu podnetu s tým, že ak v určenej lehote nedostatky podnetu nebudú odstránené v lehote 15 dní od doručenia výzvy súdu, môže súd podnet podľa § 25 ods. 2 citovaných zákonov odmietnuť.

Výzva bola doručená právnemu zástupcovi 16. júna 1997, ale k odstráneniu vád podnetu nedošlo ani v predĺženej lehote, o ktorú sám zástupca požiadal a ústavný súd mu vyhovel.

K odstráneniu nedostatkov podnetu v zmysle výzvy ústavného súdu nedošlo ani do samotného rozhodnutia ústavného súdu, a preto so zreteľom na uvedené rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 2 citovaného zákona tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok

V Košiciach 23. júla 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Richard R a p Olejárová j predseda senátu