I. ÚS 6/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 6/1997

Ústavný súd, dátum 23.01.1997, sp.zn. I. ÚS 6/1997

I. ÚS 6/1997 23.1.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/6ced0682-5d81-44b7-ba72-5b8a73036096/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%206_97.pdf I. Ú S 6 / 9 7

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej rep ub lik y

Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y v K o š i c i a c h n a n e v e r e j n o m z a s a d n u t í k o n a n o m 23. j a n u á r a 1 9 9 7 p r e d b e ž n e p r e r o k o v a l p o d n e t S a u b e r m a c h e r - P r i v a t d r u ž s t v a , B a n s k á B y s t r i c a , S k u t e c k é h o 30, z a s t ú p e n e j p r e d s e d o m a p o d p r e d s e d o m v o v e c i p o r u š e n i a z á k l a d n ý c h p r á v u p r a v e n ý c h č l. 2 ods. 3, č l. 16 o d s . 1, č l. 19 ods. 2, č l. 3 5 ods. 1 a č l . 4 6 ods. 1 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y p o s t u p m i a r o z h o d n u t i a m i N a j v y š š i e h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y v o d v o l a c í c h a d o v o l a c í c h k o n a n i a c h o u r č e n i e p l a t n o s t i h o s p o d á r s k e j z m l u v y a t a k t o

r o z h o d o l :

1. P o d n e t S a u b e r m a c h e r - P r i v a t d r u ž s t v a v č a s t i n a m i e t a j ú c e j p o r u š e n i e č l. 2 ods. 3, č l. 16 ods. 1, č l. 19 ods. 2 a č l . 4 6 ods. 1 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y o d m i e t a a k o z j a v n e n e o p o d s t a t n e n ý .

2. P o d n e t S a u b e r m a c h e r - P r i v a t d r u ž s t v a v č a s t i n a m i e t a j ú c e j p o r u š e n i e č l. 3 5 ods. 1 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y o d m i e t a p r e s v o j u n e p r í s l u š n o s ť n a p r e r o k o v a n i e veci.

O d ô v o d n e n i e :

Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y d o s t a l 27. n o v e m b r a 1 9 9 6 p o d a n i e p r á v n i c k e j o s o b y S a u b e r m a c h e r - P r i v a t d r u ž s t v a s o s í d l o m v B a n s k e j B y s t r i c i , S k u t e c k é h o 30, z a s t ú p e n e j j e h o p r e d s e d o m a p o d p r e d s e d o m M o z n a č e n é a k o : " P o d n e t p o d ľ a č l . 1 3 0 ods. 3 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y n a z a č a t i e k o n a n i a o p o d n e t e p r á v n i c k e j o s o b y .

Z d ô v o d o v v ň o m u v e d e n ý c h n a v r h o v a t e l i a ž i a d a l i , a b y p o j e h o p r i j a t í n a ď a l š i e k o n a n i e Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y p r i j a l u z n e s e n i e , k t o r ý m : " v y s l o v u j e , ž e r o z s u d k a m i a p o s t u p o m N a j v y š š i e h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y v B r a t i s l a v e v k o n a n i a c h v e d e n ý c h n a N a j v y š š o m s ú d e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y p o d sp. z n . 6 O b o 8 8/ 9 4 , 6 O b o 1 8 6 / 9 5 a v d o v o l a c í c h k o n a n i a c h N a j v y š š i e h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y v e d e n ý c h p o d sp. z n . 7 O b d o V. 2 3 / 9 4 , O b d o V. 2 4 / 9 6 d o š l o k p o r u š e n i u ú s t a v n ý c h p r á v p r e d k l a d a t e ľ a n a s ú k r o m n ú a u t o n ó m i u a s l o b o d u p o d n i k a n i a z a r u č e n ý c h v č l . 2 ods. 3, č l . 16 ods. 1, č l . 19 ods. 2, č l . 3 5 ods. 1 Ú s t a v y S R a p o r u š e n i a p r á v a n a s ú d n u o c h r a n u n a n e z á v i s l o m a n e s t r a n n o m s ú d e z a r u č e n é h o v č l . 4 6 ods. 1 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y " . P r e d m e t o m o d v o l a c í c h a d o v o l a c í c h k o n a n í n a v r h o v a t e ľ a p r e d N a j v y š š í m s ú d o m S l o v e n s k e j r e p u b l i k y b o l o u r č e n i e p l a t n o s t i h o s p o d á r s k e j z m l u v y č . 2 / 9 1 /S, k t o r ú 24. j ú n a 1991 u z a v r e l s o S t a v e b n ý m b y t o v ý m d r u ž s t v o m s o s í d l o m v B a n s k e j B y s t r i c i , K o z m o n a u t o v 1. V c i t o v a n ý c h o d v o l a c í c h a d o v o l a c í c h k o n a n i a c h n a j v y š š í s ú d n e v y h o v e l j e h o o d v o l a n i a m a d o v o l a n i a m , p r i č o m t a k ý t o p o s t u p a r o z s u d k y N a j v y š š i e h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y n a v r h o v a t e ľ o z n a č i l z a p o r u š e n i e s v o j i c h z á k l a d n ý c h p r á v a s l o b ô d .

Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y m ô ž e p o d ľ a č l . 1 3 0 ods. 3 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y z a č a ť k o n a n i e aj n a p o d n e t f y z i c k ý c h a l e b o p r á v n i c k ý c h o s ô b n a m i e t a j ú c i c h p o r u š e n i e s v o j i c h p rá v. Z k o n a n i a o p o d n e t o c h n i e je m o ž n é v y l ú č i ť ani p o s t u p a r o z h o d o v a n i e v š e o b e c n ý c h s ú d o v S l o v e n s k e j r e p u b l i k y , p o k i a ľ v i c h d ô s l e d k u d o š l o k p o r u š e n i u z á k l a d n é h o p r á v a a l e b o s l o b o d y f y z i c k e j a l e b o p r á v n i c k e j o s o b y a k o ú č a s t n í k a s ú d n e h o k o n a n i a (čl. 4 6 a ž 5 0 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ) a p o k i a ľ t o m u t o z á k l a d n é m u p r á v u a l e b o s l o b o d e n e p o s k y t u j e p r á v n y

2 p o r i a d o k S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ž i a d n u o c h r a n u v y u ž i t í m o p r a v n é h o p r o s t r i e d k u . P r i p r e d b e ž n o m p r e r o k o v a n í k a ž d é h o p o d n e t u Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y s k ú m a , č i s p ĺ ň a z á k o n o m p r e d p í s a n é n á l e ž i t o s t i u p r a v e n é v § 2 0 ods. 1 z á k o n a N á r o d n e j r a d y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y 5. 3 8 / 1 9 9 3 Z. z. o o r g a n i z á c i i Ú s t a v n é h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y , o k o n a n í p r e d n í m a o p o s t a v e n í j e h o s u d c o v v z n e n í z á k o n a č . 2 9 3 / 1 9 9 5 Z. z. a 5i n i e s ú d ô v o d y n a j e h o o d m i e t n u t i e p o d ľ a S 2 5 ods. 2 c i t o v a n é h o z á k o n a , m e d z i iným, či s a n e j e d n á o z j a v n e n e o p o d s t a t n e n ý p o d n e t . A k o Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y u ž v i a c k r á t u s t á l i l : " J e d n ý m z d ô v o d o v o d m i e t n u t i a p o d n e t u je j e h o z j a v n á n e o p o d s t a t n e n o s ť , k t o r ú m o ž n o v y s l o v i ť v p r í p a d e , a k Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y n e z i s t í p r i a m u p r í č i n n ú s ú v i s l o s ť m e d z i n a m i e t a n ý m p o s t u p o m o r g á n u š t á t u a z á k l a d n ý m p r á v o m a l e b o s l o b o d o u , p o r u š e n i e k t o r ý c h n a m i e t a l p i s a t e ľ p o d n e t u (I. Ú S 53/ 96 , I. Ú S 6 2/ 9 6 , I. Ú S 7 2/ 96 , I. Ú S 7 5 / 9 6 ) .

Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y p r e t o p r e s k ú m a l o p o d s t a t n e n o s ť p r e d l o ž e n é h o p o d n e t u v n a z n a č e n o m s me r e , t. j. e x i s t e n c i u p r i a m e j p r í č i n n e j s ú v i s l o s t i m e d z i o z n a č e n ý m i p o s t u p m i a r o z s u d k a m i N a j v y š š i e h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y a z á k l a d n ý m i p r á v a m i n a v r h o v a t e ľ a . Pri p r e d b e ž n o m p r e r o k o v a n í p o d n e t u z h ľ a d i s k a j e h o o p o d s t a t n e n o s t i Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y v š a k n e s k ú m a l , či o z n a č e n ý m p o s t u p o m n a j v y š š i e h o s ú d u aj s k u t o č n e d o š l o k p o r u š e n i u z á k l a d n é h o p r á v a n a v r h o v a t e ľ a n a ú s t a v n ý s ú d ( t o t o r o z h o d n u t i e m u p a t r í a ž p o p r i j a t í p o d n e t u na ď a l š i e k o n a n i e ) .

1. N a v r h o v a t e ľ n a m i e t a l , že o z n a č e n ý m i p o s t u p m i a r o z h o d n u t i a m i N a j v y š š i e h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y v k o n a n i a c h o u r č e n i e p l a t n o s t i h o s p o d á r s k e j z m l u v y d o š l o o. i. k p o r u š e n i u j e h o z á k l a d n ý c h p r á v u p r a v e n ý c h v č l . 2 ods. 3, čl. 16 ods. 1 a č l . 19 ods. 2 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y . Ú s t a v n ý s ú d p r e t o p r e s k ú m a l , či e x i s t u j e p r i a m a p r í č i n n á s ú v i s l o s ť m e d z i p o s t u p m i a r o z h o d n u t i a m i N a j v y š š i e h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y a t ý m i t o z á k l a d n ý m i p r á v a m i n a v r h o v a t e ľ a , a p o z i s t e n í , ž e t o m u t a k n i e je, h o v t e j t o č a s t i o d m i e t o l a k o

3 z j a v n e n e o p o d s t a t n e n ý . N a j v y š š í s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y p r e d o v š e t k ý m s v o j í m p o s t u p o m a r o z h o d n u t i a m i n e m o h o l v ô b e c p o r u š i ť p r á v o s ť a ž o v a t e ľ a k o n a ť , č o n i e je z á k o n o m z a k á z a n é a ani h o n e n ú t i l , a b y k o n a l n i e č o , č o m u z á k o n n e u k l a d á . K o n a n i e a r o z h o d n u t i a n a j v y š š i e h o s ú d u n i e s ú t o t i ž v ô b e c v p r í č i n n e j s ú v i s l o s t i s č l . 2 ods. 3 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y , k e ď ž e t e n t o v y k o n á v a l a k t a p l i k á c i e p l a t n é h o p r á v a ( p r o c e s n é h o a h m o t n o p r á v n e h o ) p r e p o t r e b y s ú d n e h o k o n a n i a o o d v o l a n i a c h , r es p. d o v o l a n i a c h n a v r h o v a t e ľ a .

N a v r h o v a t e ľ a k o p r á v n i c k á o s o b a n a m i e t a l aj p o r u š e n i e č l . 16 ods. 1 ú s t a v y , k t o r ý z a r u č u j e n e d o t k n u t e ľ n o s ť o s o b y a jej s ú k r o m i a . K e ď ž e č l . 16 ods. 1 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y z a r u č u j e n e d o t k n u t e ľ n o s ť o s o b y a jej s ú k r o m i a iba u f y z i c k ý c h o sôb, je v y l ú č e n é , a b y u v e d e n é p o s t u p y a r o z h o d n u t i a n a j v y š š i e h o s ú d u m o h l i b y ť v p r í č i n n e j s ú v i s l o s t i s č l . 16 ods. 1 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y v o v z ť a h u k p r á v n i c k e j oso be .

U v e d e n é k o n š t a t o v a n i e s a v p l n o m r o z s a h u v z ť a h u j e aj na n a m i e t a n é p o r u š e n i e č l . 19 ods. 2 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y , k t o r é z a r u č u j e k a ž d e j f y z i c k e j o s o b e o c h r a n u p r e d n e o p r á v n e n ý m z a s a h o v a n í m d o jej s ú k r o m n é h o a r o d i n n é h o ž i v o t a ( a b s e n c i a r o d i n n é h o a s ú k r o m n é h o ž i v o t a u p r á v n i c k e j o s o b y ) .

N a v r h o v a t e ľ ď a l e j u v i e d o l , ž e u v e d e n ý m i p o s t u p m i a r o z h o d n u t i a m i N a j v y š š i e h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y d o š l o aj k p o r u š e n i u j e h o p r á v a n a s ú d n u o c h r a n u p o d ľ a č l . 46 ods. 1 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y , k e ď ž e : " T e n t o ú s t a v n ý p r i n c í p s o z r e t e ľ o m n a n e d o k o n a l o s ť z á k o n n e j ú p r a v y (zák. č. 3 3 5 / 1 9 9 1 Z b . v z n e n í n e s k o r š í c h p r e d p i s o v a zák. č. 8 0 / 1 9 9 2 Z b . v z n e n í n e s k o r š í c h p r e d p i s o v ) n e b o l v p r í p a d e o d v o l a c í c h k o n a n í . . . a d o v o l a c í c h k o n a n í . . . v e d e n ý c h n a NS S R d o d r ž a n ý , n a o p a k d o š l o k j e h o h r u b é m u p o r u š e n i u . O m i m o r i a d n y c h o p r a v n ý c h p r o s t r i e d k o c h - o d o v o l a n i a c h r o z h o d o l t e n i s t ý súd, k t o r ý r o z h o d o v a l i o o d v o l a n í . T o v á ž n e n a r u š u j e ú s t a v n é p r á v o r e g l e m e n t o v a n é v č l . 4 6 o d s e k 1 ú s t a v y . M o ž n o v á ž n e p o c h y b o v a ť o n e s t r a n n o s t i súdu, a k t e n t o s ú d m á r o z h o d o v a ť o z á k o n n o s t i

4 v l a s t n é h o r o z h o d n u t i a . N a t o m t o z á v e r e n e m e n í n i č to, ž e v e c r o z h o d u j e i ný s en á t , v b o h a t š o m z l o ž e n í " .

V t e j t o č a s t i p o d n e t u n a v r h o v a t e ľ n a m i e t a l p o r u š e n i e s v o j h o z á k l a d n é h o p r á v a n a s ú d n u o c h r a n u p o d ľ a č l . 4 6 ods. 1 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y tým, ž e v d ô s l e d k u u p l a t n e n i a p l a t n e j p r á v n e j ú p r a v y o o d v o l a n i a c h a d o v o l a n i a c h (t. j. o r i a d n y c h a m i m o r i a d n y c h o p r a v n ý c h p r o s t r i e d k o c h ) r o z h o d u j e t e n i s t ý súd, č í m s a v á ž n e n a r u š u j e ú s t a v n é p r á v o r e g l e m e n t o v a n é v č l . 4 6 ods. 1 ú s t a v y " , t a k ž e v d ô s l e d k u u v e d e n é h o " m o ž n o v á ž n e p o c h y b o v a ť o n e s t a n n o s t i súdu, a k t e n t o s ú d m á r o z h o d o v a ť o z á k o n n o s t i v l a s t n é h o r o z h o d n u t i a " .

V u v e d e n e j č a s t i b ol p o d n e t o d m i e t n u t ý p r e j e h o z j a v n ú n e o p o d s t a t n e n o s ť , k e ď ž e s ť a ž o v a t e ľ n a m i e t a l p o r u š e n i e s v o j h o z á k l a d n é h o p r á v a p o s t u p o m a r o z h o d n u t í m o d v o l a c i e h o a d o v o l a c i e h o súdu, k t o r ý r e š p e k t o v a l p l a t n ú p r o c e s n o p r á v n u ú p r a v u k o n a n i a o o d v o l a n í a d o v o l a n í , a t e d a p o s t u p o v a l v s ú l a d e s č l . 2 ods. 2 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y . P o s t u p s ú d n e h o o r g á n u , k t o r ý k o n á v s ú l a d e s p r o c e s n o p r á v n y m i a h m o t n o p r á v n y m i p r e d p i s m i k o n a n i a v o b č i a n s k o p r á v n e j a l e b o t r e s t n o p r á v n e j vec i n i e je m o ž n é p o v a ž o v a ť z a p o r u š e n i e z á k l a d n é h o p r á v a p o d ľ a č l . 4 6 ods. 1 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y . S ú h l a s s a r g u m e n t á c i o u n a v r h o v a t e ľ a b y n a o p a k v i e d o l k a b s u r d n é m u z á v e r u , a to, že r e š p e k t o v a n i u z á k l a d n é h o p r á v a p o d ľ a č l . 4 6 ods. 1 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y z o d p o v e d á t a k ý p o s t u p s ú d o v , k t o r ý n i e je v s ú l a d e s p l a t n o u p r á v n o u ú p r a v o u i ch k o n a n i a a r o z h o d o v a n i a . Z u v e d e n ý c h d ô v o d o v bol p o d n e t v č a s t i n a m i e t a j ú c e j p o r u š e n i e z á k l a d n ý c h p r á v p r á v n i c k e j o s o b y p o d ľ a čl. 2 ods. 3, č l . 16 ods. 1, č l . 19 ods. 2 a č l . 4 6 ods. 1 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y o d m i e t n u t ý a k o z j a v n e n e o p o d s t a t n e n ý p r e n e e x i s t e n c i u p r i a m e j p r í č i n n e j s ú v i s l o s t i m e d z i o z n a č e n ý m i p o s t u p m i a r o z h o d n u t i a m i n a j v y š š i e h o s ú d u a z á k l a d n ý m i p r á v a m i n a v r h o v a t e ľ a .

2. V ď a l š e j č a s t i s v o j h o p o d n e t u j e h o n a v r h o v a t e ľ n a m i e t a l p o r u š e n i e s v o j h o p r á v a n a s l o b o d u p o d n i k a n i a u p r a v e n é h o v č l .

5 3 5 ods. 1 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y , k e ď ž e : " V y s l o v e n i e n e p l a t n o s t i z m l u v y č. 2 / 9 1 / S z 24. j ú n a 1991, r es p. z a m i e t n u t i e n á v r h u n a u r č e n i e jej p l a t n o s t i p o r u š i l o . . . aj s l o b o d u p o d n i k a n i a . P r e d k l a d a t e ľ p o d n e t u s a r o z h o d o l u z a v r e t í m t e j t o h o s p o d á r s k e j z m l u v y v y k o n á v a ť p o d n i k a t e ľ s k ú č i n n o s ť , n a k t o r ú bol o p r á v n e n ý p o d ľ a v š e o b e c n e z á v ä z n ý c h p r á v n y c h p r e d p i s o v . K r e a l i z o v a n i u t e j t o s l o b o d y n e d o š l o v d ô s l e d k u s k u t o č n o s t i a p r á v n e h o s t a v u z a l o ž e n é h o r o z h o d n u t i a m i N S SR". V y s l o v e n i u p o r u š e n i a z á k l a d n é h o p r á v a n a v r h o v a t e ľ a p o d ľ a č l . 3 5 ods. 1 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y b y v š a k m u s e l o p r e d c h á d z a ť p r e s k ú m a n i e z á k o n n o s t i p o s t u p u a aj r o z h o d n u t í N a j v y š š i e h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y o z n a č e n ý c h n a v r h o v a t e ľ o m . Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y p r e t o p o d n e t v t e j t o č a s t i o d m i e t o l p r e s v o j u n e p r í s l u š n o s ť . Ú s t a v a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y t o t i ž u p r a v u j e v z ť a h v š e o b e c n ý c h s ú d o v a Ú s t a v n é h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y a k o d v o c h s a m o s t a t n ý c h a v z á j o m n e n e z á v i s l ý c h z l o ž i e k s ú d n e j m o c i v S l o v e n s k e j r e p u b l i k e . Ú s t a v n ý s ú d p r e t o n i e je o p r á v n e n ý p r e s k ú m a v a ť z á k o n n o s ť p o s t u p u a r o z h o d n u t í s ú d o v v o b č i a n s k o p r á v n y c h a t r e s t n o p r á v n y c h v e c i a c h , p o k i a ľ s ú z v e r e n é d o i ch v ý l u č n e j r o z h o d o v a c e j p r á v o m o c i . T a k é t o o p r á v n e n i e p r i s l ú c h a ú s t a v n é m u s ú d u len vte dy , a k v d ô s l e d k u ich k o n a n í a l e b o r o z h o d n u t í d o š l o k p o r u š e n i u z á k l a d n ý c h p r á v a l e b o s l o b ô d f y z i c k ý c h a l e b o p r á v n i c k ý c h o s ô b , v o č i k t o r é m u im p r á v n y p o r i a d o k n e p o s k y t u j e ž i a d n u m o ž n o s ť o c h r a n y v y u ž i t í m o p r a v n ý c h p r o s t r i e d k o v (čl. 4 6 - 5 0 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ) .

Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y n i e je p r í s l u š n ý na k o n a n i e o p o d n e t e , k t o r ý m s a ž i a d a v y s l o v i ť , že p r á v o p l a t n ý m r o z h o d n u t í m v š e o b e c n é h o s ú d u d o š l o k p o r u š e n i u z á k l a d n é h o p r á v a f y z i c k e j a l e b o p r á v n i c k e j oso by , p o k i a ľ b y v y s l o v e n i u t a k é h o t o p o r u š e n i a m a l o p r e d c h á d z a ť h o d n o t e n i e z á k o n n o s t i p o s t u p u a l e b o r o z h o d n u t i a v š e o b e c n é h o súdu, n a k t o r é ú s t a v n ý s ú d n i e je o p r á v n e n ý .

Z u v e d e n ý c h d ô v o d o v bol p o d n e t v t e j t o č a s t i o d m i e t n u t ý p r e n e p r ís l u š n o s ť ú s t a v n é h o s ú d u n a p r e r o k o v a n i e v e c i p o d ľ a

6 § 2 5 ods. 2 z á k o n a č. 3 8 / 1 9 9 3 Z. z. v z n e n í z á k o n a č. 2 9 3 / 1 9 9 5 Z. z.

P o u č e n i e : P r o t i t o m u t o r o z h o d n u t i u n e m o ž n o p o d a ť o p r a v n ý p r o s t r i e d o k .

V K o š i c i a c h 23. j a n u á r a 1 9 9 7

Z a s p r á v n o s ť v y h o t o v e n i a : J U D r . T i b o r Š a f á r i k O ľ g a V á p r e d s e d a s e n á t u

7