I. ÚS 65/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 65/1997

Ústavný súd, dátum 08.10.1997, sp.zn. I. ÚS 65/1997

I. ÚS 65/1997 8.10.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/531768a2-0a01-4c3e-b769-a66af1c9d1b5/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2065_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 65/97

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 8. októbra 1997 predbežne prerokoval podnet Slovenskej ligy Prezídium Bratislava, Grösslingova 19, vo veci porušenia jej základného práva vlastniť majetok upraveného v čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Podnet Slovenskej ligy Prezídium Bratislava odmieta pre nedostatok zákonom predpísaných náležitostí.

Odôvodnenie:

Slovenská liga Prezídium Bratislava, Grösslingova 19 (ďalej len navrhovateľ ) , podnetom z 18. augusta 1997 požiadala Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) o vydanie nálezu, ktorým vysloví, že Slovenská liga v Bratislave bola protiprávne a protiústavné zbavená svojho spolkového majetku na základe výmeru Povereníctva vnútra v Bratislave č. 1386/11-III/2-1948 z 13. novembra 1948, ktorého neplatnosť bola potvrdená právoplatným rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č. k. 30 Co 67/97-94 zo 4. apríla 1997. Nakoľko podnet neobsahoval všetky zákonom požadované náležitosti návrhu upravené v § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. bol navrhovateľ vyzvaný na doplnenie a spresnenie podnetu s tým, že ak nedostatky podnetu neodstráni v lehote 15 dní od doručenia výzvy, môže ústavný súd podnet podľa § 25 ods. 2 citovaného zákona odmietnuť.

Výzva bola navrhovateľovi doručená 2. septembra 1997, ale k odstráneniu nedostatkov podnetu nedošlo ani v predĺženej lehote, o ktorú požiadal sám navrhovateľ a ústavný súd mu vyhovel.

K odstráneniu nedostatkov podnetu v zmysle výzvy nedošlo ani do samotného rozhodnutia ústavného súdu, a preto so zreteľom na uvedené tento rozhodol podľa § 25 ods. 2 citovaného zákona tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 8. októbra 1997

Za správnosť opísaného J UDr. Richard R a p text embová predseda senátu

2