I. ÚS 71/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 71/1997

Ústavný súd, dátum 22.10.1997, sp.zn. I. ÚS 71/1997

I. ÚS 71/1997 22.10.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/dcb5f128-2366-42c5-bf08-838455861479/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2071_97.pdf I. Ú S 7 1 / 9 7

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

U Z N E S E N IE Ús t avného súdu Slovenskej republ iky

Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y v K o š i c i a c h n a n e v e r e j n o m z a s a d n u t í s e n á t u k o n a n o m 2 2. o k t ó b r a 1 9 9 7 p r e d b e ž n e p r e r o k o v a l p o d n e t , b y t o m v o v e c i p o r u š e n i a p r á v u p r a v e n ý c h v čl. 2 o d s . 1 a 2 , č l . 7, č l . 9 o d s . 1 , čl. 16, čl. 17 o d s . 1, č l . 1 9 o d s . 1, 2 a čl. 2 2 o d s . 1 a 2 M e d z i n á r o d n é h o p a k t u o o b č i a n s k y c h a p o l i t i c k ý c h p r á v a c h k o n a n í m š t á t n y c h o z b r o j e n ý c h z l o ž i e k , X I I . S p r á v y š t á t n e j b e z p e č n o s t i B r a t i s l a v a , M i n i s t e r s t v a v n ú t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y , U n i v e r z i t y K o m e n s k é h o v B r a t i s l a v e a t a k t o

r o z h o d o I :

P o d n e t o d m i e t a p r e n e d o s t a t o k p r á v o m o c i Ú s t a v n é h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y .

O d ô v o d n e n i e :

P o d n e t o m d o r u č e n ý m Ú s t a v n é m u s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y v K o š i c i a c h ( ď a l e j l e n " ú s t a v n ý s ú d " ) 17. s e p t e m b r a 1 9 9 7 s a j e h o p i s a t e ľ ( ď a l e j l e n " n a v r h o v a t e ľ " ) d o m á h a l t a k é h o r o z h o d n u t i a ú s t a v n é h o s ú d u , k t o r é b y m u u m o ž n i l o r e š p e k t o v a ť , p r á v a u z n a n é v P a k t e a z a b e z p e č i ť t i e t o p r á v a b e z a k é h o k o ľ v e k r o z l i š o v a n i a p o d ľ a p o l i t i c k é h o a l e b o i n é h o z m ý š ľ a n i a " . Ž i a d a l , a b y ú s t a v n ý s ú d p r i j a l " o p a t r e n i a n a to, a b y s a u p l a t n i l i j e h o p r á v a u z n a n é v p a k t e p r i z n a n é č l . 2 o d s . 1 a 2 M e d z i n á r o d n é h o p a k t u o o b č i a n s k y c h a p o l i t i c k ý c h p r á v a c h ( M P O P P ) , z a k a z u j ú c e p o n i ž u j ú c e m u z a o b c h á d z a l i iu p r i z n a n é č l . 7 M P O P P , n a s l o b o d u a o s o b n ú b e z p e č n o s ť . p r i z n a n é čl. 9 o d s . 1 a 2 M P O P P , n a

1 u z n á v a n i e p r á v n e j o s o b n o s t i p r i z n a n é č l. 1 6 M P O P P, n a o c h r a n u s ú k r o m n é h o ž iv o t a p r i z n a n é č l . 17 o d s . 1 M P O P P , n a z a s tá v a n i e n á z o r u b e z p r e k á ž k y a p r á v o n a s l o b o d u p r e j a v u p r i z n a n é č l . 1 9 o d s . 1 a 2 M P O P P , n a s l o b o d u z d r u ž o v a n i a p r i z n a n é č l . 2 2 o d s . 1 a 2 M P O P P p o r u š e n é b o l o " .

V p o d n e t e u v i e d o l , ž e bol a k o s i g n a t á r C h a r t y 7 7 p e r z e k u o v a n ý š t á t n o u b e z p e č n o s ť o u tak, ž e aj d ň a 7. n o v e m b r a 1 9 8 9 b e z p o v o l e n i a p r o k u r a t ú r y , b e z j e h o s ú h l a s u a v j e h o n e p r í t o m n o s t i p r í s l u š n í c i X I I . S p r á v y š t á t n e j b e z p e č n o s t i B r a t i s l a v a , M i n i s t e r s t v a v n ú t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y a p r a c o v n í c i U n i v e r z i t y K o m e n s k é h o B r a t i s l a v a v n i k l i d o j e h o o b y d l i a a p r i e s t o r o v p r a c o v i s k a , p r i č o m p r í s l u š n í c i o z b r o j e n ý c h z l o ž i e k o d o b r a l i j e h o s a m i z d a t o v ú a e x i l o v ú l i t e r a t ú r u . O z a b a v e n í t ý c h t o v e c í o d m i e t l i m u v y d a t' d o k l a d , a t i e t o v e c i m u d o t e r a z n e b o l i v r á t e n é . V t e n i s t ý d e ň (7. n o v e m b r a 1 9 8 9 ) b o l z a d r ž a n ý a p r e d v e d e n ý n a v e r e j n ú b e z p e č n o s ť P o u k á z a l n a to, ž e p o l i c a j n é o r g á n y a o r g á n y p r o k u r a t ú r y n e b o l i d o t e r a z s c h o p n é t r e s t n e s t í h a ť p á c h a t e ľ o v .

N a v r h o v a t e ľ v p o d n e t e u v i e d o l , ž e 17. o k t ó b r a 1 9 9 6 p o d a l n a N a j v y š š í s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ž a l o b u p r o t i ú s t r e d n ý m š t á t n y m o r g á n o m a o r g a n i z á c i i . P o d ľ a t v r d e n i a n a v r h o v a t e ľ a N a j v y š š í s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y v y s l o v i l v t e j t o v e c i s v o j u n e p r í s l u š n o s ť a ž a l o b u z a s l a l O b v o d n é m u s ú d u B r a t i s l a v a 1 C t e r a z O k r e s n é m u s ú d u B r a t i s l a v a 1) . T e n t o s ú d h o p r e d v o l a l n a " i n f o r m a t í v n y v ý s l u c h o o c h r a n u o s o b n o s t i " a ú s t n e b o l s u d k y ň o u v y z v a n ý n a u p r e s n e n ie p e t itu ž a l o b y . B o l t o h o n á z o r u , ž e s p o m í n a n ý s ú d n i e je p r í s l u š n ý v o v e c i k o n a ť , a p r e t o v z a l s v o j u ž a l o b u s p ä ť . Z t o h t o d ô v o d u O b v o d n ý s ú d B r a t i s l a v a 1 v y d a l u z n e s e n i e o z a s t a v e n í k o n a n i a , p r o t i k t o r é m u n a v r h o v a t e ľ p o d a l o d v o l a n i e , v s n a h e d o m ô c ť s a p o k r a č o v a n i a s ú d n e h o k o n a n i a " o h ľ a d o m u r č e n i a p o r u š e n i a j e h o ľ u d s k ý c h p r á v " . K r a j s k ý s ú d v B r a t i s l a v e v š a k u z n e s e n i e I . s t u p ň o v é h o s ú d u o z a s t a v e n í k o n a n i a p o t v r d i l , o d v o l a n i e p i s a t e ľ a h o d n o t i l a k o n e d ô v o d n é , p r e t o ž e k s p ä ť v z a t i u o d v o l a n i a d o š l o e š t e p r e d p r v ý m p o j e d n á v a n í m v o v e c i s a m e j a o s p ä ť v z a t í ž a l o b y v c e l o m r o z s a h u n e m a l s ú d ž i a d n e p o c h y b n o s t i .

2 N a v r h o v a t e ľ je t o h o n á z o r u , ž e " o d 1 7 . 1 1 . 1 9 8 9 d o t e r a z v y č e r p a l v š e t k y r i a d n e o p r a v n é p r o s t r i e d k y , k t o r é m u z á k o n na o c h r a n u j e h o p r á v p o s k y t u j e , p o d á v a p o d n e t n a z a č a t i e k o n a n i a p r e d ú s t a v n ý m s ú d o m p o d ľ a čl. 1 3 0 o d s . 3 Ú s t a v y S R " .

Z p í s o m n ý c h p r í l o h p r i p o j e n ý c h k p o d n e t u j e h o p i s a t e ľ o m ú s t a v n ý s ú d z i s t i l , ž e 17. n o v e m b r a 1 9 8 9 p o d a l n a v r h o v a t e ľ s ť a ž n o s ť n a p r í s l u š n í k o v v e r e j n e j b e z p e č n o s t i a š t á t n e j b e z p e č n o s t i , k t o r ú a d r e s o v a l Ú r a d u v l á d y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y . V t e j t o s ť a ž n o s t i u v i e d o l , ž e 7. n o v e m b r a 1 9 8 9 v n i k l i b e z p o v o l e n i a p r o k u r a t ú r y a v j e h o n e p r í t o m n o s t i d o j e h o o b y d l i a a n a p r a c o v i s k o v Š t u d e n t s k o m d o m o v e U n i v e r z i t y K o m e n s k é h o n a A s m o l o v o v e j u l i c i v B r a t i s l a v e p r í s l u š n í c i š t á t n e j b e z p e č n o s t i a v e r e j n e j b e z p e č n o s t i , p r i č o m m u b o l i o d c u d z e n é r u k o p i s y a č a s o p i s y . V s ť a ž n o s t i u v i e d o l , ž e b o l a p o r u š e n á V š e o b e c n á d e k l a r á c i a ľ u d s k ý c h p r á v a M e d z i n á r o d n ý p a k t o o b č i a n s k y c h a p o l i t i c k ý c h p r á v a c h . S ť a ž n o s ť o u s a d o m á h a l v r á t e n i a o d c u d z e n ý c h v e c í a z a m e d z e n i a p r o t i p r á v n e j č i n n o s t i p r í s l u š n í k o v š t á t n e j a v e r e j n e j b e z p e č n o s t i .

M i n i s t e r s t v o v n ú t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y s ť a ž n o s ť p i s a t e ľ a p o d n e t u z o 17. n o v e m b r a 1.989 p r e š e t r i l o a o d s t ú p i l o s p i s o v ý m a t e r i á l n a I n š p e k c i u n á č e l n í k a Z b o r u n á r o d n e j b e z p e č n o s t i h l a v n é h o m e s t a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y a Z á p a d o s l o v e n s k é h o k r a j a . S ť a ž n o s ť b o l a ď a l e j 30. a p r í l a 1 9 9 1 o d s t ú p e n á z d ô v o d u v e c n e j p r í s l u š n o s t i I n š p e k c i i F e d e r á l n e h o m i n i s t e r s t v a v n ú t r a Č S F R P r a h a .

U z n e s e n í m z 13. s e p t e m b r a 1 9 9 1 v y š e t r o v a ť i n š p e k c i e M i n i s t e r s t v a v n ú t r a Č S F R o d l o ž i l s ť a ž n o s ť - p o d a n i e n a v r h o v a t e ľ a , p r e t o ž e n e š l o o p o d o z r e n i e z t r e s t n é h o č i n u .

N a v r h o v a t e ľ , a k o je t o z r e j m é z p r i p o j e n e j s p i s o v e j d o k u m e n t á c i e , o z n á m i l p o d o z r e n i e z t r e s t n e j č i n n o s t i z n e u ž í v a n i a p r á v o m o c i v e r e j n é h o č i n i t e ľ a O b v o d n é m u ú r a d u v y š e t r o v a n i a P o l i c a j n é h o z b o r u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y B r a t i s l a v a I V , k t o r ý v e c t ý k a j ú c u s a p o d o z r e n i a z t r e s t n ý c h č i n o v

3 p o r u š o v a n i a d o m o v e j s l o b o d y a z n e u ž í v a i a p r á v o m o c i v e r e j n é h o č i n i t e ľ a , k t o r ý c h s a m a l i d o p u s t i ť p r í s l u š n í c i š t á t n e j b e z p e č n o s t i a v e r e j n e j b e z p e č n o s t i a r i a d i t e ľ š t u d e n t s k é h o d o m o v a o d l o ž i l u z n e s e n í m z 2 6. n o v e m b r a 1 9 9 3 s p. zn. P n 7 5 / 9 3 - 3 1 .

N á v r h o m z o 17. o k t ó b r a 1 9 9 6 p o d a n ý m O k r e s n é m u s ú d u B r a t i s l a v a 1 s a n a v r h o v a t e ľ d o m á h a l " u r č e n i a p o r u š e n i a ľ u d s k ý c h p r á v o c h r a n y o s o b n o s t i a n á h r a d y š k o d y " .

P r e t o ž e t e n t o n á v r h v z a l s p ä ť 2 2. j a n u á r a 1 9 9 7 , O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a 1 u z n e s e n í m s p . z n . 11 C 3 2 3 / 9 6 z 23. j a n u á r a 1 9 9 7 k o n a n i e z a s t a v i l .

P r o t i t o m u t o u z n e s e n i u p o d a l p i s a t e ľ p o d n e t u o d v o l a n i e d o m á h a j ú c s a j e h o z m e n y a n e z a s t a v e n i a k o n a n i a , p r i č o m , a k o t o v y p l ý v a z u z n e s e n i a K r a j s k é h o s ú d u v B r a t i s l a v e s p. z n . 2 7 C o 1 3 5 / 9 7 z 3 0. a p r í l a 1 9 9 7 , o d v o l a n i e o d ô v o d n i l t ý m , ž e s p ä ť v z a t i e n á v r h u z 22. j a n u á r a 1 9 9 7 p o d p í s a l v č a s o v o m s t r e s e , ž e s p ä ť v z a t i e nemal. v ú m y s l e a ž e p o z v á ž e n í b e r i e s p ä ť n á v r h i b a v č a s t í o c h r a n y o s o b n o s t i a n á h r a d y š k o d y .

O d v o l a c í s ú d u z n e s e n í m z 30. a p r í l a 1 9 9 7 p o t v r d i l u z n e s e n i e s ú d u I. s t u p ň a .

Z o b s a h u p o d n e t u v y p l ý v a , ž e s a j e h o p i s a t e ľ d o m á h a l " p r e s k ú m a n i a k o n a n i a š t á t n y c h o z b r o j e n ý c h z l o ž i e k , š t á t n e j b e z p e č n o s t i , M i n i s t e r s t v a v n ú t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y a š t á t n e h o o r g á n u U n i v e r z i t y K o m e n s k é h o v B r a t i s l a v e " , k t o r ý m i b o l p e r z e k u o v a n ý a j t ý m , ž e 7. n o v e m b r a 1 9 8 9 v n i k l i d o j e h o b y t u , o d c u d z i l i r u k o p i s y a e x i l o v ú l i t e r a t ú r u , o d m i e t l i m u o t o m v y d a ť p o t v r d e n i e , z a d r ž a l i h o a p r e d v i e d l i n a v e r e j n ú b e z p e č n o s ť .

Ú s t a v n ý s ú d bol k o n š t i t o v a n ý z á k o n o m N á r o d n e j r a d y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y č. 3 8 / 1 9 9 3 Z . z . o o r g a n i z á c i i Ú s t a v n é h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y , o k o n a n í p r e d n í m a o p o s t a v e n í j e h o s u d c o v . T e n t o z á k o n n a d o b u d o l ú č i n n o s ť d ň o m v y h l á s e n i a , t . j . 1 5 . f e b r u á r a 1 9 9 3 a n e o b s a h u j e u s t a n o v e n i e o s p ä t n e j p ô s o b n o s t i , p r e t o ú s t a v n ý s ú d n i e je o p r á v n e n ý s k ú m a t' a r o z h o d o v a t' o p o r u š e n í p r á v p o d ľ a č l . 1 3 0 o d s . 3 ú s t a v y p r e d u v e d e n ý m t e r m ín o m .

V ý n i m o č n e , v p r í p a d o c h h o d n ý c h o s o b i t n é h o z r e t e ľ a , m ô ž e ú s t a v n ý s ú d skúmať. a r o z h o d n ú ť , o p o r u š e n í z á k l a d n ý c h p r á v a s l o b ô d l e n v t e d y , a k p o n a d o b u d n u t í ú č i n n o s t i Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y 1. o k t ó b r a 1 9 9 2 n a o c h r a n u ú s t a v o u z a r u č e n ý c h z á k l a d n ý c h p r á v a s l o b ô d n e b o l i p r í s l u š n é i n é š t á t n e o r g á n y .

R o v n a k é z á k l a d n é p r á v a , p o r u š e n i e k t o r ý c h p i s a t e ľ p o d n e t u n a m i e t a l , u p r a v o v a l v š a k v t o m č a s e ú s t a v n ý z á k o n č. 2 3 / 1 9 9 1 Zb., k t o r ý m s a u v á d z a L i s t i n a z á k l a d n ý c h p r á v a s l o b ô d v č l . 1, č l . 7 o d s . 1, č l. 8 o d s . 1. čl. 10 o d s . 1. 2, č l . 1 2 o d s . 1, 2, č l . 1 7 o d s . 1, 2, čl. 2 0 o d s . 1 a o i c h p o r u š e n í b o l p r í s l u š n ý r o z h o d n ú ť Ú s t a v n ý s ú d Č e s k e j a S l o v e n s k e j F e d e r a t í v n e j R e p u b l i k y .

S o z r e t e ľ o m n a v y š š i e u v e d e n é , ú s t a v n ý s ú d p o d n e t o d m i e t o l , a k o je u v e d e n é v o v ý r o k u t o h t o r o z h o d n u t i a .

P o u č e n i e : P r o t i t o m u t o r o z h o d n u t i u n e m o ž n o p o d a ť o p r a v n ý p r o s t r i e d o k .

V K o š i c i a c h 2 2 . o k t ó b r a 1 9 9 7

Z a s p r á v n o s ť o p í s a n é h o t e x t u J U Dr . R i c h a r d R a p a n t A n g e la B a n d r é o v á p r e d s e d a s e n á t

5