I. ÚS 72/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 72/1997

Ústavný súd, dátum 30.10.1997, sp.zn. I. ÚS 72/1997

I. ÚS 72/1997 30.10.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/aed8a533-1fdb-4100-9b56-f86c0035a8a9/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2072_97.pdf I . ÚS 72/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

U Z NESEN IE Ús t a v né ho súdu Sl ovenskej r epubl i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 3 0 . októbra 1997 predbežne prerokoval podnet. , bytom vo veci porušenia jeho základného práva na nedotknuteľnosť obydlia postupom Slovenských telekomunikácií, š.p. upraveného č l. 21 o d s . 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky a takto

r o z h o d o I :

Podnet o d m i e t a pre nedostatok zákonom predpísaných náležitost í.

O d ô v o d n e n i e :

Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len "ústavný súd” ) bolo 17. júna 1997 doručené podanie , označené ako podnet na posúdenie zákona". Jeho pisateľ bol toho názoru, že vymáhanie koncesionárskych poplatkov pre Slovenskú televíziu je v rozpore s občianskymi právami, pretože on sám sleduje súkromnú televíznu stanicu, ktorá nie je financovaná z koncesionárskych poplatkov, a preto ich vymáhanie je v rozpore s občianskymi právami; tieto však bližšie neoznačil ani nekonkretizoval. Rovnako "kontrolu domácností bez príkazu prokurátora" považoval za protiústavné porušovanie základných ľudských práv.

Ústavný súd z obsahu podania usúdil, že takéto konanie kontrolných orgánov Slovenských telekomunikácií, š.p.

1 v prospech Slovenskej televízie považuje vlastne navrhovateľ za porušenie nedotknuteľnosti svojho obydlia (čl . 21 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky) .

Vyzval ho na doplnenie podania, pričom ho podrobne poučil o náležitostiach, ktoré musí podnet obsahovať, aby ho mohol ústavný súd predbežne prerokovať, a prípadne ho prijať na konanie. Navrhovateľ v určenej lehote, ale ani do rozhodnutia ústavného súdu neodstránil nedostatky podnetu, a preto ústavný súd v súlade s § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38 /1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republ iky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnu tia.

Tá časť podania, v ktorej sa navrhovateľ dožadoval posúdenia súladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch s Ústavou Slovenskej republiky, bola vyčlenená na samostatné konanie pléna ústavného súdu, ktoré je oprávnené o tejto veci rozhodovať v konaní o súlade právnych predpisov (č l. 125 písm. a/ ústavy a § 37 a nasl . zákona č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č . 293/1995 Z .z .) .

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 30. októbra 1997

Za správnosť opísaného textu JUDr. Richard Ra A n g e la Bandréová predseda senát

2