I. ÚS 82/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 82/1997

Ústavný súd, dátum 20.11.1997, sp.zn. I. ÚS 82/1997

I. ÚS 82/1997 20.11.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/972bdc13-e953-4c02-b38b-a660aa40199a/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2082_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú stavného súdu Slovenskej rep ub lik y

I. ÚS 82/97

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 20. novembra 1997 predbežne prerokoval návrh , o výklad Ústavy Slovenskej republiky, a takto

rozhodol:

Návrh na začatie konania o výklad Ústavy Slovenskej republiky odmieta, pretože ho podala zjavne neoprávnená osoba.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ podal na Ústavnom súde Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len ústavný súd ) návrh na začatie konania o výklad Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava ) . Poukazujúc na druhú hlavu ústavy a čl. 11 ústavy žiadal od ústavného súdu, aby podal výklad o tom: 1) či občan Slovenskej republiky má právo požadovať od Úradu priemyselného vlastníctva ochranu podľa amerického patentového práva (alebo patentového práva Veľkej Británie) pri podaní žiadosti o udelenie patentu, úžitkového vzoru a pod. 2) či Úrad priemyselného vlastníctva musí rešpektovať Ústavu Slovenskej republiky a vydať patentovú ochranu podľa amerického patentového práva, ak ho o to žiadateľ o patentovú ochranu požiada. Podľa čl. 128 ods. 1 ústavy ústavný súd podáva výklad ústavných zákonov (nie iných zákonov) , a to vtedy, ak je vec sporná, pričom tento spor musí vzniknúť medzi dvoma štátnymi orgánmi (§ 45 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z.) .

Oprávnenými osobami na podanie návrhu sú osoby uvedené v čl. 130 ods. 1 písm. a) až e) ústavy a v § 18 ods. 1 písm. a) až e) v spojení s § 46 ods. 1 citovaného zákona Národnej rady Slovenskej republiky.

Z citovaných ustanovení ústavy a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. vyplýva, že oprávnenými osobami na podanie návrhu na začatie konania o výklad ústavných zákonov, ak je vec sporná medzi štátnymi orgánmi, sú: najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, súd v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou a generálny prokurátor. Pretože navrhovateľ nie je zrejme osobou oprávnenou na podanie návrhu na začatie konania o výklad ústavných zákonov, preto ústavný súd jeho návrh v súlade s § 25 ods. 2 citovaného zákona odmietol.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 20. novembra 1997

Za správnosť opísaného textu JUDr. Richard R Angela Bandréová predseda senátu