I. ÚS 83/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 83/1997

Ústavný súd, dátum 20.11.1997, sp.zn. I. ÚS 83/1997

I. ÚS 83/1997 20.11.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/af38d37e-e3bb-4335-9732-2fa0b0d45c4f/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2083_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

I.ÚS 83/97

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 20. novembra 1997 predbežne prerokoval podnet , a jeho manželky , na začatie konania vo veci porušenia základných práv upravených v čl. 20 a čl. 46 ods. 1, 2 a 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom a rozhodnutiami Okresného súdu v Topoľčanoch sp. zn. 11 C 80/95 z 18. marca 1996 a Krajského súdu v Nitre sp. zn. 29 Co 305/96 zo 14. apríla 1997 a takto

rozhodol:

Podnet a jeho manželky odmieta pre nedostatok zákonom predpísaných náležitostí.

Odôvodnenie:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len ústavný súd ) bol 2. septembra 1997 doručený podnet, v ktorom jeho pisatelia (ďalej len navrhovatelia ) požiadali ústavný súd, aby obídenie a zanedbanie dôkaznej povinniosti oboch súdov, t.j. Okr. súdu v Topoľčanoch a Kraj. súdu v Nitre, bolo kvalifikované ako nezákonnosť a aby Ústavný súd SR signalizoval túto skutočnosť Najvyššiemu súdu SR, ktorý je zo zákona oprávnený doterajšie rozsudky v danej právnej veci zrušiť a nariadiť kroky pre zjednanie zákonnej nápravy . Navrhovatelia ďalej uviedli, že sú presvedčení, že je tu naliehavý právny záujem, aby právo bolo zosúladené s faktickým stavom a to nielen z hľadiska nášho záujmu ako jednotlivcov, ale aj záujmu občianskej spoločnosti . Na výzvu ústavného súdu zo 17. septembra 1997, aby nedostatky podnetu odstránili v lehote 15 dní od doručenia výzvy, navrhovatelia požiadali o predĺženie lehoty o jeden mesiac. Ústavný súd ich žiadosti vyhovel a lehotu na odstránenie nedostatkov oznámením z 8. októbra 1997 predĺžil do 31. októbra 1997. Podaním z 28. októbra 1997 doručeným ústavnému súdu 30. októbra 1997 navrhovatelia nedostatky podania z 2. septembra 1997 neodstránili a predložili Návrh dľa čl. 127 a 130/3 Ústavy SR pre zámerné porušenie našich základných ľudských práv právoplatnými rozhodnutiami súdnych orgánov dľa čl. 20, ako aj čl. 46/1, 2, 3 a čl. 48/2 Ústavy SR . K návrhu pripojili zväzok príloh, medzi ktorými nie je namietané rozhodnutie Krajského súdu v Nitre sp. zn. 29 Co 305/96 zo 14. apríla 1997 (bod 3 na str. 1 návrhu) . Nový návrh navrhovateľov z 28. októbra 1997 neodstránil nedostatky návrhu z 2. septembra 1997, na ktoré ich ústavný súd upozornil výzvou zo 17. septembra 1997. Pre nedostatok zákonných náležitostí nemožno pôvodný ani nový návrh považovať ani za podnet na začatie konania podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 20. novembra 1997

Za správnosť opísaného JUDr. Richard R a p textu: Dagmar Zárembová predseda senátu