II. ÚS 13/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 13/1997

Ústavný súd, dátum 19.03.1997, sp.zn. II. ÚS 13/1997

II. ÚS 13/1997 19.3.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/9c181010-d1f4-496e-9cb6-9ccc8d67e25e/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2013_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús t avného súdu Slovenskej republ iky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. marca 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu t. č. v Ústave na výkon väzby Slovenskej republiky na začatie trestného stíhania a o prepustenie na slobodu takto rozhodol:

Podnet na začatie konanie o d m i e t a.

Odôvodnenie

Na Ustavný súd Slovenskej republiky bolo 3. 1. 1997 doručené podanie , t. e. v Ústave na výkon väzby Slovenskej republiky Podanie bolo označené ako sťažnosť, ale nemalo náležitosti ani jedného z podaní, na základe ktorého by ústavný súd mohol začať konanie. Za účelom odstránenia vád podania bol vyzvaný tieto vady odstrániť. Okrem upozornenia na povinné zastúpenie v konaní advokátom alebo komerčným právnikom bol tiež informovaný o právomoci Ustavného súdu Slovenskej republiky vo veci rozhodovania o sťažnostiach občanov na porušenie ich základných práv a slobôd.

v určenej lehote písomne reagoval na výzvu Ústavného sudu Slovenskej republiky a svoje podanie doplnil najmä o to, akej veci sa týka a akého rozhodnutia sa domáha. K podaniam nie sú pripojené žiadne písomnosti. Do väzby v Žiline bol , podľa jeho tvrdenia, vzatý 22. 5. 1996 policajtami z Dolného Kubína, ktorí údajne používali násilie, bitku, krížové výsluchy a vyhrážky. On to psychicky nezvládol a aby mal pokoj, podpísal, čo policajti napísali. Krajský vyšetrovateľ rozšíril trestné stíhanie podľa § 219 ods. 1 a § 41 ods. 1 Trestného zákona. Väzba mala trvať, podľa tvrdenia , od ale krajský vyšetrovateľ túto dlhú lehotu nevyužil, a preto požiadal o predĺženie väzby. Predĺžená väzba mala údajne trvať do 31. 12. 1996 do 12.30 hod., no do tohoto termínu mu neprišlo žiadne ďalšie predĺženie väzby. Z toho dôvodu sa nechal ohlásiť u riaditeľa ústavu, aby ho prepustil na slobodu, lebo už dôvody väzby pominuli a on mu naďalej obmedzoval osobnú slobodu. Riaditeľ mu údajne povedal, že podľa telefonického rozhovoru s prokurátorkou Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici nesmie byť prepustený na slobodu, a že sa ospravedlňuje za meškanie pošty. Konanie riaditeľa ústavu, ako aj prokurátorky Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici, považuje za trestný čin a porušenie zákona a žiada, aby boli spravodlivo potrestaní Ústavným súdom Slovenskej republiky . Od Ústavného súdu Slovenskej republiky tiež žiada, aby bol prepustený z väzby.

Ustavný súd k upřesněnému podaniu konštatuje, že podľa jeho obsahu podnetom žiada začať konanie vo veciach, ktoré podľa ústavnej deľby súdnej moci, vrátane súdnej ochrany základných práv a slobôd, patria do právomoci všeobecného súdu. Podľa Čl. 142 ods. 2 vo veciach trestnoprávnych rozhodujú súdy (všeobecné) . Podrobnejšiu úpravu sústavy súdov, ich pôsobnosť, organizáciu a konanie pred nimi ( čl. 143 ods. 2) ustanoví zákon. Týmto zákonom je v namietanej veci najmä Trestný zákon a Trestný poriadok.

Účelom Trestného poriadku je (podľa ustanovenia § 1) upraviť postup orgánov činných v trestnom konaní tak, aby trestné činy boli náležíte zistené a ich páchatelia Boli podľa zákona spravodlivo potrestaní. Orgánmi činnými v trestnom konaní sa rozumejú súd, prokurátor, vyšetrovateľ a policajný orgán ( § 1 2 Tr. poriadku) . Ako už vyplýva z vyššie uvedeného, týmto súdom je príslušný všeobecný súd, nie súd ústavný. Všeobecný súd rozhoduje aj o vzatí do väzby, o jej predĺžení a o prepustení z väzby.

Preto Ústavný súd Slovenskej republiky po predbežnom prerokovaní podnetu na neverejnom zasadnutí senátu ho z dôvodu nedostatku právomoci, v súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. odmietol.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 19. marca 1997

Za správnosť vyhotovenia: J U Dr. Július Če n rnák Helena Dolinská predseda senátu