II. ÚS 15/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 15/1997

Ústavný súd, dátum 19.03.1997, sp.zn. II. ÚS 15/1997

II. ÚS 15/1997 19.3.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/5c9c483c-64c5-4966-85a5-2db6d646c307/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2015_97.pdf II. ÚS 15/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Úst avného súdu Slovenskej republ iky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. marca 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu bytom vo veci zverenia dieťaťa do výchovy iného občana takto

rozhodol:

Podnet na začatie konanie o d m i e t a.

Odôvodnenie

Podanie ( z 5. 2. 1997) obsahovo nadväzuje na predchádzajúce podania, v ktorých žiadal Ústavný súd Slovenskej republiky o pomoc pri vrátení svojej maloletej dcéry, ktorá bola dočasne zverená Obvodným úradom v Starej Turej do predpestúnskej starostlivosti manželom do doby, kým o zverení do pestúnskej starostlivosti rozhodne súd. K pôvodnému podaniu bolo priložené vyjadrenie matky dieťaťa, v ktorom opisuje priebeh tohto zverenia jej maloletej dcéry od narodenia až po odovzdanie dieťaťa manželom a fotokópie dvoch novinových článkov. Kedže toto podanie nemalo obsahové ani formálne náležitosti návrhu na začatie konanie pred ústavným súdom ustanovené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. vyzval Ústavný súd Slovenskej republiky na odstránenie vád návrhu. Z podania vyplynulo, že vec zverenia maloletého dieťaťa je už predmetom konania Okresného súdu v Trenčíne, preto bol osobitne upozornený na vybavovanie sťažnosti na prieťahy v konaní súdov podľa zákona č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) .

Na výzvu Ústavného súdu Slovenskej republiky odpovedal doplnením podania (z 31. 1. 1997) . v ktorom uviedol, že jeho návrh smeruje proti Obvodnému úradu (oddelenie sociálnych vecí) v Starej Turej, konkrétne p. Zapletalovej, p. Sliššovej p. Komorechovej, proti a , a Mgr. Patkovej z Okresného súdu v Trenčíne.

tvrdí, že v tejto veci bol porušený zákon o rodine, Ústava Slovenskej republiky, Listina základných ľudských práv a slobôd v tom zmysle, že je upierané rodičom ich právo na výchovu dieťaťa, pretože 16. dňom od narodenia dieťa bolo odobraté nezákonným spôsobom, bez súhlasu otca. Za nezákonný tento postup označuje tiež preto, že dieťa bolo odobraté matke 23. 2. 1996 v byte jej sestry manželmi s tvrdením, že majú rozhodnutie obvodného úradu. Rozhodnutie obvodného úradu, ale podľa jeho tvrdenia, bolo vydané až 6 dní po odobratí dieťaťa. Uvádza, že 10. 12. 1996 po návšteve pracovníčok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky požiadal prostredníctvom advokáta o vydanie predbežného rozhodnutia o zverení Mirky rodičom , ale doteraz nedostali odpoveď. Doplnkom k podaniu z 5. 2. 1997, ktorého prílohu tvoria fotokópie troch rodných listov maloletého dieťaťa žiada Ústavný súd Slovenskej republiky, aby bolo proti rodine začaté trestné stíhanie pre spáchanie trestného činu únosu a aby sa vec riešila čo najrýchlejšie, pretože Okresný súd v Trenčíne takmer rok nekoná. Podaním z 11. 3. 1997 oznámil, že vo veci zverenia jeho dieťaťa (14 NC 123/96) bude 26. 3. 1997 na Okresnom súde v Trenčíne pojednávanie.

Ústavný súd z obsahu podaní konštatuje, že podnetom žiada začať konanie vo veciach, ktoré podľa ústavnej deľby súdnej moci, vrátane súdnej ochrany základných práv a slobôd nepatria do rozhodovacej právomoci ústavného súdu, ale súdu všeobecného. Podľa čl. 41 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Starostlivosť o deti a ich výchova je podľa ods. 4 citovaného ústavného článku právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona. Týmto zákonom je predovšetkým zákon o rodine, zákon o pestúnskej starostlivosti a Občiansky súdny poriadok. Podľa citovaných zákonov zverenie dieťaťa do pestúnskej i starostlivosti, osvojenie, či ustanovenie opatrovníka, môže byť vykonané iba rozhodnutím súdu. Týmto súdom je v súlade s vyššie uvedenou deľbou súdnej moci príslušný všeobecný súd, ktorý koná v osobitnom konaní starostlivosť súdu o maloletých . Všeobecný súd v súlade s čl. 142 ods. 2 a s čl. 143 Ústavy Slovenskej republiky a na jej základe vydaných zákonov rozhoduje aj vo veciach trestných. Pokiaľ ide o preskúmavanie zákonnosti správnych orgánov, tieto patria do právomoci všeobecných súdov (správne súdnictvo) . Ústavný súd nie je súdom v systéme orgánov všeobecného súdnictva, nie je ani ich nadriadeným, ani odvolacím orgánom, a preto nemôže zasahovať do ich rozhodovacej právomoci. Ústavný súd je jedným zo štátnych orgánov, ktorý v súlade s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky môže konať len v tých veciach (a pri splnení podmienok konania ustanovených zákonom) , ktoré patria do jeho právomoci. Vo vzťahu ku všeobecným súdom Ústavný súd Slovenskej republiky by mohol začať konanie v prípade, ak by kvalifikovaným podnetom bolo namietané porušenie ústavných súdnoprocesných princípov konania. Pokiaľ ide o prieťahy v konaní súdov pri predbežnom prerokovaní podnetu na neverejnom zasadnutí Ústavný súd Slovenskej republiky posudzuje, či predkladateľ podnetu využil možnosť podať sťažnosť na prieťahy v konaní na príslušnom orgáne súdu. Na túto skutočnosť bol písomne upozornený.

Preto Ústavný súd Slovenskej republiky pri predbežnom prerokovaní podnetu v súlade s ustanovením § 25 zákona o konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku uznesenia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 19. marca 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Černák Helena Dolinská predseda senátu